Катедра "Икономическа социология"

ОКС МАГИСТЪР
Обновено: сряда, 16 септември 2020 10:34

МП “Бизнес психология и социология”


Катедра „Икономическа социология” предлага в професионално направление “Икономика” магистърска програма по Икономическа социология и психология със специализация “Бизнес психология и социология”.

В нея могат да се обучават по държавна поръчка студенти, завършили бакалавърска степен в професионалните направления „Икономика“ и „Социология, антропология и науки за културата”. Срещу заплащане могат да се обучават а) студенти, завършили бакалавърска и магистърска степен в професионални направления, акредитирани от НАОА с оценка от 6.00 до 10.00 в съответствие с нормативните изисквания; б) студенти, завършили бакалавърска и магистърска степен в чуждестранни университети, с признати по съответния нормативен ред дипломи. 

Магистърската програма е структурирана съобразно държавните изисквания за ОКС "Магистър" и осигурява професионална квалификация “Магистър по икономика”.

Прием с тест.

Повече информация на http://magistri.unwe.bg/

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението в специалност “Бизнес психология и социология” осигурява на студентите-магистри специализирани знания от сферата на бизнес психологията и социологията посредством съвременно обучение на специалисти с широк интердисциплинарен профил, с капацитет за гъвкава адаптация към нуждите на трудовия пазар, притежаващи знания и умения за изследване, анализ и оценка на сложни взаимосвързани социални, икономически и психически явления.

Целите на обучението са:

 • Формиране на специалисти с много добри теоретични, аналитични и методически знания в интердисциплинарното поле на социологията, психологията и икономиката.
 • Изграждане на практически умения у студентите за управление на социалните отношения и човешките ресурси в сферата на бизнеса и в икономическите организации.
 • Усвояване на методология за изследването на съвременните общества и техните икономически системи, включително разработване, прилагане и оценка на социални политики, програми и проекти на европейско, национално и корпоративно равнище.


ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

В двата тематични профила на магистратурата студентите имат възможност да придобият следните знания и умения:

В тематичен профил бизнес психология:

 • Теоретично знание за историческите и модерните социални, икономически и институционални модели на лидерство.
 • Умения за управление на хора, групи, организации от гледна точка на социалната им ефективност и стратегическото използване на човешкия им ресурс с помощта на ефективни методи за индивидуален и групов растеж.
 • Познание на достиженията на когнитивната психология при избиране на алтернативи  и стратегии за вземане на решения и постигане на съгласие.
 •  Практически умения за работа с хора при посрещане на комуникативни проблеми в организациите.
 • Критично и дискурсивно мислене по въпроси на корпоративната култура и организационната етика.

Втори тематичен профил бизнес социология:

 • Задълбочени теоретични знания за съвременните обществени и икономически институции и техните трансформации в условията на глобализация и остри социални, икономически и политически кризи.
 • Знания и умения за разработване, реализация и оценка на политики, програми и проекти в различни области на обществения и икономическия живот на европейско, национално и корпоративно равнище.
 • Формиране на специфични знания и умения в областта на социологическите и маркетинговите изследвания, включително съвременни методи за онлайн маркетинг и маркетингови проучвания.
 • Анализ е-бизнес мрежи и отношения, институционални форми и методи за водене на социален диалог.


Форма и продължителност на обучението: редовно, 1 година (два семестъра).

Форма на приемпо избор: тест или социологическо есе

Форма на завършване: защита на дипломна работа.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Учебният план на магистърската програма по Икономическа социология и психология със специализация “Бизнес психология и социология” (два семестъра) включва задължителни и избираеми дисциплини. Предлаганите задължителни дисциплини обхващат теоретичната рамка на основните социални науки и въвеждат в научните принципи на модерната приложна област на познанието бизнес психология и социология. През първия семестър се предлагат задължителните курсове „Психология на бизнеса”, „Психологическо бизнес консултиране”, „Социология на глобализацията” и „Общество и криза”, а през втория те се допълват от дисциплините  „Психологическа промяна: съвременни теории”, „Е-бизнес мрежи и виртуални общности ” и „Управление на европейски проекти” като факултативна дисциплина.

СпециалностБизнес психология и социология” предлага два основни тематични профила: първо, съчетаване на науката за човешкото поведение с пазара на труда за ефективно управление на социалните отношения и човешките ресурси в сферата на бизнеса и в икономическите организации; второ, теоретически и методологически проблеми на изследването на съвременните общества и техните икономически системи, включително разработване, прилагане и оценка на социални политики, програми и проекти на европейско, национално и корпоративно равнище.

Студентите магистри се подготвят чрез следните избираеми дисциплини в двата тематични профила:

 1. Бизнес психология. През първи семестър в този профил се предлагат дисциплините „Професионален подбор и личностна селекция” и „Лидерство и организационно развитие”, а през втория семестър – „Психологически измервания (психометрика)” и „Евристика и иновативно мислене ”.
 2. Бизнес социология. В този профил през първия семестър студентите изучават курсовете „Социална оценка на политики, програми и проекти” и „Бизнес и престъпност“, а през втория – „Онлайн маркетинг и маркетингови изследвания” и „Индустриални отношения и социален диалог”.

Чрез предлаганите задължителни дисциплини се обхваща теоретичната рамка на основните социални науки и въвежда в научните принципи на модерната приложна област на познание, каквато е бизнес психологията и социологията. През първия семестър се предлагат задължителните курсове „Психология на бизнеса”, „Психологическо бизнес консултиране”, „Социология на глобализацията” и „Общество и криза”, а през втория те се допълват от дисциплините  „Психологически измервания”, „Е-бизнес мрежи и виртуални общности” и „Управление на европейски проекти” като факултативна дисциплина.


Професионални компетентности

Завършилите обучението по магистърската програма ще са в състояние:

 • да се ориентират в съвременното състояние на обществените науки (социология, психология, управление и др.)
 • да използват надежден методологически инструментариум за изследване на модерните общества и техните икономически системи.
 • да използват аналитични модели за разбиране на съвременните глобални явления и кризисни състояния на обществото;
 • да дефинират проблемите на съвременното българско общество и бизнес, както и да вземат компетентно участие в тяхното разрешаване;
 • да анализират чрез придобитите социалнопсихологически знания възможностите за ефективно лидерско управление в сложни организации;
 • да разработват и прилагат инструменти за психологически измервания в бизнеса;
 • да извършват самостоятелно психологическо бизнес консултиране;
 • да работят в екип, да могат да сътрудничат с представители на други специалности и да вземат рационални, аналитични, гъвкави и социално приемливи управленски решения;
 • разработват, прилагат и оценяват политики, програми и проекти.


ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Завършилите специалност “Бизнес психология и социология” в ОКС “Магистър” имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • аналитични специалисти, подготвящи и вземащи управленски решения в институциите на държавната власт (централна и местна);
 • експерти и консултанти по широк кръг от въпроси по отношение на кариерното развитие и организационната промяна;
 • преподаватели и изследователи в университети, научни институти, изследователски организации; 
 • експерти, изследователи и анализатори в корпорации, агенции за маркетингови, рекламни, социални и политически изследвания, анализи и прогнози;
 • консултанти и медиатори при решаване на социални, индустриални, професионални и други видове обществени конфликти. 
 • експерти и анализатори в политически партии, синдикати, работодателски съюзи, неправителствени организации и сдружения с идеална цел;
 • координатори, експерти и анализатори на социални програми и проекти в различни международни и национални организации и институции;
 • съветници и сътрудници на държавници, политици и бизнесмени в областта на управлението на социални и икономически процеси;
 • специалисти-консултанти в държавни институции, частни фирми и организации (бюра по труда, служби за социални подпомагане, осигурителни и застрахователни дружества и др.)

Завършилите специалност “Бизнес психология и социология” в ОКС “Магистър” имат възможност за продължаване на обучението в ОНС “Доктор”.

 

Квалификационната характеристика е приета на заседание на катедра „Икономическа социология“ от 17.05.2018 г. (протокол № 243) и от Факултетен съвет на факултет „Общоикономически” в заседание от  ………….2018 г. (…………).