Катедра "Публична администрация"

Публична защита на докторска дисертация „Интегриране на формите за учене през целия живот: публични политики и инструменти“

вторник, 26 май 2015 22:16 /
Начало:
сряда, 08 юли 2015 14:00
Край:
Място:
Зала „Научни съвети” на УНСС
Подробности:

Катедра „Публична администрация“

Ви кани

на публична защита на докторска дисертация

Интегриране на формите за учене през целия живот: публични политики и инструменти

Докторант: Ралица Стефанова Велева

Научен ръководител: доц. д-р Евгения Пенкова

НАУЧНО ЖУРИ:

проф. д.ик.н. Никола Великов

проф. д-р Петър Балкански

доц. д-р Георги Апостолов

доц. д-р Александър Вълков

доц. д-р Евгения Пенкова

 

            Публичната защитата ще се състои на 08.07.2015 г. от 14:00 часа в зала „Научни съвети” на УНСС.

            Материалите по защитата са на разположение в сектор „Научни съвети и конкурси” на УНСС.

           Резултат от гласуване на журито: Да – 5, Не – 0