Катедра "Публична администрация"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: събота, 13 юни 2020 13:42

Защитили PhD

 

 

 


 
 

 

Докторант

Тема

Научен ръководител

2011

Веряна Боева

Целеви форми на съвременно партньорство на български технически висши училища 

доц.д-р Люба Михалкова 

2012

Боряна Горанова

Реформите в системата на здравеопазването на Германия и възможности за прилагане на опита й в България

проф.д-р Евгения Делчева

2012

Калин Боянов

Факторна обусловеност на мотивацията на учителя в професионалните гимназии по икономика в България

доц.д-р Поля Кацамунска

2013

Атанас Паскалев

Предприемачеството като допълнителен източник за финансиране на средното професионално училище

доц.д-р Поля Кацамунска

2014

Таня Александрова - Кисова

Подобряването на качеството на заетост в културния сектор

доц.д-р Александър Вълков

2014

Владимир Вълков

Насоки за подобряване на социалното осигуряване в условията на демографски промени в България

доц.д-р Поля Кацамунска

2015

Виолета Тончева – Златкова

Институционална координация при валидиране на резултати от неформално обучение

доц.д-р Деница Горчилова

2015

Ради Куртев

Роля на неправителствения сектор при прилагането на европейски образователни политики

доц.д-р Деница Горчилова

2015

Ралица Велева

Интегриране на формите за учене през целия живот: публични политики и инструменти

доц.д-р Евгения Пенкова

2016

Румина Вълкова

Трансформация на културно-просветните функции на читалищата

доц. д.н. Лучиян Милков

2016

Стефан Петков

Взаимодействие между системите за оценка на трудовото изпълнение и трудовото възнаграждение в българската държавна администрация

проф. д-р Цветка Стоенчева

2018

Виолета Джукелова

Усъвършенстване на компетентностен модел за управление на проекти в държавната администрация

доц.д-р Татяна Даскалова

2019

Ясен Цветков

Взаимодействие на публичните институции при управление на кризи (на примера на Столична община)

доц. д.н. Лучиян Милков

2019

Петя Найденова

Адаптиране на модел за подобряване на дейността на управляващия орган на оперативна програма

доц.д-р Татяна Даскалова

2019

Красимира Вълчева

Национален трансфер на европейските политики за борба срещу фалшивите лекарствени средства

доц. д-р Александър Вълков

2020

Златина Иванова

“Мобилност и политики за задържане на специалисти с висше образование в България”

доц. д-р Евгения Пенкова

2020

Ивайло Илиев

"Алтернативен подход за управление и оценка на публични програми"

доц. д-р Евгения Пенкова