Катедра "Икономическа социология"

ОБУЧЕНИЕ
Обновено: събота, 22 декември 2018 13:44

ОКС Бакалавър

Специалност "Икономическа социология и психология"

Основната цел на обучението в специалност „Икономическа социология и психология“ е да осигури на студентите бакалаври широко профилни теоретични знания и практически умения за изследване на съвременните общества и техните икономически системи; за разбиране и управление на социалните отношения и поведението на икономическите актьори; за регулиране на социално-психическия климат и организационните конфликти; за разработване, реализация и оценяване на социални политики, програми и проекти на национално и европейско равнище; за подготовка и провеждане на емпирични социологически и психологически изследвания в икономиката (вкл. маркетингови, рекламни, политически, социални и др.)

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни, факултативни и специални учебни дисциплини: Човешки ресурси; Социална политика; Икономическа култура; Икономическа политика; Икономика на обществения сектор; Индустриални отношения; Микроикономическа теория; Организационно поведение; Евристични методи; Въведение в иконометрията; Търговско право; Интернет и WEB дизайн; Демография; Фирмена култура и други.

В четвърти курс се изучават:

Първо, общи за специалността задължителни специални учебни дисциплини: Социология на пазара; Социология на конфликтите; Въведение в психологията; Икономическа психология; Методология и организация на емпиричните изследвания; Статистически методи в емпиричните изследвания; Обработка и анализ на данни с SPSS; Качествени методи в емпиричните изследвания.

Второ, избираеми специални дисциплини в два модула:

  • Модул „Икономическа социология” Класически и модерни социологически теории; Социална стратификация и мобилност; Социология на социалните общности; Социология на икономическия живот; Социология на девиантното поведение и престъпността; Социология на третия сектор.
  • Модул „Икономическа психология” – Социална психология, Организационна психология, Психология на личността; Междугрупови отношения и социално убеждаване; Психология на социалното познание и мислене, Поведенска промяна: оценка и вземане на решение.

В специалност “Икономическа социология и психология” се подготвят висококвалифицирани специалисти с интердисциплинарна икономическа, социологическа и психологическа теоретическа, методологическа и практическа подготовка. Придобитата компетентност дава възможност на завършилите бакалавърска степен да намерят добра професионална реализация като: аналитични специалисти в централните и местните органи на държавната власт; изследователи и експерти в научни и научно-приложни организации и агенции за маркетингови, рекламни, социални и политически изследвания; анализатори и експерти в политически партии, синдикални и работодателски съюзи, нестопански организации; медиатори при решаване на социални, индустриални, професионални и други конфликти; анализатори в печатни и електронни медии; експерти при реализацията на социални програми и проекти; специалисти в бюра по труда, служби за социално подпомагане, социално-осигурителни дружества и др.

- See more at: http://priem.unwe.bg/bg/pages/56/spetzialnost-ikonomicheska-sotziologiya-.html#sthash.QetPhpCr.dpuf


Специалност "Социология"

Основната цел на обучението в специалност "Социология" е да осигури на студентите бакалаври: първо, фундаментална теоретическа и методологическа подготовка за изследване на съвременните общества, техните социално-икономически трансформации в условията на глобализация и сложните взаимодействия между различните обществени сфери - икономика, политика, правна система, публична администрация,  граждански организации и движения и др.; второ, знания и умения за методите и техниките за осъществяване на емпирични изследвания в различни обществени сфери (социални, икономически, политически, маркетингови, рекламни, демоскопски проучвания и сондажи на общественото мнение).

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни, факултативни и специални учебни дисциплини: Социология на икономическия живот; Икономическа култура; Обработка и анализ на данни с SPSS; Макроикономическа теория; Организационно поведение; Социална политика; Икономическа психология; Приложна психология в съвременната организация; Социално взаимодействие и социометрия; Фирмена култура; Икономическа политика; Индустриални отношения; Демография; Маркетингови изследвания; Социология на девиациите и престъпността, Социология на социалните общности.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: Социология на пазара; Социология на потреблението; Социология на конфликтите; Антропология; Качествени методи в емпиричните изследвания; Социология на управлението: аз, взаимоотношения, групи; Социология на политиката; Социология на образованието и науката; Социален капитал; Социология на третия сектор.

Комплексната интердисциплинарна подготовка в специалност „Социология” дава възможност на завършилите бакалавърска степен да намерят професионална реализация: в социалната и икономическата сфера, в бизнеса и публичната администрация като социолози или икономисти; експерти в министерства, ведомства и други институции на централната и местна власт; в корпорации, търговски дружества, фондации и международни организации; в агенции за емпирични изследвания – социологически, социални, маркетингови, връзки с обществеността, рекламни; специалисти в Агенцията по заетостта и бюрата по труда, Агенцията по социално подпомагане и нейните дирекции; анализатори в НОИ, НЗОК и техните поделения; експерти в отдели по човешки ресурси; социални мениджъри в предприятия и фирми; специалисти в осигурителни, застрахователни, културни организации и др.

- See more at: http://priem.unwe.bg/bg/pages/348/spetzialnost-sotziologiya-.html#sthash.4cE89vzi.dpuf