Катедра "Икономическа социология"

Обновено: събота, 22 декември 2018 13:24

Обучение


Обучението в катедра "Икономическа социология" се осъществява в две професионални направления:

3.1. Социология, антропология и науки за културата

3.8. Икономика

Във всички образователно квалификационни степени - бакалавър, магистър и доктор.


І. ОКС "Бакалавър"

Професионално направление "Социология, антропология и науки за културата"

         УНСС е с над 40 годишна традиция при подготовката на висшисти със социологическо образование. Обучението е съобразено с практиката на водещи в социологията чуждестранни университети, но има и специфично предимство – студентите получават солидна икономическа и хуманитарна подготовка. 

Специалност "Социология" 

-        Област на висше образование: 3. "Социални, стопански и правни науки"

-        Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

-        Професионална квалификация: Бакалавър по социология
-        Форма на обучение: Редовна
-        Продължителност на обучението: 4 години /8 семестъра/
-        Общ хорариум: 2670 часа  
-        Кредити: 240
-        Форма на дипломиране: Държавен изпит

Професионално направление "Икономика"

Специалност "Икономическа социология и психология"

-        Област на висше образование: 3. "Социални, стопански и  правни науки"
-        Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
-        Професионална квалификация: Бакалавър по икономика
-        Форма на обучение: редовна
-        Продължителност на обучението: 4 години /8 семестъра/
-        Общ хорариум: 2730 часа
-        Кредити: 240
-        Форма на дипломиране: Държавен изпит

Учебните планове по двете специалности са съобразени с държавните изисквания.
На базата на издадените дипломи за завършено висше образование за ОКС “Бакалавър” се издават сертификати на английски език.

Повече информация за кандидатстудентската кампания можете да намерите тук


ІІ. ОКС "Магистър"

2.1. Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Специалност "Социология"

Специализация СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ

-        Професионална квалификация: "Магистър по социология"
-        Форма на обучение: Редовна
-        Продължителност на обучение: Една година /два семестъра/
-        Общ хорариум: 585 часа
-        Кредити: 60
-        Форма на дипломиране: Защита на дипломна работа

 

2.2.  Професионално направление 3.8. Икономика

Специалност "Икономическа социология"

Специализация БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

-        Професионална квалификация: "Магистър по социология"
-        Форма на обучение: Редовна
-        Продължителност на обучение: Една година /два семестъра/
-        Общ хорариум: 585 часа
-        Кредити: 60
-        Форма на дипломиране: Защита на дипломна работа

Учебните планове по всички магистърски програми са съобразени с държавните изисквания.
На базата на издадените дипломи за завършено висше образование за ОКС "Магистър" се издават сертификати на английски език.


ІІІ. ОНС "Доктор"

В тази степен се извършва обучение на докторанти по държавна поръчка (редовна и задочна форма на обучение) и на самостоятелна подготовка.     

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Научна специалност: Социология

Продължителност на обучение: за редовна докторантура – 3 години; за задочна – 4 години, за самостоятелна подготовка – 3 години.

Кредити: 180

Успешно защитилите докторска дисертация придобиват научната и образователна степен „Доктор по социология“.

Обучението се извършва съгласно Индивидуален учебен план, изготвен от докторанта и научния ръководител и приет от катедрения съвет на катедра „Икономическа социология“. Формуляр на Индивидуален учебен план е приложен тук.

Катедра „Икономическа социология“ осигурява обучение на български и английски език в ОНС „Доктор“.

Приложение: Индивидуален учебен план - документ


Прикачени файлове:

application/msword Индивидуален учебен план - доктор.doc - 105 KB