Катедра "Публична администрация"

Публична защита на докторска дисертация „Институционална координация при валидиране на резултати от неформално обучение“

вторник, 19 май 2015 13:43 /
Начало:
четвъртък, 25 юни 2015 14:00
Край:
Място:
Зала „Научни съвети” на УНСС
Подробности:

Катедра „Публична администрация“

Ви кани

на публична защита на докторска дисертация

Институционална координация при валидиране на резултати от неформално обучение

Докторант: Виолета Чавдарова Тончева - Златкова

Научен ръководител: доц. д-р Деница Горчилова

НАУЧНО ЖУРИ:

проф. д-р Валентина Миленкова (ЮЗУ)

проф. д-р Николай Арабаджийски (НБУ)

доц. д-р Александра Парашкевова (ВСУ)

доц. д-р Татяна Даскалова (УНСС)

доц. д-р Деница Горчилова (УНСС)

 

            Публичната защитата ще се състои на 25.06.2015 г. от 14:00 часа в зала „Научни съвети” на УНСС.

            Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор „Научни съвети и конкурси” на УНСС.

            Резултат от гласуване на журито: Да – 5, Не – 0