Катедра "Публична администрация"

Публична защита на докторска дисертация „Роля на неправителствения сектор при прилагане на европейски образователни политики“

вторник, 19 май 2015 13:53 /
Начало:
сряда, 08 юли 2015 10:00
Край:
Място:
Зала „Научни съвети” на УНСС
Подробности:

Катедра „Публична администрация“

Ви кани

на публична защита на докторска дисертация

Роля на неправителствения сектор при прилагане на европейски образователни политики

Докторант: Ради Панайотов Куртев

Научен ръководител: доц. д-р Деница Горчилова

НАУЧНО ЖУРИ:

проф. д.т.н. Иван Величков (ЕПУ)

доц. д-р Валентин Василев (ЮЗУ)

доц. д-р Магдалена Иванова (ВСУ)

доц. д.н. Лучиян Милков (УНСС)

доц. д-р Деница Горчилова (УНСС)

 

            Публичната защитата ще се състои на 08.07.2015 г. от 10:00 часа в зала „Научни съвети” на УНСС.

            Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор „Научни съвети и конкурси” на УНСС.

            Резултат от гласуване на журито: Да – 5, Не – 0