Катедра "Икономическа социология"

soc_ddbe5_@ теми.jpgЗа учебната 2023/2024 година приемът на студенти в ОКС „бакалавър“ в Университета за национално и световно стопанство е по СПЕЦИАЛНОСТИ.

ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА" В УНСС ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ДЗИ (матура), ЕПИ ИЛИ УСПЕШНО УЧАСТИЕ В КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА.

ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА" В УНСС ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ДЗИ (матура), ЕПИ ИЛИ СЕРТИФИКАТ ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ТЕМА, ОРГАНИЗИРАН ОТ КАТЕДРА ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ.

На първенците от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС, съгласно регламентите на състезанията.