Катедра "Публична администрация"

Публична защита на докторска дисертация „Трансформация на културно-просветните функции на читалищата“

понеделник, 18 януари 2016 19:17 /
Начало:
петък, 12 февруари 2016 10:00
Край:
петък, 12 февруари 2016 14:00
Място:
Подробности:

Катедра „Публична администрация“

Ви кани

на публична защита на докторска дисертация

                „Трансформация на културно-просветните функции на читалищата

Докторант: Румина Рускова Вълкова

Научен ръководител: доц. д.н. Лучиян Ангелов Милков

НАУЧНО ЖУРИ:

проф. д.ик.н. Христо Маринов Иванов

 доц. д-р Деница Антонова Горчилова - Атанасова

проф. д.ик.н. Красимир Марков Марков

 доц. д.н. Лучиян Ангелов Милков

 доц. д-р Георги Димитров Апостолов

 

            Публичната защитата ще се състои на 12.02.2016 г. от 10.00 часа в зала „Научни съвети” на УНСС.

            Материалите по защитата са на разположение в сектор „Научни съвети и конкурси” на УНСС.