Катедра "Икономическа социология"

ОКС МАГИСТЪР
Обновено: понеделник, 11 октомври 2021 15:00

МП "Социални изследвания, анализи и проекти"

soc_31a61_preziMA-page-002.jpg

Катедра „Икономическа социология” предлага в професионално направление “Социология, антропология и науки за културата” магистърска програма по Социология със специализация „Социални изследвания, анализи и проекти”.

Магистърската програма е структурирана съобразно държавните изисквания за ОКС „Магистър” и осигурява професионална квалификация “Магистър по социология”.


ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Основната цел на обучението в магистърската програма по Социология със специализация “Социални изследвания, анализи и проекти” е да осигури на студентите-магистри:

 • фундаментална теоретична подготовка за съвременните национални и глобални социално-икономически процеси и обществени трансформации;
 • приложни знания за същността, принципите и методите на емпиричните социални, политически, миграционни, демоскопски изследвания;
 • адекватни практически умения за извършване на социален анализ и използване изследователските резултати;
 • знания и умения за управление на научни и приложни социални проекти.

Завършилите програмата ще получат възможност за осъществяване на успешна академична, научно-изследователска или управленска кариера в публичния, частния и неправителствения сектор.

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Основни области на получените знания и умения:

В магистърската програма по Социология със специализация “Социални изследвания, анализи и проекти” се предлагат три тематични профила:

1. Теоретически и методологически проблеми на изследването на съвременните общества, техните социално-икономически трансформации в условията на глобализация и структурни кризи;

2. Подходи, методи и техники за осъществяване на емпирични изследвания и анализи в различни обществени сфери (социални, политически, маркетингови, рекламни изследвания, демоскопски проучвания, сондажи на общественото мнение).

3. Усвояване на умения за управление на проектно базирани дейности – разработване, изпълнение, управление и оценка на национални и европейски научни и приложни проекти.

По-конкретно в тези тематични профили се предлагат знания и умения в следните области:

Първо, теория и методология на социологическия анализ

 • Задълбочени теоретични знания за съвременните социални, политически и икономически институции и техните трансформации в условията на глобализация, кризи и остри обществени конфликти;
 • Усвояване на методологията за провеждане на научните теоретични и приложни изследвания и извършване на социален анализ в различни обществени сфери;
 • Информираност за ключови социални политики в Европейския съюз и България и формиране на умения за техния сравнителен анализ;
 • Анализ на масовите социални движения (граждански, политически, екологически, професионални и др.) и генерираните от тях социални промени.

Второ, методика на социалните изследвания и анализи

 • Разбиране на сферите на приложение, възможностите и ограниченията на емпиричните изследвания в различни сфери на обществения живот;
 • Усвояване на технологията и методите (социологически, статистически, икономически и др.) за изследване и анализ на обществени, икономически, политически, социо-културни процеси;
 • Формиране на специфични знания и умения за използване на нетрадиционни количествени и качествени методи за изследване на връзки и зависимости, непараметрични методи за статистически анализ, форсайт методи и др.;
 • Изграждане на специфични умения за използване на социологически методи и техники при подготовката и провеждането на социални, политически, електорални, миграционни и демоскопски изследвания.

Трето, управление и социална оценка на проекти

 • Комплексни теоретични знания за същността и принципите на проектното начало в модерните организации.
 • Формиране на специфични знания и умения за характеристиките на проектните предложения и усвояването на финансови средства по програми на ЕС.
 • Усвояване на технологията за разработване, кандидатстване, изпълнение, управление, отчитане и оценяване на проекти, реализирани по национални и европейски програми
 • Специфични умения за оценка на социалното въздействие на политики, програми и проекти.

 

Форма и продължителност на обучението: редовно, 1 година (два семестъра).

Форма на завършване: защита на дипломна работа.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Учебният план за придобиване на магистърска степен по Социология със специализация “Социални изследвания, анализи и проекти”, включва задължителни и избираеми дисциплини, изучавани в два семестъра. Посредством задължителните дисциплини се усвояват теоретични и методологически познания за съвременните общества, техните трансформации, съпътстващите ги конфликти и кризи в условията на глобализация, социалните политики и програми на европейско, национално и корпоративно равнище, възможностите и ограниченията на социалните изследвания и анализи. През първия семестър се предлагат задължителните курсове „Рисково общество и социални трансформации”, „Социология на глобализацията”, „Общество и криза”, „Социални изследвания и анализи”, а през втория те се допълват от дисциплините „Сравнителни социални политики”; и „Социална статистика и демография”.

Студентите магистри се подготвят чрез избираеми дисциплини в три тематични профила:

 1. Социални изследвания. В този профил през първия семестър студентите могат да изучават курс „Политически и електорални изследвания ”, а през втория – „Миграционни изследвания” и „Социални иновации и форсайт методи“
 2. Социален и статистически анализ. През първи семестър в този профил се предлагат дисциплините „Гражданска публичност и социални движения”, „Непараметрични методи за статистически анализ“, а през втори семестър „Методи за анализ на връзки и зависимости“
 3. Управление на проекти. През първи семестър в този профил се предлагат дисциплината „Социална оценка на политики, програми и проекти, а през втория семестър – „Управление на изследователски агенции и нестопански организации“ и „Управление на европейски проекти” като факултативна дисциплина.

soc_ef420_EMBLEMA unwe.jpg

Професионални компетентности

В обучението по магистърската програма по Социология със специализация “Социални изследвания, анализи и проекти” се формират три основни типа компетенции:

 • Задълбочено познаване на теоретичните основи и методологическите принципи на социологическия анализ на социалния, икономическия и политическия живот; 
 • Усвояване (в това число и практическо) на методите и техниките за провеждане на емпирични изследвания в (в т.ч. политически, миграционни, електорални, демоскопски и др.);
 • Знания и умения за управление и оценка на национални и европейски научни и приложни програми и проекти.
 •  

По-конкретно, завършилите магистърската програма по Социология със специализация “Социални изследвания, анализи и проекти” ще бъдат в състояние:

 • да се ориентират в съвременното състояние на обществените науки и да анализират съвременните обществени процеси, трансформации и конфликти в различни сфери в условията на глобализация и структурни кризи;
 • да използват надежден методологически инструментариум за изследване и анализ на модерните общества и техните социални, икономически и политически системи.
 • да дефинират проблемите на съвременното българско общество и икономика като вземат компетентно участие в тяхното разрешаване чрез разработване и реализация на политики, програми и проекти в различни области на социалния, икономическия и политическия живот;да събират, анализират и интерпретират емпирични данни за развитието на съвременните общества, на икономическите, социалните и политическите системи;
 • да разработват и прилагат модерен изследователски и аналитичен инструментариум при провеждането на проучвания в социалната, икономическата, политическата сфери на обществения живот;
 • да прилагат съвременни статистически методи за обработка и анализ на данни при реализацията на емпирични социални, политически, електорални, демоскопски, миграционни изследвания;
 • да работят в изследователски, експертни и аналитични екипи и да управляват ефективно нестопански организации;
 • разработват, прилагат и оценяват национални и европейски политики, програми и проекти.
soc_c47fe_DSC_0266.JPG

 

Завършилите обучението по магистърската програма ще са в състояние:

 • да се ориентират в съвременното състояние на обществените науки (социология, психология, управление и др.)
 • да използват надежден методологически инструментариум за изследване на модерните общества и техните икономически системи.
 • да използват аналитични модели за разбиране на съвременните глобални явления и кризисни състояния на обществото;
 • да дефинират проблемите на съвременното българско общество и бизнес, както и да вземат компетентно участие в тяхното разрешаване;
 • да анализират чрез придобитите социалнопсихологически знания възможностите за ефективно лидерско управление в сложни организации;
 • да разработват и прилагат инструменти за психологически измервания в бизнеса;
 • да извършват самостоятелно психологическо бизнес консултиране;
 • да работят в екип, да могат да сътрудничат с представители на други специалности и да вземат рационални, аналитични, гъвкави и социално приемливи управленски решения;
 • разработват, прилагат и оценяват политики, програми и проекти.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Съчетаването на теоретична, методологическа и практическа подготовка с интердисциплинарен характер позволява да се формират специалисти, които успешно могат да се реализират в практиката като:

 • аналитични специалисти, подготвящи и вземащи управленски решения в институциите на държавната власт (централна и местна);
 • преподаватели и изследователи в университети, научни институти, изследователски организации; 
 • ръководители, експерти-изследователи и анализатори в агенции за социални, политически, маркетингови и рекламни изследвания, отдели за анализи и прогнози на бизнес, правителствени и неправителствени организации;
 • ръководители, експерти и оценители на национални и европейски научни и приложни програми и проекти;
 • експерти и анализатори в политически партии, синдикати, работодателски съюзи, неправителствени организации и сдружения с идеална цел;
 • съветници и сътрудници на държавници, политици и бизнесмени при изследването, анализа и управлението на социални и икономически процеси;
 • специалисти-консултанти в държавни институции, частни фирми и организации (бюра по труда, служби за социални подпомагане, осигурителни и застрахователни дружества и др.)
 • анализатори и коментатори в средствата за масова информация;
 • консултанти и медиатори при решаване на социални, индустриални, професионални и други видове обществени конфликти. 
soc_e6d95_f92a8_Дипл. ик. соц. 1.jpg

 

Завършилите специалност “Социология“ специализация „Социални изследвания, анализи и проекти“ в ОКС “Магистър” имат възможност за продължаване на обучението в ОНС “Доктор”.

 

Квалификационната характеристика е приета на заседание на катедра „Икономическа социология“ от 17.05.2018 г. (протокол № 243 и от Факултетен съвет на факултет „Общоикономически” в заседание от  02.10.2018 г. (Протокол № 9).