Резултати от търсене за Конкурс

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

122 results found
Условия за кандидатстване 18.6.2020 г. ... степен "магистър" се извършва чрез конкурс по документи и/или полагането на конкурсен изпит в електронен формат– тест или есе (за отделни специалности).   ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ   Балът за класиране на кандидат-студентите по всички специалности се ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2020 г. 4.6.2020 г. ... Ректора на УНСС № 871/16.04.2020 г. е обявен конкурс за финансиране на университетски научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2020 г., както следва: 1. Колективни проекти за научни изследвания; 2. Проекти за частично финансиране на научни прояви ...
За проекта 31.3.2020 г. ... финансиране на научноизследователски проект в Конкурс за  финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г. Тема: „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ, ЧРЕЗ МОДЕЛИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ...
Проект "Устойчиво потребление в градската среда - регионални различия", финансиран от ФНИ 2019 25.2.2020 г. ... различия", № КП-06-Н 35/7, е финансиран чрез "Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания - 2019" на  фонд "Научни изследвания" (ФНИ) при МОН. Основната цел на проекта е, в рамките на целите за устойчиво развитие на ООН, да  се очертаят различия в проблемите, обхвата, ...
Конкурс за хабилитация 1.12.2019 г. ... , рецензии и становища тук ...
ОНС Доктор 7.6.2019 г. ... съвет на катедра „Финанси“. Конкурсите за редовна и задочна докторантура към УНСС за учебната 2019/2020 г. ще бъдат обявени в края на септември 2019 г. - https://www.unwe.bg/bg/pages/9531/конкурси-за-докторантури.html Завършили докторанти в катедра „Финанси“ Към ...
ОНС Доктор 6.6.2019 г. ... на Катедрен съвет на катедра „Финанси“. Конкурсите за редовна и задочна докторантура към УНСС за учебната 2019/2020 г. ще бъдат обявени в края на септември 2019 г. - https://www.unwe.bg/bg/pages/9531/конкурси-за-докторантури.html Обучавани докторанти в катедра „Финанси“ Към март ...
Национален конкурс за есе на чужд език на тема "Ако можех да пренаредя света …" за прием в поднаправление "Международни отношения" на професионално направление "Политически науки" 5.6.2020 г. ... първенците в конкурса се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за поднаправление "Международни отношения" на професионално направление "Политически науки". Регламент Указания Предварителен списък на първенците в конкурса за есе на ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема 27.2.2019 г. ... за провеждане на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема Указания за разработване на есе на социално-икономическа ...
Иновационни предприятия 21.3.2019 г. ... . МИКРОСИСТЕМИ ООД    Победители в конкурс за иновативно предприятие, който се организира от фондация "Приложни изследвания и комуникации" и Enterprise Europe Network – България, с подкрепата на Генерална дирекция "Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП" на ...
Докторанти 28.2.2019 г. ... програма, кандидат-докторантът се явява на конкурс.  Зачисляването на успешно издържалите конкурса кандидати се извършва с решение на  научно-учебен съвет на Института по творчески индустрии и бизнес . Въз основа на положително решение ректорът издава заповед за зачисляване ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2019 г. 4.6.2020 г. ... на Ректора на УНСС № 198/04.02.2019 г. е обявен конкурс за финансиране на университетски научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2019 г., както следва: 1. Колективни проекти за научни изследвания; 2. Проекти за частично финансиране на научни прояви (конференции ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 7.4.2020 г. ... първенците в Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения, завършващи средно образование през учебната 2019/2020 година, се признава оценка отличен 6.00 за резултати от конкурсни изпити в УНСС (включително и по чужд език) за поднаправление ...
Връчване на сертификатите на победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2018 г. ... на сертификатите на победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 9 януари 2019 г. от 13 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Класиране 20.11.2018 г. ... на студентите и докторантите, взели участие в конкурс за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от специална университетска комисия. Класирането се извършва на основата на комплексна оценка на кандидатите, отчитаща средния успех, степента на владеене на чуждия език, ...
Национален конкурс по счетоводство - 1 декември 2018 г. 7.11.2018 г. ... за провеждане на Националния конкурс по счетоводство Правила и процедура за провеждане на Националния конкурс по счетоводство /заключителен ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... и значение на конкурса Историята на Националния конкурс по счетоводство за средношколци започва от 1998 г., когато се организира за първи път от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения”. В продължение на 20 ...
Приемни изпити и балообразуване 9.7.2020 г. ... степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или полагането на конкурсен изпит в електронен формат– тест или есе (за отделни специалности).   В зависимост от професионалното направление на придобитата специалност, която са завършили кандидатите се явяват ...
Документи и такси за кандидатстване 1.8.2018 г. ... за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс за магистърска степен за съответната форма на обучение - редовна или дистанционна. За кандидатите от страните членки на Европейския съюз – документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р.България Таксата за ...
Хасково 15.6.2020 г. ... заплащане на такса за кандидатстудентски конкурс във вносната бележка: - за "задължено лице" (вносител) се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА; - за "основание на плащане" се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА ...
Документи и такси за кандидатстване за редовни изпити и класиране 2.7.2020 г. ... за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс за магистърска степен (не се представя от кандидати, които участват в конкурса само с оценка от предварителната сесия) – внася се по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на УНСС. 8. Уверение с описание ...
Редовни изпити и класирания 15.6.2020 г. ... степен "магистър" се извършва чрез конкурс по документи и/или полагането на конкурсен изпит в електронен формат – тест или есе (за отделни специалности) ...
Проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 24.10.2019 г. ... данни. Очакваме Ви! Обява за конкурс за изследователи За целите на проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни" УНСС обявява конкурс за избор на изследователи в еквивалент на 1 щатна бройка на пълно работно време. Изследователите ще участват в ...
Национален конкурс "Млад икономист" 13.3.2020 г. ... решение на АС на първенците в конкурса "Млад икономист", завършващи средно образование през учебната 2020/2021 г., се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за направление "Икономика" ...
Обявено е класирането в конкурса за университетски проекти 30.3.2018 г. ... е класирането в университетския конкурс за финансиране на научни проекти. Договорите за изпълнение на одобрените проекти се сключват до 10 април (вторник), включително. За повече информация: сектор „НИД и научни прояви“ към дирекция „Наука“ ...
Национален конкурс за есе на тема "България в Eвропейския съюз и моето бъдеще" 9.5.2018 г. ... конкурс за есе на тема "България в Eвропейския съюз и моето бъдеще" за прием в поднаправление "Международни отношения" на професионално направление "Политически науки" На първенците в конкурса се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2018 г. 30.3.2018 г. ... на УНСС № 222/05.02.2018 г. е обявен конкурс за финансиране на университетски научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2018 г., както следва: 1. Колективни проекти за научни изследвания; 2. Проекти за частично финансиране на научни прояви ...
Връчване на сертификатите на победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 11.12.2017 г. ... на победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 15 декември 2017 г. от 12 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Национален конкурс по счетоводство - 2 декември 2017 г. 24.10.2017 г. ... за провеждане на националния конкурс по счетоводство Правила и процедура за провеждане на националния конкурс по счетоводство /заключителен ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 24.10.2017 г. ... и значение на конкурса Историята на Националния конкурс по счетоводство за средношколци започва от 1998 г., когато се организира за първи път от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения”. В ...
Теми за Национален конкурс за написване на есе на социално-политическа тема 25.5.2017 г. ... по избор: "За да има добри политици, трябва да има добри граждани" "Референдумът - употреба или ...
Кандидат-докторантски изпит 4.12.2018 г. ... се осъществява чрез конкурс. Конкурсният изпит се състои от две части – писмен и устен, с отделни оценки за всяка част. Конкурсният изпит се провежда от комисия, която включва трима преподаватели − хабилитирани лица или лица, притежаващи ...
Указания за разработване на есе на чужд език по актуална политическа тема 22.4.2017 г. ... И МОЕТО БЪДЕЩЕ" ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ"    Есето представлява разсъждения и умозаключения по дадената тема, представени в писмен вид. В него се посочва и ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 22.4.2017 г. ... ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА "БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МОЕТО БЪДЕЩЕ" ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ"   Конкурсът за есе на тема "България в Европейския съюз и моето ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2017 г. 5.2.2018 г. ... на УНСС № 213/13.02.2017 г. е обявен конкурс за финансиране на университетски научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2017 г., както следва: 1. Колективни проекти за научни изследвания; 2. Проекти за частично финансиране на научни прояви ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2016 г. 13.2.2017 г. ... на УНСС № 280/23.02.2016 г. е обявен конкурс за финансиране на университетски научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2016 г., както следва: 1. Колективни проекти за научни изследвания; 2. Проекти за частично финансиране на научни прояви ...
Национални конкурси за написване на есе, организирани от УНСС! 8.6.2017 г. ... стопанство организира три Национални конкурса за написване на есе. На първенците в конкурсите се признава оценка "отличен 6,00" за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в УНСС за съответното поднаправление. Национален конкурс за есе на чужд език - за кандидатстване ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема 9.1.2020 г. ... първенците в Националния конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема, завършващи средно образование през учебната 2019/2020 година, се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионални направления: "Социология, антропология и ...
Отчети (Архив) 7.2.2017 г. ... практика при оспорване на конкурсни процедури, предоставяне на инструктивни и помощни материали и провеждане на консултации.               VI.Установяване на парньорски връзки и извършване ...
Национален конкурс за написване на есе на социално-политическа тема 26.11.2019 г. ... първенците в Националния конкурс за написване на есе на социално-политическа тема, завършващи средно образование през учебната 2019/2020 година, се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за направление "Политически науки", ...
Национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема 10.2.2017 г. ... първенците в Националния конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема, завършващи средно образование през учебната 2016/2017 година, се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионално направление "Социология, ...
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 9.1.2020 г. ... първенците в Националния конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема, завършващи средно образование през учебната 2019/2020 година както и завършващи средно образование през 2020/2021 (ученици в 11 клас), се признава оценка отличен 6.00 за ...
Указания за разработване на есе и формуляр за участие 9.1.2020 г. ... ТЕМА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ ЗА ПРИЕМ В УНСС:  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА", СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" И ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЯ “ИКОНОМИКА”, ПОДНАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА, ...
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ 22.12.2018 г. ... КОНКУРС  за написване на есе на социално-икономическа тема Оценяването на есетата се извършва от комисия по предложение на декана на Общоикономически факултет, утвърдена от заместник-ректора по обучението в ОКС „Бакалавър“ ...
УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕСЕ 21.12.2016 г. ... УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА", СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ"   Есето е вид аргументативно съчинение. Предполага оригинално поднасяне в свободно прозаично изложение на ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 9.1.2020 г. ... НА  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ТЕМА ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА” СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИОЛОГИЯ” И ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ...
ПРИЕМ 2020 9.1.2020 г. ... РАЗРАБОТКИ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ, ОРГАНИЗИРАН ОТ КАТЕДРА ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГЯ. АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ АКРЕДИТАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ УЧЕБЕН ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ ...
КОНКУРСИ 1.12.2019 г. ... стопанство - София обявява конкурс за главен асистент по: професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Социология (икономическа социология) – един, със срок 2 месеца от обнародването в ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 14.11.2016 г. ... ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА "БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МОЕТО БЪДЕЩЕ" ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ"   Конкурсът за есе на тема "България в Европейския съюз ...
Указания за разработване на есе на чужд език по актуална политическа тема 14.11.2016 г. ... УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ"    Есето представлява разсъждения и умозаключения по дадената тема, представени в писмен вид. В него се посочва и ...
Национален конкурс по счетоводство - 3 декември 2016 г. 27.10.2016 г. ... за провеждане на националния конкурс по счетоводство Правила и процедура за провеждане на националния конкурс по счетоводство /заключителен ...
Правила и процедура за провеждане на националния конкурс по счетоводство /заключителен етап/ 24.10.2017 г. ... на участниците Участниците в конкурса се допускат от квесторите в залата за провеждане на конкурса с документ за самоличност – лична карта, по предварително изготвен от организаторите списък. В залата за провеждане на конкурса не се допускат други лица, ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 3.12.2016 г. ... и значение на конкурса Историята на Националния конкурс по счетоводство за средношколци започва от 1998 г., когато се организира за първи път от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални ...
План за действие за 2017/2018 г. 1.11.2017 г. ... НА НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ Предвижда се провеждането на следните национални състезания и конкурси: Национално състезание по икономикс – февруари 2018 г. Национален конкурс по счетоводство – декември 2017 г. Национално състезание по ...
Конкурсни изпити 6.2.2018 г. ... конкурс за написване на есе на социално-политическа тема На първенците в Националния конкурс за написване на есе на социално-политическа тема, завършващи средно образование през учебната 2016/2017 година, се признава оценка отличен 6.00 за ...
Указания за разработване на есе на чужд език 7.4.2016 г. ... БЪДЕЩЕ" ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ"  Есето представлява разсъждения и умозаключения по дадената тема, представени в писмен вид. В него се посочва и обосновава ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език 7.4.2016 г. ...  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА "БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МОЕТО БЪДЕЩЕ" ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ" 1. Конкурсът за есе на тема "България в Европейския съюз и моето ...
Нашите студенти 23.3.2016 г. ... юли 2015 г., след провеждането на конкурс, Анина е избрана единодушно за младежки делегат на България към ООН от Дружество за ООН в България, Министерство на външните работи на Република България, Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2015 г. 23.2.2016 г. ... УНСС № 219/16.02.2015 г. е обявен конкурс за финансиране на проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2015 г., както следва: 1. Проекти за научни изследвания - колективни и индивидуални (за нехабилитирани преподаватели). 2. Проекти за частично финансиране на ...
УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕСЕ 8.4.2016 г. ... БЪДЕЩЕ"ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ"  Есето представлява разсъждения и умозаключения по дадената тема, представени в писмен вид. В него се посочва и обосновава ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 8.4.2016 г. ... за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език РЕГЛАМЕНТ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА "БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МОЕТО БЪДЕЩЕ" ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ...
Резултати от заключителния етап на Националния конкурс по счетоводство 5.12.2015 г. ... конкурс по счетоводство за средношколци – заключителен етап   На 5 декември 2015 г. в  Голяма конферентна зала на УНСС се проведе заключителният етап на Националния конкурс по счетоводство за средношколци. Г-н Бъчваров от Обединена редакция за ...
Документи и такси 11.5.2016 г. ... за участие в кандидатстудентски конкурс за магистърска степен за съответната форма на обучение - редовна или дистанционна. За кандидатите от страните членки на Европейския съюз – документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р ...
Конкурс за докторанти 14.10.2015 г. ... програми за конкурс за докторантура в УНСС по специалност „Маркетинг“ и специалност „Прогнозиране и планиране са представени в приложените файлове ...
Правилник за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство 5.12.2018 г. ... на докторантите се осъществява чрез конкурс. Конкурсът се провежда не по-рано от един месец след изтичане на срока за подаване на документи. (2) В конкурса могат да кандидатстват лица, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър”, със ...
Национално състезание по финанси и счетоводство – 12-ти декември 2015 г. 19.12.2015 г. ... на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство Резултати от проведеното Национално състезание по финанси и счетоводство Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и ...
Национален конкурс по счетоводство 19.12.2015 г. ... на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство Резултати от заключителния етап на Националния конкурс по счетоводство Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство Правила и процедура ...
Правила и процедура за провеждане на националния конкурс по счетоводство /заключителен етап/ 17.7.2015 г. ... на участниците Участниците в конкурса се допускат от квесторите в залата за провеждане на конкурса с документ за самоличност – лична карта, по предварително изготвен от организаторите списък. В залата за провеждане на конкурса не се допускат други лица, освен ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 5.11.2015 г. ... и значение на конкурса Историята на Националния конкурс по счетоводство за средношколци започва от 1998 г., когато се организира за първи път от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... на студентите в чужбина по конкурси, обявени от МОН, и при обучение, организирано от УНСС по линия на студентската мобилност в други висши училища в страната и чужбина, към изискванията на учебния план, по който се обучава студентът в УНСС; 3. определя курса ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... и провеждане на конкурсите за заемане на академични длъжности                 ЗРАСРБ и правилникът за неговото прилагане, които установиха нов режим на академично развитие на заетите в системата на ...
ИЗПИТНА ПРОГРАМА за конкурс за докторантура в УНСС по специалност Икономика и управление /Стопанска логистика/ 3.10.2017 г. ... Раздел I. Логистиката в националното стопанство и фирмата  Тема 1. Същност и характерни черти на логистиката. Обект и цел на логистиката. Физически процеси. Системният подход в логистиката. Времева и пространствена „полезност“ на логистиката. Еволюция на логистичната концепция. ...
Обявено класиране в университетския конкурс за научноизследователски проекти 8.5.2014 г. ... е класирането на проектите, кандидатстващи за финансиране от целева субсидия за НИД на УНСС през 2014 г. Предстои договаряне с изпълнителите в 10-дневен срок, до 07.05.2014 г. включително. Допълнителна информация - в сектор “НИД и научни прояви” към дирекция “Наука”, тел. 8195 253. Класиране ...
Социален капитал и индивидуално кариерно развитие на учителите 4.4.2014 г. ... с нужните длъжностни лица, които организират конкурсите за заемане на по-високи позиции. Поради тази причина проведохме пилотно изследване, чиято основна цел е да открие причините за това нежелание за кариерно развитие и да помогне да се генерират идеи и предложения за най-адекватен и ефективен ...
доктор 15.1.2015 г. ... учебен план, учебни програми, въпросници, програма за конкурсен изпит за докторантура, индивидуален учебен план и отчет за изпълнението на индивидуален учебен план, изцяло съответства на посочените правилници на УНСС и на релевантната актуална национална правна рамка. По докторската програма “Икономика и ...
Полезни връзки 9.6.2020 г. ... .fni.bg/?q=node/9 Покана за участие в конкурс по програма CONCERT: https://www.fni.bg/?q=node/1121, http://www.concert-japan.eu/ JICA: https://www.jica.go.jp/english/ ERA.Net RUS Plus: http://www.eranet-rus.eu/ BiodivERsA: www.biodiversa.org FLAG ERA: www.flagera ...
<span style="display:none">Отчети</span> 11.12.2019 г. ... и провеждането на конкурси за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в УНСС, Правилниците за прием на студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в УНСС, Правилник за дейността на Комисията по ...
ДДВУ 02/70 11.12.2012 г. ... програма КОНКУРС „СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА“ – 2010 г. Научно направление: ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Информация за ...
ДМУ 02/24 11.12.2012 г. ... „Научни изследвания”, конкурс „Млади учени” Информация за допълнително финансиране   Обща стойност на проекта 58 100 лева Сума, отпусната на УНСС по ...
ДИД 02/4 11.12.2012 г. ... програма КОНКУРС “ИДЕИ” 2009, Министерство на образованието и науката Информация за допълнително финансиране   Обща стойност на проекта   300 000 лв. Сума, ...
ДКТ 02/55 11.12.2012 г. ... области”  („Тематичен конкурс”) – 2009 Информация за допълнително финансиране не Обща стойност на проекта 250 000 лв. Сума, отпусната на УНСС по ...
ДО 02-302 11.12.2012 г. ... „Научни изследвания” Конкурс „ИДЕИ” Информация за допълнително финансиране Няма допълнително финансиране Обща стойност на проекта – І етап 130 000 лева Сума, отпусната на УНСС по ...
МУ-ФС-10 11.12.2012 г. ... “Научни изследвания”, МОН Конкурс “Стипендии за млади учени, които подготвят докторантски труд в национална фирмена структура” Информация за допълнително финансиране - Обща стойност на ...
Документи 26.9.2019 г. ... в кандидат-докторантски конкурс Документите се представят на български език. Молба по образец можете да изтеглите от настоящия сайт. Чуждите граждани със статут на постоянно пребиваващи на територията на страната и тези със статут на бежанци, ...
Документи и такси 8.7.2015 г. ... участие в кандидатстудентски конкурс за магистърска степен за съответната форма на обучение - редовна или дистанционна.   8. За кандидатите от страните членки на Европейския съюз – документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... участие в кандидатстудентски конкурс: - изпит за електронна сесия - 50лв. - изпит за хартиена сесия - 50 лв. - изпит по английски език - 20 лв. Чл. 15. (1) В срока, посочен в Графика, кандидат-студентите за об­­разователно-квалификационна степен ...
График 26.9.2015 г. ... за участие кандидатстудентски конкурс -          Изпит за електронна сесия – 50лв. -          Изпит за хартиена сесия – 50лв ...
Документи и такси 9.4.2012 г. ... участие в кандидатстудентски конкурс. Таксата за кандидатстудентски изпит се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС: ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01 Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD Титуляр: УНСС Във ...
История 1.2.2012 г. ... интеграция”, подготвен от екип на ЦСИ, участва в конкурс за научноизследователски проекти в УНСС през 2006 г. и е включен в изследователската програма на УНСС за периода 2006-2008 г. Към момента е успешно приключен първия етап на проекта и се под­готвя финализирането на втория етап (м.10.2007г.) ...
История 3.2.2012 г. ... световно стопанство. Ръководството на УНСС обяви конкурс за разработване на учебна документация за разкриване на специалност „Маркетинг и мениджмънт”. Катедрата спечели конкурса и от 1991 г. носи името „Маркетинг и стратегическо планиране”, като започна обучението на студенти по новата ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... световно стопанство. Ръководството на УНСС обяви конкурс за разработване на учебна документация за разкриване на специалност „Маркетинг и мениджмънт”. Катедрата спечели конкурса и от 1991 г. носи името „Маркетинг и стратегическо планиране”, като започна обучението на ...
Класиране 13.1.2017 г. ... на студентите и докторантите, взели участие в конкурс за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от специална университетска комисия. Класирането се извършва на основата на комплексна оценка на кандидатите, отчитаща средния успех, степента на владеене на чуждия ...
Кандидатстване 16.1.2019 г. ... кандидатстването в конкурс за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ+, студентите и докторантите подават следните документи: Формуляр за кандидатстване – попълва се електроннo (изтегли); Уверение от УНСС, удостоверяващо курса, степента на обучение и средния успех от ...
Конкурси 13.1.2017 г. ... за подбор на студенти и докторанти за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ+ се организират и провеждат от УЦМСП при УНСС. УЦМСП организира и извършва една основна селекционна процедура (конкурс), която се открива в началото на м. март на всяка година. Конкурсът се ...
Обща информация 16.12.2011 г. ... в мобилност по програма ЕРАЗЪМ се извършва чрез конкурс (Селекционна процедура), който се обявява и провежда от УЦМСП през м. март-април. При наличие на незаети места допълнителен конкурс може да се открива и през м. септември-октомври. Двустранният обмен по програма ЕРАЗЪМ се стимулира чрез ...
Студенти и докторанти 1.12.2011 г. ... студентски практики в европейски страни. » Конкурс за участие по програма "ERASMUS" - летен семестър 2011/2012 г. » Правила » Условия » Документи » Декларация за участие » Мобилности за летен семестър 2011/2012 г. » Формуляр за ...
Мобилност с цел преподаване 7.2.2017 г. ... мобилност по програмата с цел преподаване чрез конкурс в началото на м.октомври, обявен от УЦМСП. Университетската селекционна комисия извършва класиране в случаите, когато има повече кандидати за заемане на едно място за преподавателска мобилност. Мобилността на преподавателите се ...
Конкурси 24.11.2011 г. ... за подбор на студенти и докторанти за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ се организират и провеждат от УЦМСП при УНСС. Конкурсите се провеждат за усвояване на осигурените по сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения с европейски университети и финансирани от Националната ...
Програма ЕРАЗЪМ+ 16.11.2017 г. ... в мобилност по програма ЕРАЗЪМ се извършва чрез конкурс (Селекционна процедура), който се обявява и провежда от УЦМСП в края на м. февруари - началото на м. март. При наличие на незаети места допълнителен конкурс може да се открива и през м. септември-октомври. Двустранният обмен по програма ...

Събития

141 results found
Първо и трето място за наши студенти в годишния конкурс на фондация „Димитър Цонев“ 1.7.2020 г. ... наш студент печели първо място в ежегодния конкурс на фондация „Димитър Цонев“ в подкрепа на качествената журналистика в България. Този път това е Антонина Лозанова (първи курс, спец. "Медии и журналистика"), която участва с едноминутно видео на тема „Волята да ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 19.6.2020 г. ... (УЦМСП) ОТКРИВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2020 – 2021 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да ...
КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2020-2021 ГОДИНА 16.6.2020 г. ... ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели в преподавателска мобилност по програма “Eразъм+” през учебната 2020-2021 година На основата на сключените от УНСС двустранни споразумения по програма ...
КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2020-2021 ГОДИНА 16.6.2020 г. ... ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели и служители в мобилност с цел обучение по програма “Eразъм+” за учебната 2020-2021 година   На основата на сключените от УНСС двустранни споразумения по програма ...
Резултати от втори кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2020 5.6.2020 г. ... се участници във втори кръг на конкурс за написване на социално-икономическо есе на теми „Младите хора в България: настояще и бъдеще” и „Социалното неравенство: необходимост или болест на съвременното общество”, на които се признава оценка ...
Международен конкурс за статистически плакат 2020-2021 20.5.2020 г. ... провеждането на Международния конкурс за статистически плакат. Конкурсът е в рамките на дейностите за статистическа грамотност на Асоциацията за статистическо образование към Международния статистически институт. Инициативата е насочена към повишаване на ...
Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2020 15.4.2020 г. ... се участници в първи кръг на конкурс за написване на социално-икономическо есе на теми „Младите хора в България: настояще и бъдеще” и „Социалното неравенство: необходимост или болест на съвременното общество”, на които се признава оценка ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 21.2.2020 г. ... И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2020 – 2021 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска ...
Сертификати за победителите в Националния конкурс за есе на чужд език за прием в поднаправление „Международни отношения“ 16.2.2020 г. ... вторият кръг на Националния конкурс за есе на чужд език за прием в поднаправление „Международни отношения“ в УНСС. До събеседване с журито бяха допуснати 8 кандидати, които бяха разработили есета на английски, немски и френски език на тема ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 15.2.2020 г. ... да се явите на този сериозен конкурс в необятната област на икономикса. Благодаря Ви за доверието в УНСС“, посочи проф. Фесчиян. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров поздрави участниците и подчерта, че в навечерието на 100-годишнината на УНСС, ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 15.2.2020 г. ... да се явите на този сериозен конкурс в необятната област на икономикса. Благодаря Ви за доверието в УНСС.“, подчерта проф. Фесчиян. Ректорът на УНСС проф. Димитров поздравява участниците в Националното състезание   Проф. д-р Димитър Димитров, ...
Награждаване на отличниците в националния конкурс за написване на есе на чужд език 5.2.2020 г. ... наградени отличниците в Националния конкурс на Катедра "МИО и бизнес" за написване на есе на чужд език на тема „Бъдещето на България в глобалната икономика“. Със сертификати за отлично представяне и прием в специалност „МИО и бизнес“ в учебната ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 19.12.2019 г. ... И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност с цел практика по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да ...
Ректорът връчи стипендии „Нели и Робърт Гипсън“ на наши студенти 26.11.2019 г. ... отличен успех, бяха определени след конкурс, проведен за 15-а година от Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий” сред учащите се в държавни университети. Този благороден жест се финансира от Фондация „Нели и Робърт Гипсън” (САЩ). Сега 10 ...
Наша студентка спечели Националния конкурс за проучване на живота и делото на Петър Увалиев 26.11.2019 г. ... като победител в националния конкурс за проучване на живота и делото на Петър Увалиев, организиран от СУ и фондация „Увалиеви“, в който взеха участие студенти от цялата страна. Антонина участва в конкурса с документален филм за живота на Петър Увалиев ...
КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 13.11.2019 г. ... ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”, за ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА 12.11.2019 г. ... обявява резултатите от извънредния конкурс за участие на студенти в мобилност по програма Еразъм+ през летния семестър на 2019-2020 учебна година. Класираните студенти да се обадят в офиса на Еразъм, кабинет 1003 за инструкции относно заминаването. Класираните ...
Завърши конкурса за есе на Студентския съвет при УНСС и Kатедра "МИО и бизнес" 8.12.2019 г. ... курс е победител в студентския конкурс за есе, организиран от Студентски съвет при УНСС съвместно с Kатедра "МИО и бизнес". Йордан, който презентира разработка на тема "EU-MINT", впечатли журито с проявената критичност и свободно боравене с проблематиката. На второ ...
ИЗВЪНРЕДЕН КОНКУРС ЗА МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 25.10.2019 г. ... И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти-магистри и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА 17.10.2019 г. ... обявява резултатите от проведения конкурс за участие на студенти в мобилност по програма Еразъм+ за 2019-2020 учебна година. С класираните студенти ще се проведе информационна среща на 21.10.2019г. (понеделник) от 14:00ч. в  зала 2023. На ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 2.10.2019 г. ... И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да ...
Доц. Паскал Желев участва в програмата „Топ Мениджмънт“ на Министерството на образованието и науката на Република Казахстан 9.2.2020 г. ... спечелен конкурс по програма „Топ мениджмънт“ на Министерството на образованието и науката на Република Казахстан доц. Паскал Желев зае позицията зам.-ректор в Къзълордински държавен университет „Коркут Ата“ (КДУ). В периода февруари – ...
Конкурс за мобилност по програма Еразъм + за студенти и докторанти 13.9.2019 г. ... до 14 октомври ще се проведе конкурс за мобилност по програма Еразъм + за студенти и докторанти. За повече информация -> кабинет 1003 или в раздел мобилност: https://www.unwe ...
Националният статистически институт отбеляза 139 години от създаването си 26.6.2019 г. ... по статистика и Международния конкурс за статистически плакат. Първите две места в  Категория 3 „Студенти в университет/колеж“ в Международния конкурс за статистически плакат бяха спечелени от отбори, чиито ментори са преподаватели от катедрата ...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 28.6.2019 г. ... (УЦМСП) ОТКРИВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да ...
Резултати от втори кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2019 16.6.2019 г. ... се участници във втори кръг на конкурс за написване на социално-икономическо есе на теми „Толерантността към другия” и „Социални конфликти и социална промяна” на които се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в ...
Престижни награди за наши студенти по медии и журналистика и за УНСС 4.6.2019 г. ... места на престижния журналистически конкурс, организиран от фондация „Димитър Цонев“. Второто издание на студентското състезание за кратко видео беше на тема „Покажи българската мечта“ (https://dimitartsonev.com/pobediteli/). С първото място бяха ...
Престижни награди за наши студенти по медии и журналистика и за УНСС 3.6.2019 г. ... места на престижния журналистически конкурс, организиран от фондация „Димитър Цонев“. Второто издание на студентското състезание за кратко видео беше на тема „Покажи българската мечта“ (https://dimitartsonev.com/pobediteli/). С първото място бяха ...
Сертификати за победителите в Националния конкурс за написване на есе на чужд език 16.5.2019 г. ... си представяне в Националния конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения, с който им се признава оценка „отличен“ 6 за кандидатстване в поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“ ...
Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2019 17.4.2019 г. ... с най-добре представителите се участници в първи кръг на конкурс за написване на социално-икономическо есе на теми „Толерантността към другия” и „Социални конфликти и социална промяна” на които се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално ...
Магистри от нашата специалност спечелиха второ място в Международния конкурс за статистически плакат 1.4.2019 г. ... в Категория 3 „Студенти“ на Международния конкурс за статистически плакат 2018 – 2019, с творбата си на тема „Глобалното затопляне“. Ментор на отбора беше гл.ас. д-р Васил Бозев. Конкурсът се организира от Международната асоциация за статистическо образование (IASE), ...
КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА 13.3.2019 г. ... преподаватели към УНСС обявява резултатите от проведения конкурс за участие на студенти в мобилност по програма Еразъм+ за 2019-2020 учебна година. С класираните студенти ще се проведе информационна среща на 14.03.2019г. (четвъртък) от 16:00ч. в  зала 4005. На срещата ще получите повече ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА 7.3.2019 г. ... ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (УЦМСП) ОТКРИВА КОНКУРС за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2019 – 2020 година   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: За участие в програма ERASMUS+ могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в ...
УНСС с отличие за най-добър ИТ проект на годината 20.2.2019 г. ... по награждаване на победителите в традиционния конкурс „ИТ проект на годината” (на снимката долу). Електронната студентска книжка, която комбинира банкова платежна карта, международна студентска идентификационна карта и студентска книжка за нанасяне на цифрови оценки, които са ...
И тази година рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 17.2.2019 г. ... поставените рекорди по брой участници на национални конкурси с нови 400 участници в Националното състезание по икономикс, проведено на 16 февруари т.г. Поради изключителния интерес състезанието премина на два етапа  - в Тестовия център и в компютърните зали на университетската библиотека. В него ...
Национално състезание по икономикс 16.2.2019 г. ... поставените рекорди по брой участници на национални конкурси с нови 400 участници в Националното състезание по икономикс. Поради изключителния интерес състезанието се проведе на два етапа в Тестовия център и компютърните зали на библиотеката на УНСС. Проф. Фесчиян с участници в Националното ...
Преподавател от катедрата взе участие като лектор в обучение на учители-ментори 12.1.2019 г. ... Европейска олимпиада по статистика и Международния конкурс за статистически плакат. Презентацията беше на тема: „Практически съвети за успешна подготовка на учениците за първи и втори етап на националния кръг на Европейската олимпиада по статистика“. Източник на фотографията: ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство и Националния конкурс по счетоводство 14.1.2019 г. ... състезание по финанси и счетоводство и 24 в Националния конкурс по счетоводство – от над 600 средношколци, допуснати до участие, получиха сертификати за отлично представяне. По решение на Академичния съвет на всички се признава оценка "Отличен" 6 за кандидатстудентски изпит в поднаправление „Финанси, ...
Възпитаничка на УНСС с първа награда за най-добра публикация на млад социолог 14.12.2018 г. ... социология“, спечели първа награда в националния конкурс на Българската социологическа асоциация (БСА) за най-добра публикация на млад социолог за периода 2010 - 2017 г. Наградата за победителя  (диплом и 500 лева) беше връчена от доц. д-р Георги Петрунов, председател на БСА и преподавател в катедра ...
Наградите на конкурса „Студент на годината 2018“ бяха връчени на тържествена церемония 13.12.2018 г. ... церемония, на която бяха връчени наградите на конкурса „Студент на годината“.  Събитието беше организирано от Студентския съвет (СС) под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Водещи бяха Гери Дончева и Владо Димов (на снимката долу). В ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство за средношколци 4.12.2018 г. ... етап на  XX Национален конкурс по счетоводство за средношколци се проведе на 1 декември т.г. в Голямата конферентна зала. Участниците в конкурса с проф. д-р Снежана Башева, проф. д-р Даниела Фесчиян и доц. д-р Атанаска Филипова Националният конкурс се организира ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 3.12.2018 г. ... се проведе заключителният етап на  XX-я Национален конкурс по счетоводство за средношколци. Участниците в Националния конкурс по счетоводство с проф. д-р Даниела Фесчиян Участниците в Националния конкурс по счетоводство с проф. д-р Снежана Башева, проф. д-р Даниела Фесчиян и дац. д-р Атанаска ...
Конкурс за студентска разработка „Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно“ 14.11.2018 г. ... бизнес“, съвместно със Студентския съвет, проведе конкурс за икономически разработки на тема „Членството на България в Европейския съюз: Единадесет години по-късно“. В студентската секция на конкурса, който беше част от Шестнадесетата международна научна конференция на катедрата, участваха ...
Международен конкурс за статистически плакат 2018 - 2019 24.10.2018 г. ... конкурс за статистически плакат 2018 - 2019 се провежда в рамките на проект за международна статистическа грамотност и е организиран от Международната асоциация за статистическо образование - образователната секция на Международния статистически институт. В България ...
Кандидат-бакалавърски изпит с есе на чужд език 6.8.2018 г. ... конкурс за есе на един от следните езици − английски, немски, френски, испански, руски, се провежда за прием в ОКС "Бакалавър" на Поднаправление "Международни отношения", Професионално направление "Политически науки" в УНСС.   Конкурсът се провежда два пъти всяка ...
Деканът на ФСФ бе поканена и участва в церемонията по награждаването на националния конкурс по одит за студенти "Млад одитор 2018 г." 11.7.2018 г. ... церемонията по награждаването на националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор 2018 г.”, която се състоя на 20 юни 2018 г ...
Резултати от втори кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2018 11.6.2018 г. ... се участници във втори кръг на конкурс за написване на социално-икономическо есе на теми „Международните миграции: криза или възможност” и „Младите хора в България: предизвикателства и перспективи” на които се признава оценка Отличен (6.00) от положени ...
Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2018 13.5.2018 г. ... представителите се участници в първи кръг на конкурс за написване на социално-икономическо есе на теми „Международните миграции: криза или възможност” и „Младите хора в България: предизвикателства и перспективи” на които се признава оценка Отличен (6.00) от положени ...
Иновативно обучение на наши студенти в Софийската опера и балет 11.4.2018 г. ... и балет. С това беше поставено началото на конкурс за иновативни идеи. Най-добрите от тях ще бъдат приложени в Софийската опера, а нашите студенти ще участват в тяхната реализация ...
Иновативно обучение на наши студенти в Софийската опера и балет 20.3.2018 г. ... и балет. С това беше поставено началото на конкурс за иновативни идеи. Най-добрите от тях ще бъдат приложени в Софийската опера, а нашите студенти ще участват в тяхната реализация ...
Това са първенците в Националния конкурс за социално-политическо есе 12.3.2018 г. ... станаха ясни първенците в Националния конкурс за есе на социалнополитическа тема за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Политология". Това са Марaя Русенова, Калина Корчева, Николай Манолев, Мария Конецовска и Диана ...
Докторант от УНСС спечели първия конкурс за стипендия в памет на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 22.2.2018 г. ... защита“ на УНСС, спечели първия конкурс за стипендия в памет на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков. Наградата беше връчена на ас. Елка Сярова от Пламен Димитров, президент на КНСБ и председател на научното жури. Ас. Елка Сярова Темата на първия конкурс беше ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2017 г. ... бяха наградени победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство. На събитието присъстваха ректорът на УНСС проф д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и ...
Наш докторант с високо отличие в конкурса за наградата „Д-р Иванка Петкова“ 13.12.2017 г. ... отличен на второ място в ежегодния академичен конкурс за наградата „Д-р Иванка Петкова“. Той получи и паричен приз в размер на 1000 лв. за работата си по „Изследване влиянието на неконвенционалните мерки на паричната политика, предприети от водещи световни централни банки, ...
Ректорът на УНСС с грамота на КРИБ за най-добър академичен партньор на бизнеса 5.12.2017 г. ... партньор на бизнеса“ на престижния конкурс „Мистър и Мисис Икономика“ 2017. Той е първият носител на наградата в тази категория.   Грамотата беше връчена от Иван Папазов, член на УС на КРИБ и председател на Съвета на директорите на Ви Пи Брандс ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 5.12.2017 г. ... заключителният етап на  XIX-я Национален конкурс по счетоводство за средношколци. Най-нетърпеливите заеха местата си още в 8.30 ч. Състезателите заеха местата си Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на ...
Отбор от специалност „Международни икономически отношения“ спечели голямата награда в конкурса „Като Бернайс“ 27.11.2017 г. ... приключи с престижния  студентски конкурс „Като Бернайс“, който тази година беше на тема „Европейските институции, бежанската политика и популизмът: нови комуникационни решения“. По време на състезанието С първа награда беше ...
Четвърто издание на фестивала „Денят на Бернайс“ 24.11.2017 г. ... . Фестивалът продължава утре със студентския конкурс „Като Бернайс“, на който студентите ще  представят комуникационно предложение на тема “Европейските институции, бежанската политика и популизмът: нови комуникационни решения”. Предложението може да бъде ...
Церемония по награждаването на „Студент на годината 2017“ 17.11.2017 г. ... Янкулов В тазгодишното издание на конкурса бяха връчени отличия в шест категории - „Студент на годината“, с подкатегории  “Бакалавър на годината”, “Магистър на годината” и “Докторант на годината”; „Спортист на ...
Konica Minolta организира второ издание на международното състезание за университети 17.10.2017 г. ... на вторият международен университетски конкурс. Коника Минолта България ще се присъедини към инициативата и тази година като ще организира състезанието на локално ниво. С това компанията цели да подкрепи висшите учебни заведения по пътя към дигитализиране на процесите и да увеличи ...
Kонкурсна кампания за определяне на носители на именни стипендии и стипендия „Хуауей – ИКТ“ на Фондация „Еврика“ 11.9.2017 г. ... .   За четвърта поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още десет носители на специалната стипендия „Хуауей ИКТ” в размер на 1 000 USD за студенти, обучаващи се по специалностите комуникационна техника и технологии, ...
Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“ 21.6.2017 г. ... конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“ За шеста поредна година се проведе конкурсът „Млад одитор“, организиран от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) заедно с одиторски  дружества „Ейч Ел Би България“ ООД и ...
Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“ 21.6.2017 г. ... шеста поредна година се проведе конкурсът „Млад одитор“, организиран от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) заедно с одиторски  дружества „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова и Партньори“ ООД. Нашата студентка Михаела Драганова, ...
Стартира изпълнението на проект BG05М2ОЗ001-2.009-0012 "Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения" 15.6.2017 г. ... етюди“. Ще продължи и провеждането на Конкурс за най-добра научна разработка в три категории: за докторанти, постдокторанти и млади учени. Дейността предвижда подкрепа за публикации в международно признати списания. 4. „Достъп до съвременно научно съдържание“ – ...
Резултати от втори кръг на национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема. 15.6.2017 г. ... представителите се участници във втори кръг на конкурс за написване  социално-икономическо  есе на тема "Предизвикателства и възможности пред българския бизнес" на които се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление ...
Деканът на Финансово-счетоводния факултет на УНСС проф.Снежана Башева участва на тържествената церемония по награждаването на победителите в конкурса "Млад икономист-2017 г." на Съюза на икономистите в България. 13.6.2017 г. ... по  награждаването на победителите в конкурса "Млад икономист-2017 г."  на Съюза на икономистите в България.   На снимката - проф.д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и проф.д-р Татяна Хубенова, Председател на СИБ  и  докторанта ...
УНСС с първа награда BAPRA BRIGHT AWARDS 2017 в категория „Студентски проект“ 3.5.2017 г. ... тазгодишното издание на  престижния конкурс за най-добри кампании в сферата на маркетинговите комуникации в България - BAPRA Bright Awards, за първи път бе включена специална категория „Студентски проект“. Победители в нея станаха Александрина Желязкова и Ивелин Иванов, студенти от ...
УНСС с първа награда BAPRA BRIGHT AWARDS 2017 в категория „Студентски проект“ 3.5.2017 г. ... тазгодишното издание на  престижния конкурс за най-добри кампании в сферата на маркетинговите комуникации в България - BAPRA Bright Awards, за първи път бе включена специална категория „Студентски проект“. Победители в нея станаха Александрина Желязкова и Ивелин Иванов, студенти от ...
Търсят се бизнес идеи, които да помагат в борбата срещу климатичните промени 26.4.2017 г. ...  2017 - най-мащабният международен конкурс за стартиращи зелени бизнес идеи.  Конкурсът привлича таланти в сферата на чистите технологии и им помага да имплементират решенията си за справяне с климатичните изменения, както и да превърнат своите идеи в бизнес с глобален потенциал ...
Конкурс „Млад икономист 2017” 14.4.2017 г. ... в България /СИБ/ обяви за пореден път конкурс „Млад икономист 2017г. - ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” на тема: „Икономическото неравенство в 21 век“ Това е 13-то издание на конкурса, който обхваща ученици, студенти и докторанти в български и ...
Национален конкурс „Млад икономист 2017 г. - ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” на тема: „Икономическото неравенство в 21 век“ 11.4.2017 г. ... на Съюза на икономистите в България /СИБ/ обявява конкурс „Млад икономист 2017г. - ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” на тема: „Икономическото неравенство в 21 век“. Конкурсът обхваща ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети и млади предприемачи ...
Резултати от първи кръг на национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема. 15.6.2017 г. ... представителите се участници в първи кръг на конкурс за написване  социално-икономическо  есе на тема "България: обществото, в което бих искал да живея" на които се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за професионално направление "Социология ...
Преподаватели и студенти посетиха „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 28.3.2017 г. ... проведоха няколко успешни инициативи - конкурс за студентско есе, гостуване на лектори, презентации и др. Посещението в офисите на фирмата бе договорено при срещата между ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и изпълнителния директор на „Съдърланд Глобъл Сървисиз ...
Преподаватели и студенти посетиха „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 27.3.2017 г. ... проведоха няколко успешни инициативи - конкурс за студентско есе, гостуване на лектори, презентации и др. Посещението в офисите на фирмата бе договорено при срещата между ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и изпълнителния директор на „Съдърланд Глобъл Сървисиз ...
Конференция на тема „Проблеми и решения на малките и средните предприятия“ 15.3.2017 г. ... , като предвиждаме в бъдеще да организираме и конкурс за малките и средни предприятия, посочи Георги Чернев. За да се постигне растеж на икономиката по-голям от 3 на сто е необходимо да се провеждат нови политики за подкрепа на браншовите и регионалните камари, отбеляза той. За проблемите ...
Наши студенти спечелиха конкурс за есе на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 7.3.2017 г. ... студенти от нашия университет спечелиха конкурса за есе, иницииран в резултат на партньорските взаимоотношения между УНСС и международната компания „Съдърланд Глобъл Сървисиз“. В конкурса се включиха 80 студенти от университета, които писаха на тема: „Как мога да ...
Наши студенти спечелиха конкурс за есе на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ 6.3.2017 г. ... студенти от нашия университет спечелиха конкурса за есе, иницииран в резултат на партньорските взаимоотношения между УНСС и международната компания „Съдърланд Глобъл Сървисиз“. В конкурса се включиха 80 студенти от университета, които писаха на тема: „Как мога да направя ...
Конкурс за мобилност на студенти и докторанти по програма Еразъм+ за 2017-2018 учебна година 4.4.2017 г. ... ,   Във връзка с предстоящото обявяване на конкурс за мобилност за обучение на студенти и докторанти по програма Еразъм+, от УЦМСП се обръщаме към Вас с молба до 25.02. 2017г. да предложите на вниманието на докторантите подходящи места за мобилност.   На нашата интернет страница сме ...
Ректорът връчи сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 19.12.2016 г. ... сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство. Присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев, под чийто патронаж бе събитието, зам.-ректорът и председател на Асоциацията на икономическите училища в България доц. ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2016 г. ... на УНСС бяха наградени победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство. На събитието присъстваха Ректорът на УНСС проф д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 10.12.2016 г. ... УНСС се проведе заключителният етап на Националния конкурс по счетоводство за средношколци. Най-нетърпеливите заеха местата си още в 8.30 ч. Състезателите заеха местата си Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра ...
Ректорът на УНСС участва във форума „Образование, кадри, растеж“ и връчи приза „Банка на годината“ 1.12.2016 г. ... обяви за 21-и път победителите в традиционния си конкурс „Годишни банкови награди“. С най-високия приз „Банка на годината“ – за най-висок пазарен дял, беше удостоена УниКредит Булбанк. Отличието беше връчено от ректора на нашия университет проф. д.ик.н. Стати Статев на ...
Студенти и преподавател от УНСС спечелиха конкурса „Като Бернайс” 30.11.2016 г. ... тазгодишния престижен студентски конкурс „Като Бернайс“. Той се организира от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), тази година със съдействието на катедра „Медии и обществени комуникации“, и е в рамките на Деня на Бернайс 2016 ...
УНСС бе домакин на форум „Комуникационни предизвикателства и комуникационни рискове пред българското председателство на Съвета на Европейския съюз“ 28.11.2016 г. ... на 27 ноември в УНСС студентски конкурс „Като Бернайс“. Доника Ризова, експерт „Връзки с обществеността“ на медийна група Bulgaria ON AIR, модератор на форума, посочи, че УНСС е „еталон за академична работа“. Н.Пр. Томас ...
Национален конкурс за студентски научни съчинения 14.11.2019 г. ... конкурс за студентски научни съчинения През 2016 г. се проведе Национален конкурс за студентски научни съчинения, организиран от Студентско сдружение "Гражданско и търговско право" и Кръжока по гражданско право и търговско право към СУ "Св. Климент Охридски". ...
Наши студенти с отличия в „Иноватори на бъдещето – Стажанти 2016” 7.10.2016 г. ... спечелиха призови места в националния конкурс „Иноватори на бъдещето – Стажанти 2016”, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България в рамките на най-мащабната стажантска инициатива у нас – „Оставаме в България”. На първо място в ...
Наши студенти с отличия в „Иноватори на бъдещето – Стажанти 2016” 29.9.2016 г. ... спечелиха призови места в националния конкурс „Иноватори на бъдещето – Стажанти 2016”, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България в рамките на най-мащабната стажантска инициатива у нас – „Оставаме в България”. На първо място в ...
Информационен ден за представяне на националния конкурс по проект „Техностарт 2“ 28.9.2016 г. ... ден за представяне на националния конкурс по проект „Техностарт 2“ събра студенти в голямата конферентна зала. Срещата бе организирана от Министерството на икономиката и катедра „Предприемачество“ на университета и в нея участваха проф. дик.н. Кирил ...
Наши студенти с призови места от Националния конкурс по одит за студенти "Млад одитор - 2016" 10.6.2016 г. ... първото място в Националния конкурс по одит за студенти “Млад одитор – 2016“. На тържествената церемония по награждаване на победителите тя получи право на стаж в компаниите съорганизатори на конкурса, парична награда от 2000 лв., плакет и сертификат ...
За пореден път студент от Финансово-счетоводния факултет е победител в конкурса "Млад одитор-2016" 10.6.2016 г. ... по награждаване на победителите в конкурса за студенти „Млад одитор - 2016“. Конкурсът се организира за пета поредна година от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), заедно със специализираните одиторски предприятия „Ейч Ел Би България“ и ...
Проф.д-р Сн.Башева - декан на ФСФ, взе участие в церемонията по награждаването на националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор 2016 г.” 28.10.2016 г. ... по награждаването на националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор 2016 г.”, която ще се проведе на 8 юни т.г. във Висшето училище по застраховане и финанси. Конкурсът се организира за пета поредна година от Висшето училище по застраховане и финанси ...
Национална олимпиада по маркетинг 2016 г. 19.5.2016 г. ... . „Ще продължим да работим по този конкурс. УНСС е престижен бизнес университет, а сме и най-голямото по численост висше училище в страната. Очакваме студентите ни тази година да достигнат 22 хиляди. Искам да стимулирам организаторите на форума и те да започнат подготовката ...
Национална олимпиада по маркетинг 2016 г. 16.5.2016 г. ... . „Ще продължим да работим по този конкурс. УНСС е престижен бизнес университет, а сме и най-голямото по численост висше училище в страната. Очакваме студентите ни тази година да достигнат 22 хиляди. Искам да стимулирам организаторите на форума и те да започнат подготовката ...
Наша студентка - младежки делегат на България към ООН 22.3.2016 г. ... Йовкова През юли 2015 г., след конкурс, Анина е избрана единодушно за младежки делегат на България към ООН от Дружеството за ООН в България, Министерството на външните работи на Република България, Министерство на образованието и науката, Министерството на младежта и ...
Литературни награди за наш студент 8.2.2016 г. ... журналистика" е сред победителите в конкурса за есе на Дипломатическия институт към Министерство на външните работи "Нашият свят. Нашето достойнство. Нашето бъдеще". Неговото есе "Изповедта на една стока" бе оценено и от други сайтове, които публикуваха творбата. Това не е ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2015 г. ... наградени победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство, в зала "Тържествена" на УНСС. На церемонията присъстваха Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Огнян Симеонов - първи зам.-ректор на УНСС и ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2015 г. ... , главен организатор на Националния конкурс по счетоводство за средношколци, който се провежда съвместно с УНСС и ИДЕС от 1998 г., благодари за отличието и съвместната работа в името на качественото образование. Потенциалът на УНСС е огромен, в него ще получите знания и ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 5.12.2015 г. ... конкурс по счетоводство за средношколци – заключителен етап   На 5 декември 2015 г. в  Голяма конферентна зала на УНСС се проведе заключителният етап на Националния конкурс по счетоводство за средношколци. Г-н Бъчваров от Обединена редакция за книги и ...
Наш студент спечели Националния конкурс „Млад одитор – 2015 г.“ 19.6.2015 г. ... спечели първо място в Националния конкурс по одит за студенти “Млад одитор – 2015“. Конкурсът бе организиран за четвърта година от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и на него се явиха 99 студенти от 10 висши училища. Най-голям беше броят на участниците от ...
Литературни награди за наш студент 13.6.2015 г. ... "Бизнес журналистика" е сред победителите в конкурса за есе на Дипломатическия институт към Министерство на външните работи "Нашият свят. Нашето достойнство. Нашето бъдеще". Неговото есе "Изповедта на една стока" бе оценено и от други сайтове, които публикуваха творбата. Това не е първата ...
Участие в Национален конкурс "Млад одитор" 11.6.2015 г. ... факултет на УНСС участва в Националния конкурс "Млад одитор", който се провежда днес - 10 юни 2015 година във ВУЗФ. Официални гости на събитието са г-жа Менда Стоянова - председател на Комисията по бюджет и финанси на 43-то Народно събрание, г-н Цветан Цветков - председател на ...
Наша студентка е победител в тазгодишното издание на конкурса Mtel PR Challenge 2015 5.5.2015 г. ... в петото издание на студентския конкурс Mtel PR Challenge 2015, организиран от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) с подкрепата на Мтел. Журито избра Дарина между седемте финалисти от УНСС, СУ "Св. Климент Охридски" и НБУ, които представиха своите ...
Наша студентка стана "Мис Тишина-2015" 21.4.2015 г. ... , спечели първо място на пролетния конкурс за красота „Мис Тишина-2015“. Красивото момиче ще представи България на Международния конкурс в Прага, Чехия.  Стела Петкова Пред журито и публиката на пролетния конкурс Стела Петкова сподели, че подкрепящата ...
Научен проект и научен форум на катедра „Икономикс“, одобрени в тазгодишния конкурс за НИД на УНСС 16.4.2015 г. ... университетския конкурс за финансиране на научноизследователски проекти за 2015 г. бяха класирани един индивидуален проект и един научен форум на катедра „Икономикс“. Индивидуалният проект за научно изследване е на гл. ас. д-р Ивайло Беев и е на тема: „Макроикономически функции на ...
Докторанти на катедрата с отличия в конкурс 13.3.2015 г. ... за научна разработка с принос към развитието на икономическите науки получиха докторантските публикации на д-р Мариета Христова и д-р Тодорка Кинева. И двете разработиха дисертациите си в катедра "Икономическа социология". ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ...
Конкурс на Съюза на икономистите в България 24.2.2015 г. ... на младите за силна икономика!” Конкурс за есе на тема:   „КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ – ЕВРОПЕЙСКИ ...
Дейности и събития през 2014 година 22.3.2015 г. ... ноември 2014 г., София. Организиране на конкурс Организиране и провеждане на конкурс за най-добър иновативен бизнес план за стартиране на нов бизнес в периода март - 15 май 2014 г., с награден фонд, осигурен от Банка ДСК – първа награда – 5000 лв., втора награда – ...
Конкурс за стипендии на Фондация "Еврика" 7.9.2014 г. ... колеги, За дванадесета поредна година Фондация "Еврика" ще определи студенти, които ще получават именнни стипендии в размер на 2000 лв. годишно. Моля, запознайте се с приложените документи. Ако имате нужда от помощ или съвет, пишете ни на катедрения имейл. Поздрави и ...
Четирима наши възпитаници - сред победителите в конкурса "Млад икономист" 23.6.2014 г. ... категорията "Студенти" в десетия юбилеен конкурс "Млад икономист" на първо място бе класиран Иван Костадинов от УНСС. Иван Божикин, докторант в Общоикономическия факултет на университета, зае второ място в категорията "Докторанти".  Обща снимка на ...
Студенти от катедра „Публична администрация“ се включиха в Дните на отворените врати в Министерския съвет 29.12.2014 г. ... ,  възможностите за стаж, националния конкурс за студентско есе „Моята визия за модернизирането на българската администрация“ и др. По време на събитието в Гранитната зала на Министерския съвет Още за събитието ще намерите на адрес http://www.ipa ...
Студенти от катедра „Публична администрация“ се включиха в Дните на отворените врати в Министерския съвет 4.6.2014 г. ... ,  възможностите за стаж, националния конкурс за студентско есе „Моята визия за модернизирането на българската администрация“ и др. По време на събитието в Гранитната зала на Министерския съвет Още за събитието ще намерите на адрес http://www.ipa.government ...
Шеста национална научна конференция за докторанти с международно участие 24.4.2014 г. ... обявени резултатите от първия конкурс за докторантска разработка със значим принос за икономическата наука и практика. Проф. д-р Валентин Гоев, председател на журито, връчи наградата на победителката Маргарита Борисова от УНСС. На второ място бе отличена Зорница Йорданова, ...
Конкурс за видеоклип на Дипломатическия институт 21.3.2014 г. ... институт към МВнР за участие в конкурс за видеоклип на тема: "Моят глас за Европейски парламент". Подробности за участие - в приложените файлове. Поздрави и ...
Вестник на УНСС - покана за конкурс 1.3.2014 г. ... Утре Наш Става Светът (студентско творчество) Уважаеми колеги, Каним Ви да се включите в новата рубрика на Вестник на УНСС, която има за цел да представи Вашето лично творчество. Инициативата е организирана съвместно със Студентския съвет при УНСС. Ще получите възможност да ...
Най-много от авторите в специалното издание за 9 май ще са наши студенти 5.3.2014 г. ... чуждестранни университети, които участваха в конкурс със свои есета по темите:  „Европейски избори май 2014 г. Този път е по-различно?“ и „Избори за Европейски парламент. Защо моят глас има значение?“. Шестимата от УНСС са най-големият университетски екип, ...
На тържествена церемония бяха отличени първите стипендианти по икономика на „Белла България“ 11.2.2014 г. ... студентите-победители от стипендиантския конкурс, организиран от хранителния холдинг „Белла България“ в партньорство с УНСС. На церемонията присъстваха проф. Стати Статев, ректор на университета, доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие ...
Сертификати от съвместната стажантска програма на Юридическия факултет със Софийския районен съд 19.12.2013 г. ... един от най-добрите наши студенти. Яви се на конкурс за съдия, спечели го и от 2003 г. насам е магистрат. Учете се от примера му, но знайте, че всичко това става с много работа, усилия и амбиция, изтъкна доц. д-р Борис Ланджев, заместник декан на Юридическия факултет. Доц. д-р ...
УНСС бе домакин на националния конкурс по счетоводство за средношколци 9.12.2013 г. ... бе домакин на финалния етап от XV национален конкурс по счетоводство за средношколци. В състезанието, което се проведе в зала 2023, взеха участие дванадесетокласници от цялата страна. Регламента и условията на задачите представи пред участниците Димитрана Христова, регистриран одитор към ...
Наши студенти сред първите в националния конкурс на Софийския форум за сигурност 9.12.2013 г. ... на победителите от националния конкурс за студентско есе на тема: „Приоритети и предизвикателства пред управлението на Република България”. Церемонията бе  открита от председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров. В конкурса участваха 43 студенти от ...
Какво означава да си преводач в Европейската комисия 21.10.2013 г. ... ниво, след което трябва да се премине през конкурс. Един добър начин за подготовка е стажът в ГД „Писмени преводи“, но след одобрение сред хилядите кандидати. По време на презентацията Когато все пак са изгубени в превода, писмените преводачи могат да прибягнат ...
Трима наши студенти са сред авторите на „Поколение Европа“ 4.6.2013 г. ... , избрани за автори на вестника. В престижния конкурс участваха близо 120 студенти. Отличените студенти посетиха Европейския парламент в Брюксел, където се срещнаха с еврокомисаря Кристалина Георгиева, български евродепутати и служители от пресслужбата в ЕП. Обща снимка на ...
Нов конкурс на Дипломатическия институт 16.5.2013 г. ... институт към МВнР организира национален конкурс за есе на тема: "Какво е да си българин – гражданин на Европейския съюз?". Повече информация ще намерите в прикачения файл. Ако имате въпроси или нужда от помощ, пишете ни по електронна поща ...
Конкурс на Дипломатическия институт 15.5.2013 г. ... Република България организира Национален конкурс за есе на тема:       “КАКВО Е ДА СИ БЪЛГАРИН – ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ  СЪЮЗ?”     Най-добре представилият се участник ще бъде награден с посещение на Европейския парламент в ...
"BG-GB: THE MIRROR IMAGE". Конкурс за есе на Дипломатическия институт към МВнР 3.4.2013 г. ... в България обявява конкурс за есе на тема: „БЪЛГАРИЯ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ОГЛЕДАЛНИЯТ ОБРАЗ” // „BG - GB: THE MIRROR IMAGE”. Темата е продиктувана от предстоящото съвместно председателство на България и Великобритания на Съвета на ЕС през 2018 г. и ...
Двама студенти и един докторант на УНСС спечелиха стипендиите на БНБ за 2013 г. 22.2.2013 г. ... победителите в десетия ежегоден конкурс за стипендианти на БНБ за 2013 г.: Велислава Илкова Карайчева - студентка в УНСС, ОКС „магистър”, специалност „Финанси”, представила есе на тема „Фискална консолидация и икономически растеж”; Иван Василев Тодоров - студент в ...
Информационна среща по проект за обучение на докторанти 31.1.2013 г. ... научно знание (ежегоден конкурс, провеждане на национална научна конференция за докторанти), обогатяване на докторантската библиотечна колекция и др. По време на срещата Ролята на проекта за подготовка на висококвалифицирани докторанти, ...
Конкурс за студенти на ЕП в България 27.1.2013 г. ... и коя година. За участие в конкурса се допускат студенти, обучаващи се в колежи и университети на територията на България и Европейския съюз, независимо дали в бакалавърска, магистърска или докторантска степен, редовна или задочна форма. Победители в конкурси ...
Конкурс за стипендия "Европа" 28.11.2012 г. ... трябва да са студенти в български университети и да са завършили успешно минимум II курс. Те ще трябва да влязат в ролята на лидери на политическа партия и да предложат своята визия, своята предизборна платформа, с която да спечелят гласоподаватели като ...
Наша студентка с голямата награда в конкурс за есе 10.11.2012 г. ... голямата награда (таблет)  в конкурса за студентско есе на тема: „Рискове и предизвикателства за сигурността на България през ХХI век“,  организиран съвместно от Софийския форум за сигурност и VIVACOM. В конкурса участваха студенти в бакалавърски ...
Наши студентки спечелиха първите места в литературен конкурс 22.5.2012 г. ... студентски литературен конкурс „Шумен – 2012“. И двете са студентки в УНСС ...
Пет най-високи отличия в церемонията „Студент на годината на УНСС 2012“ 4.5.2012 г. ... е била финалист в редица конкурси за есета. През 2010 г. е селектирана по програма ,,Младите лидери на България” и благодарение на това прекарва летните месеци в колежи в САЩ. Академичната 2010/2011 г. е в Indiana University of Pennsylvania. След наученото в ...
Първият форум „Ключ” отключи нови перспективи пред студентите 23.3.2012 г. ... наградени и децата-победители в конкурс, организиран от „БАИТ". При откриването на форума в аула "Максима" (От ляво на дясно) Лекторите Антоанета Янкабакова, Михаил Стефанов и Емилия Лисичкова Студентите и другите млади хора, участници в първия ...
САИМО организира представяне на стажантските програми на "Българска мрежа на Глобалния договор на ООН" 8.12.2011 г. ... . Подборът се осъществява чрез конкурс, който е в писмена и устна форма. Одобрените на първия етап кандидати, подходящи за длъжността, биват поканени на интервю. За стажантската програма се кандидатства чрез системата на „Овергаз Инк." - платформа „Млада ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 29.11.2011 г. ... народна банка обявява конкурс за стипендианти за 2012 година - Две стипендии по 500 лв. месечно за студенти, обучаващи се за образователно-валификационна степен "магистър". - Една стипендия от 700 лв. месечно за докторант. Стипендиите се ...
Kонкурс за стипендии по информационни и комуникационни технологии по проект „План за младежко обучение-YES" за 2009 г. 21.4.2012 г. ... съюз по далекосъобщения обявява конкурс за стипендии по проект „План за младежко обучение-YES" за 2009 г. Проектьт има за цел да финансира младежи от слабо развити страни, развиващите се страни и страните в преход, които имат желание да завършат следдипломното ...

Предстоящо

252 results found
Конкурс за един щатен преподавател по английски език в катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ 22.6.2020 г. ... езици и приложна лингвистика“ обявява конкурс за един щатен преподавател по английски език в катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“. Срок за подаване на документи: един месец от публикуване на обявата. Кандидатите за участие в конкурса подават необходимите ...
Конкурс за участие в мобилност с цел преподаване и с цел обучение по програма Еразъм + за 2020-2021 учебна година 18.6.2020 г. ... на студенти и преподаватели при УНСС обявява конкурс /селекционна процедура/ за финансиране на участие на преподаватели и служители от УНСС в мобилност по програма "Еразъм+" през учебната 2020-2021 година. За 2020-2021 учебна година УЦМСП ще финансира до 60 мобилности за преподаватели с цел ...
Конкурс за участие на преподаватели и административен персонал в мобилност с цел преподаване и обучение по програма „Еразъм+“ за 2020-2021 учебна година 17.6.2020 г. ... за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на преподаватели и административен персонал в мобилност с цел преподаване и обучение по програма  „Еразъм+“ за учебната 2020 – 2021 година. Кандидатите могат да изпращат документи в рамките на приемното време от ...
Покана към учени, които да участват в дейността на ФНИ като членове на ВНЕК по предстоящи конкурси за финансиране на фундаментални научни изследвания 2020 и финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2020 11.6.2020 г. ... чл. 6 на Правилника на ФНИ, по следните предстоящи конкурси за 2020 г.: - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.- Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г. Краен срок за изпращане на документи за ...
АКАДЕМИЧЕН КОНКУРС "Д-Р ИВАНКА ПЕТКОВА" 10.6.2020 г. ... организира за девета поредна година академичен конкурс, носещ името на своя основател и първи председател – д-р Иванка Петкова. Конкурсът има за цел да подкрепя млади изследователи в сферата на икономическата наука.      В първата фаза на конкурса кандидатите следва да ...
Обявено е класирането на проекти, кандидатстващи за финансиране в университетския конкурс 4.6.2020 г. ... за класиране Приложение към заповед за класиране Списък на класираните ...
Удължаване на срока на националния конкурс за прием чрез разработване на есе на чужд език 10.4.2020 г. ... "МИО и бизнес" удължава срока на националния конкурс за прием през 2020/2021 г. в поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" или поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" чрез разработване на есе на чужд език на тема "Успешни български компании на международните пазари" до ...
Конкурс за български младежки делегати към ООН за 2020-2021 г. 16.3.2020 г. ... година двама младежки делегати към ООН се избират в конкурс от четири кръга. Информация и условия за участие в конкурса Кандидатствайте или номинирайте за конкурса! Краен срок за кандидатстване и номинации: до 23:59 ч. на 4 април 2020 г ...
Национален конкурс по одит за студенти "Млад одитор" 15.4.2020 г. ... конкурс по одит за студенти "Млад одитор" - 2020 г.  се организира от Висшето училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/ съвместно с одиторски дружества "Ейч Ел Би България" ООД и "Захаринова Нексиа" ООД. Състезанието е адресирано към всички студенти, обучаващи се в професионалното ...
Конкурс за студенти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2020 - 2021 година 28.2.2020 г. ... на студенти и преподаватели (УЦМСП)  открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2020 – 2021 година ВАЖНО! Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса в периода 24 февруари – 6 март включително, ...
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИНОВАЦИИ 26.2.2020 г. ... иновации при БТПП ще се проведе Седмото издание на конкурса за Иновации през април месец тази година. Номинираните ще се борят за призовото място в три основни категории: „Най-добър иновативен проект за 2019 г.“; „Най-успешно иновативно предприятие“ и „Най-перспективен ...
ПОКАНА за участие в конкурс за академичната награда "Проф. Станчо Чолаков" - ИУ-Варна 24.2.2020 г. ... университет - Варна за участие в конкурс за академичната награда "Проф. Станчо Чолаков". Нейната цел е да отдаде признание и да популяризира постигнати високи резултати в научната и изследователската дейност в областта на финансите и местното управление на преподаватели, ...
Конкурс за подбор на участници в „GLOBSEC Bratislava Forum 2020“ 24.2.2020 г. ... за подбор на участници в GLOBSEC Bratislava Forum ...
Конкурс за студенти за участие в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2020-2021 г. 21.2.2020 г. ... за студенти за участие в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2020-2021 г ...
Конкурс за текст, снимка или видео #UNWE100 4.6.2020 г. ... ръководство и Студентският съвет обявяват конкурс за текст, снимка или видео (по избор) на тема „УНСС на 100 години“. Конкурсът е отворен за всички скрити и не толкова скрити таланти както сред студентите, така и ...
Конкурс „МЛАД ИКОНОМИСТ 2020 г. - ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” на тема: „МОЯТА ИДЕЯ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО И БИЗНЕСА“ 2.3.2020 г. ... /СИБ/ обяви за пореден шестнадесети път конкурс „МЛАД ИКОНОМИСТ 2020 г. - ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” на тема: „МОЯТА ИДЕЯ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО И БИЗНЕСА“       Както и досега в конкурса могат да вземат участие ...
Шестнадесети национален конкурс "Млад икономист 2020" 12.2.2020 г. ... национален конкурс "Млад икономист 2020" под наслов "Гласът на младите за силна икономика" на тема "Моята идея за дигитализация в образованието и ...
Обявени конкурси за най-добри научни проекти от Руския фонд за фундаментални изследвания (РФФИ) съвместно с Фонд "Научни изследвания" в България 11.2.2020 г. ... изследвания" в България са обявили конкурс за най-добри научни проекти. Електронен адрес и линк по проектите в Руската Федерация https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2100848 Електронен адрес и линк по проектите в Република България Конкурс за проекти по програми за ...
Конкурс за стипендианти по програма „Туризъм“ на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ и „Холдинг Варна“ АД 3.2.2020 г. ... приемът на документи по стипендиантска програма „Туризъм", която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през летния семестър на учебната 2019/2020 г. Програмата се осъществява със съдействието на „Холдинг Варна” АД от фондация "Св. Св. Константин ...
КОНКУРС ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДА "Д-Р ИЛКО ЕСКЕНАЗИ" 30.1.2020 г. ... .Кирил и Методий” обявява национален конкурс за присъждане на Награди „Д-р Илко Ескенази” – за право и икономика. Мемориалният фонд бе създаден в края на 1994 година в памет на д-р Илко Ескенази за неговите големи теоретически, законодателни и практически ...
Национален конкурс за присъждане на Награди „Д-р Илко Ескенази” – за право и икономика. 30.1.2020 г. ... .Кирил и Методий” обявява национален конкурс за присъждане на Награди „Д-р Илко Ескенази” – за право и икономика.       Мемориалният фонд бе създаден в края на 1994 година в памет на д-р Илко Ескенази за неговите големи теоретически, ...
Втори кръг на Национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема 9.1.2020 г. ... първенците в Националния конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема, завършващи средно образование през учебната 2019/2020 година, се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионални направления: "Социология, антропология и ...
Първи кръг на Национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема 9.1.2020 г. ... първенците в Националния конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема, завършващи средно образование през учебната 2019/2020 година, се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионални направления: "Социология, антропология и науки ...
Конкурс за избор на директор на Института за икономически изследвания към БАН 9.12.2019 г. ... съвет наБългарската академия на наукитеоткрива процедура за избор на директор наИнститут за икономически изследвания За директори на постоянно научно звено могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, ...
КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИ КОНКУРС 26.11.2019 г. ... Е Н И Е ЗА  КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИ КОНКУРС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г.   На свое заседание от 25.11.2019г. Катедреният съвет реши провеждането на кандидат-докторантски конкурс към катедра „Управление“ за учебната 2019/2020г. да се проведе на 04.02.2020г ...
Конкурс за докторанти 14.11.2019 г. ... "Индустриален бизнес" кани всички желаещи да повишат своята квалификация по икономика, организация и управление на предприятието/ бизнес организацията в своите 2 докторски програми: Икономика и управление (индустрия) и Организация и управление на производството ...
СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА 7.11.2019 г. ...    БНБ провежда конкурс за стипендианти и ежегодно отпуска стипендии. За повече информация ползвайте прикачения файл ...
Извънреден конкурс за магистри и докторанти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за летен семестър на учебната 2019-2020 година 30.10.2019 г. ... и преподаватели обявява извънреден конкурс за магистри и докторанти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за летен семестър на учебната 2019-2020 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 28 октомври – 7 ...
Конкурс за студенти за стипендия „Нели и Робърт Гипсън“ 21.10.2019 г. ... ФОНДАЦИЯ „Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ в сътрудничество с АМЕРИКАНСКА ФОНДАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, САЩ обявяват К О Н К У Р С за 25 стипендии „Гипсън“ по 2,000 лв. годишно за студенти с високи академични постижения, чиито семейства имат ниски ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 13.1.2020 г. ... "МИО и бизнес" обявява национален конкурс за прием през 2020/2021 г. в поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" или поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" чрез разработване на есе на чужд език на тема "Успешни български компании на международните ...
Конкурс за студенти и докторанти за участие в програма Еразъм+ за летен семестър на академичната 2019-2020 година 7.10.2019 г. ... на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2019-2020 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 30 септември - 14 октомври 2019 г. в кабинет 1003 ...
Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2019-2020 3.9.2019 г. ... дарение, за първа година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още един носител на специална стипендия: „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2300 лв. за студент по българска филология и литература ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - поправителна сесия септември 2019 21.8.2019 г. ... ще се приемат документи за конкурс в ОКС магистър ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - септември 2019 21.8.2019 г. ... ще се приемат документи за конкурс в ОКС магистър ...
Деканът на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Снежана Башева бе поканена и ще участва в честване на Деня на икономиста и награждаване на победителите в 15 национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ-2019 6.6.2019 г. ... в Петнадесетия национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ – 2019г. „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“   на тържествена церемония на 11 юни 2019 г. от 11.00ч., Зала №4 „Проф. Асен Златаров“ в Националния дом на ФНТС, София, ...
Конкурс за приложно-изследователски проект 1.5.2019 г. ... третото издание на национален конкурс за приложно-изследователски проект на тема „Отношенията ЕС – САЩ в контекста на новите геополитически реалности“. През целия следвоенен период САЩ изграждат отношенията си с Европа чрез системата от ...
Конкурс “Моята теза в 180 секунди“ 5.4.2019 г. ... второто българско издание на конкурса „Моята теза в 180 секунди“. Той има за цел да даде възможност на настоящи или защитили през изминалата академична година докторанти, да представят пред разнородна публика от неспециалисти темата на своето ...
Конкурс за студенти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2019 - 2020 година 27.2.2019 г. ... за студенти за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ за учебната 2019 - 2020 ...
Петнадесети национален конкурс „Млад икономист 2019" 17.5.2019 г. ... национален конкурс   „МЛАД ИКОНОМИСТ 2019 - ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”   на тема: „Човешкият капитал и благоденствието на България“    Срокът за предаване на разработките за конкурса ...
Конкурс за докторанти по програма „Еразъм+“ за 2018-2019 академична година 14.2.2019 г. ... преподаватели (УЦМСП) открива конкурс за участие на докторанти в мобилност по програма  „Еразъм+“   за летния семестър на 2018 - 2019 академична година Условия за участие: За участие в програма „Еразъм+“ могат да ...
Конкурс за законодателни сътрудници към "Студентска програма за законодателни проучвания в Народното събрание" 14.2.2019 г. ... Във връзка с предстоящия конкурс за избор на нови законодателни сътрудници към "Студентска програма за законодателни проучвания в Народното събрание". За допълнителна информация:  тел. 02/ 939 23 45 и e-mail: zdravka@parliament ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 2.2.2019 г. ... първенците в Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения, завършващи средно образование през учебната 2018/2019 година, се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС, ...
Конкурс за стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 14.1.2019 г. ... присъжда се на един участник в конкурса и е предназначена за млади учени в областта на икономиката на труда и социалните науки от всички университети и висши училища в страната, както и от институтите на Българска академия на науките. 4.До конкурса се допускат ...
Национален конкурс за есе на социално-политическа тема - Етап II 10.1.2019 г. ... се в традиция Национален конкурс за есе на социално-политическа тема за прием в ОКС „Бакалавър“ на направление „Политически науки“, поднаправление „Политология“, огранизиран от Катедра "Политология". Темите, по които ...
Връчване на сертификатите на победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2018 г. ... на победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 9 януари 2019 г. от 13 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Кандидат-докторантски конкурс 23.11.2018 г. ... на кандидат-докторантските конкурси към катедра „Управление“ за учебната 2018/2019г. да се проведат на 05.02.2019г. от 10.00 часа в зала ...
Студент на годината на УНСС 2018 20.11.2018 г. ... съвет организира конкурс за Студент на годината на УНСС 2018. Срокът за кандидатстване е до  24 ноември ...
Студентски конкурс "Като Бернайс" 2018 9.11.2018 г. ... дава началото на студентския конкурс „Като Бернайс“ 2018 г. Темата е „Новите комуникационни професии и уменията на специалистите по комуникации след 5 години“. Презентациите на студентските проекти ще се проведат на 23.11 ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство - 1 декември 2018 г. 7.11.2018 г. ... етап на Националния конкурс по счетоводство ще се проведе на 1 декември 2018 г. в Голяма конферентна зала на УНСС от 9 ч. Национален конкурс по ...
Двадесети национален конкурс по счетоводство за средношколци 14.11.2018 г. ... проведе Двадесети национален конкурс по счетоводство за средношколци, организиран от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс данъци, социални отношения” съвместно с УНСС – София, и Институтът ...
ХX Национален конкурс по счетоводство за средношколци 5.11.2018 г. ... на ХX Национален конкурс по счетоводство за средношколци Дата на провеждане:           1 декември 2018 г. (събота) Място на провеждане:         Голяма конферентна зала на УНСС ...
Национален конкурс за есе на социално-политическа тема - Етап 1 31.10.2018 г. ... етап на ежегодния Национален конкурс за есе на социално-политическа тема за прием в ОКС „Бакалавър“ на направление „Политически науки“, поднаправление „Политология“. Темите, по които можете да пишете тази година, ...
Конкурс за стипендии „Буров“ за академичната 2018/2019 г. 19.10.2018 г. ... .org/bg/home ,  секция „Конкурси”, Конкурс за стипендии „Буров“). Уверение за записан зимен семестър на учебната 2018/2019г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка. Документите се изпращат по пощата на ...
Конкурс за стипендии "Буров" за академичната 2018/2019 г. 9.10.2018 г. ... за стипендии "Буров" за академичната 2018/2019 г.   Стипендията е в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Право на участие имат студенти, които се обучават - редовна форма по икономически специалности във висши учебни ...
Конкурс за участие на студенти в програма „Еразъм+“ за летния семестър на 2018-2019 академична година 1.10.2018 г. ... на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма  „Еразъм+“ за летния семестър на учебната 2018-2019 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 02.10 - 15.10 ...
Конкурс за стипендии на фондация Еврика 5.9.2018 г. ... поредна година стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“.  За пета поредна година, чрез конкурс и при условията на именните стипендии ще бъдат определени и десет студенти, носители на ...
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКИ РЕФЕРАТИ - ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСВО - София 1.8.2018 г. ... общество – София организира конкурс за студентски реферати по темата "ПРОБЛЕМИ НА ПРАВНИЯ СТАТУТ НА ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ИЛИ ПСИХОСОЦИАЛНИ РАЗСТРОЙСТВА В БЪЛГАРИЯ". За повече информация проследете долните два линка. Условия за участие в ...
СТУДЕНТСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ - обявява КОНКУРС за набиране на нови законодателни сътрудници 1.8.2018 г. ... ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ обявява КОНКУРС за набиране на нови законодателни сътрудници        Целите на Програмата са информационното осигуряване на законодателната дейност на народните представители и разширяване участието на гражданското ...
Проф. д-р Сн.Башева е поканена на церемонията по награждаването на националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор 2018 г.” 13.6.2018 г. ... по награждаването на националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор 2018 г ...
Конкурс за мобилност на преподаватели и служители по програма „Еразъм+“ 25.6.2018 г. ... на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на преподаватели и административен персонал в мобилност с цел преподаване и мобилност с цел обучение по програма  „Еразъм+“ за учебната 2018 – 2019 година.Кандидатите могат да подават документи ...
Участие на наш докторант в Европейски докторантски семинар 22.5.2018 г. ... на дисертационния си труд в конкурс за участие в Европейския докторантски семинар, организиран от Европейската асоциация по логистика и финансиран от Kuhne Foundation (ELA PhD workshop 2018).  Одобрени са кандидатурите на общо 20 докторанта от Германия, ...
Национален конкурс за есе на социално-политическа тема - Етап 3 14.5.2018 г. ... третият етап на Националния конкурс за есе на социално-политическа тема за прием в ОКС „Бакалавър“ на направление „Политически науки“, поднаправление „Политология“. Темите, по които можете да пишете, са: (1)   ...
Конкурс за стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 4.11.2019 г. ... лв., присъжда се на един участник в конкурса и е предназначена за млади учени в областта на икономиката на труда и социалните науки от всички университети и висши училища в страната, както и от институтите на Българска академия на науките. 4.До конкурса се допускат ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 26.4.2018 г. ... ред:  Резултат от проведен конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ към катедра „Счетоводство и анализ“ Докторантски въпроси         Избор на НЖ по чл. 99 от ПУД на УНСС  Текущи ...
Студентски конкурс на тема „Повишаване на онлайн продажбите в Софийската опера и балет“ 26.4.2018 г. ... опера и балет обявява конкурс за най-добра студентска идея за повишаване на онлайн продажбите на билети. През последните години делът на онлайн продажбите на билети в Софийска опера и балет надхвърля 50% и тенденцията е да продължава да расте. Сега е моментът, ...
Студентски комуникационен конкурс ПР Приз 19.4.2018 г. ... с обществеността (БДВО) организира конкурс ПР Приз за студенти, които се обучават в областта на PR, реклама, маркетинг или друга програма, подготвяща специалисти по комуникации. Участието в конкурса в категория "Студентски комуникационен проект" изисква представяне ...
Покана - Национален конкурс за студенти „Млад одитор“ – 2018 г. 13.3.2018 г. ... март стартира седмото издание на конкурса „Млад одитор“ – национален конкурс по одит за студенти. Целта на състезанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хора в България, както и подчертаването на ролята на одита в бизнес средите и ...
Национален конкурс за есе на социално-политическа тема 29.4.2018 г. ... вторият етап на Националния конкурс за есе на социално-политическа тема за прием в ОКС „Бакалавър“ на направление „Политически науки“, поднаправление „Политология“. Крайният срок за подаване на есетата е 20-и април 2018-а г ...
Конкурс за редовен преподавател към катедра „Физическо възпитание и спорт” със специалност Фитнес 8.3.2018 г. ... за организация и провеждане на конкурси за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности УНСС обявява конкурс за един преподавател към катедра „Физическо възпитание и спорт” със специалност Фитнес. Кандидатите за участие в конкурса ...
Информационна среща за участие в конкурс за мобилност на студенти по програма "Еразъм+" за академичната 2018-2019 година 19.2.2018 г. ... информационна среща за участие в конкурс за мобилност на студенти по програма "Еразъм+" за академичната 2018-2019 година ...
Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема за прием в УНСС 9.2.2018 г. ... ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема за прием в УНСС:   ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА" СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" И ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА”, ...
БСА обявява конкурс за най-добра публикация на млад социолог 25.4.2018 г. ... СОЦИОЛОГИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА ПУБЛИКАЦИЯ НА МЛАД СОЦИОЛОГ          Условия за участие: В конкурса могат да участват млади социолози с публикации в български или чужди научни списания. Текстовете, ...
Връчване на сертификатите на победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 11.12.2017 г. ... на победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 15 декември 2017 г. от 12 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Фестивал "Денят на Бернайс" 2017 21.11.2017 г. ... , УНСС10.00 – 13.00Студентски конкурс „Като Бернайс”Студентите подготвят и представят комуникационно предложение на тема „Европейските институции, мигрантите и популизмът: нови комуникационни решения". Предложението може да бъде комуникационна, ...
Национален конкурс по счетоводство - 2 декември 2017 г. 25.10.2017 г. ... конкурс по счетоводство ще се проведе на 2 декември 2017 г. в Голяма конферентна зала на УНСС от 9 ч. Национален конкурс по ...
Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти 23.10.2017 г. ... учебната 2017/2018 г. фондация „Подкрепа за образование” ще предостави годишни стипендии на шестима студенти, в размер на 2000 лв. всяка. Стипендиите са в следните образователни ...
Конкурс за стипендии „Буров“ и конкурс за стипендия „Дамян Балабанов“ за академичната 2017/2018 г. 11.10.2017 г. ... за конкурсите за стипендии на Фондация „Атанас Буров“  - конкурс за стипендии „Буров“ и конкурс за стипендия „Дамян Балабанов“ за академичната 2017/2018 г ...
Конкурс за студенти за участие в програма Еразъм+ за летния семестър на 2017-2018 академична година 25.9.2017 г. ... на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти (бакалаври и магистри) и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за летния семестър на учебната 2017–2018 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 26 ...
Министерство на Външните работи обявява конкурс 21.9.2017 г. ... на Външните работи обявява конкурс за назначаване на държавни служители на длъжност "стажант-аташе". За повече подробности относно процедурата и конспекта за изпита, вижте тук 1 и 2 част ...
Стипендии на фондация "Еврика" 7.9.2017 г. ... четвърта поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още десет носители на специалната стипендия „Хуауей ИКТ“ в размер на 1 000 USD за студенти, обучаващи се по специалностите комуникационна техника и ...
КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ НА ДЛЪЖНОСТ "СТАЖАНТ-АТАШЕ" 5.9.2017 г. ... ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ НА ДЛЪЖНОСТ "СТАЖАНТ-АТАШЕ" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ВАЖНО!!! КОНКУРСЪТ Е САМО ЗА ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОКС "МАГИСТЪР". ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ОТ Г-ЖА СИЛВИЯ ТОМОВА, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ...
Конкурс за стипендии на фондация Еврика 30.8.2017 г. ... петнадесета поредна година стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“.  За четвърта поредна година, чрез конкурс и при условията на именните стипендии ще бъдат определени и десет студенти, ...
Конкурс за стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 6.11.2017 г. ... лв., присъжда се на един участник в конкурса и е предназначена за млади учени в областта на икономиката на труда и социалните науки от всички университети и висши училища в страната, както и от институтите на Българска академия на науките.  До конкурса се допускат ...
Конкурс за преподаватели и служители за участие в програма Еразъм+ 19.6.2017 г. ... за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на преподаватели и служители в мобилност по програма Еразъм+ за 2017-2018 година. Кандидатите могат да подават документи в периода 19.06.2017 г. – 10.07.2017 г. в кабинет 1003. Повече информация за условията за участие и ...
Кандидатстване по проект № BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“ 15.5.2017 г. ... етюди“. Ще продължи и провеждането на Конкурс за най-добра научна разработка в три категории: за докторанти, постдокторанти и млади учени. Дейността предвижда подкрепа за публикации в международно признати списания. 4. „Достъп до съвременно научно съдържание“ – осигуряване ...
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СОЦИАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКО ЕСЕ 25.5.2017 г. ... СРОК: 1 ЮНИ 2017 Г. РЕГЛАМЕНТ ПОДРОБНОСТИ: конкурсът за есе е за прием в ОКС „Бакалавър“ на направление „Политически науки“, поднаправление „Политология“ (подробни указания в прикачените файлове) ...
Конкурс за студентско есе на фондация "ЛИБРе" 19.4.2017 г. ... за студентско есе на фондация ...
Шести академичен конкурс за млади учени "Д-р Иванка Петкова" 10.4.2017 г. ... политика организира за шеста поредна година академичен конкурс, носещ името своя основател и първи председател – д-р Иванка Петкова. Конкурсът има за цел да идентифицира и подкрепи млади учени с интереси в областта на международните финанси и е насочен към български граждани, които понастоящем са ...
Покана - Национален конкурс за студенти „Млад одитор“ – 2017 г. 29.3.2017 г. ... 25-ти март стартира шестото издание на конкурса „Млад одитор“ – национален конкурс по одит за студенти. Целта на състезанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хора в България, както и подчертаването на ролята на одита в бизнес средите и обществото като цяло ...
Шесто издание на Националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор” 4.4.2017 г. ...  Конкурсът се организира за шеста поредна година от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), заедно с одиторски дружества „Ейч Ел Би България“ и „Захаринова и Партньори“. Пет-членно жури ще оцени представянето на участниците в конкурса и ще определи първите трима ...
Студентски конкурс Mtel PR Challenge 2017 3.4.2017 г. ... с обществеността (БДВО) съвместно с Мтел организират конкурс Mtel PR Challenge по реален проект за студенти, обучаващи се в комуникационни специалности. Наградата е възможност за стаж в отдел „Корпоративни комуникации“ на Мтел. Темата на тазгодишното задание е „Спортни ТВ канали на ...
Комуникационен конкурс BAPRA Bright Awards 3.4.2017 г. ... - BAPRA Bright Awards. В тазгодишното издание на конкурса  за първи път е добавена специална категория „Студентски проект“ на тема „Иновативни похвати за комуникация с поколението millennials“. Приложено предлагаме официална покана за участие в конкурса на вниманието на ...
Конкурс за студенти за участие в програма Еразъм+ за 2017-2018 академична година 1.3.2017 г. ... за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS + за учебната 2017-2018 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 28 февруари - 17 март в кабинет 1003. Повече информация за ...
Конкурс за студентско есе на тема "България в Европейския съюз: десет години по-късно" 28.2.2017 г. ... за икономическа политика организира   КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ на тема „България в Европейския съюз: десет години по-късно“   На 1 януари 2017 г. се навършиха десет години от присъединяването на България към на Европейския съюз (ЕС) – подходящ момент за оценка на ...
Конкурс на Министерството на икономиката за тримесечна практика на студенти 27.2.2017 г. ... на икономиката стартира инициативата „Генератор на идеи“ и процедура за избор на студенти, които да проведат платена тримесечна практика в министерството по техен идеен проект, имащ отношение към дейността на администрацията. Практиката ще е подходяща за студенти от факултети, ...
Тринадесети конкурс за присъждане на награда "Д-р Илко Ескенази" 2.2.2017 г. ... съюз обявява Тринадесети  годишен  конкурс  за присъждане на  награда   “Д-р Илко Ескенази”    П Р А В И Л Н И К 1. Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите “Право” и “Икономика” ...
Конкурс за редовен преподавател към катедра „Физическо възпитание и спорт” със специалност футбол 30.1.2017 г. ... чл.19 (2) от Правилника за организация и провеждане на конкурси за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности, УНСС обявява конкурс за един преподавател към катедра „Физическо възпитание и спорт” със специалност футбол. Кандидатите за участие в конкурса подават необходимите ...
Национален кокурс за есе “Българският бизнес: предизвикателства и възможности” 21.12.2016 г. ... КОНКУРС ЗА ЕСЕ ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА" СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" в УНСС Конкурсът за есе е за прием в ОКС "Бакалавър" на професионално направление "Социология, антропология и науки за културата" в УНСС, специалност  "Социология" ...
Национален конкурс за есе "България: обществото, в което бих искал да живея" 21.12.2016 г. ... КОНКУРС ЗА ЕСЕ ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА" СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" в УНСС Конкурсът за есе е за прием в ОКС "Бакалавър" на професионално направление "Социология, антропология и науки за културата" в УНСС, специалност ...
Връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 10.12.2016 г. ... на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство под патронажа на Ректора на УНСС ще се състои на 15 декември 2016 г. от 14 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Студентски конкурс „Като Бернайс” 25.11.2016 г. ... конкурс „Като Бернайс” Студентите подготвят и представят комуникационно предложение на тема „Европа се променя. Как България да извлече имиджови ползи от това?". Предложението може да бъде комуникационна, маркетингова, ПР или лобистка кампания и да включва стратегия и няколко ...
"Комуникационни предизвикателства пред българското председателство на Съвета на ЕС" 25.11.2016 г. ... г. Зала 2028а, УНСС  11.00 - 13.30 Студентски конкурс „Като Бернайс” Студентите подготвят и представят комуникационно предложение на тема „Европа се променя. Как България да извлече имиджови ползи от това?". Предложението може да бъде комуникационна, маркетингова, ПР или лобистка ...
Конкурс за редовен преподавател по английски език 10.11.2016 г. ... езици и приложна лингвистика“ обявява конкурс за 1 (един) редовен преподавател по английски език към катедрата със срок за подаване на документи един месец от публикуването на обявата в сайта на УНСС. Кандидатите подават документи за участие в канцеларията на катедрата до 9.12.2016 г. - ...
Конкурс за законодателни сътрудници 27.10.2016 г. ... за законодателни ...
Национален конкурс по счетоводство - 3 декември 2016 г. 27.10.2016 г. ... етап на Националния конкурс по счетоводство за допуснатите ученици до заключителен етап ще се проведе на 3 декември 2016 година от 12 ч. в Голяма конферентна зала на УНСС! Национален конкурс по ...
БМА избира млади учени за среща с нобелови лауреати 18.10.2016 г. ... макроикономическа асоциация (БМА) обявява конкурс за двама млади учени – икономисти, които ще участват в Шестата среща с нобелови лауреати по икономика в Линдау (Германия) от 22 до 26 август 2017 г. Разходите по участието им ще се покрият поравно от БМА и фондация Линдау. Срокът за ...
Конкурс за мобилност на персонал по програма Еразъм+ 11.10.2016 г. ... за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на преподаватели и административен персонал в мобилност с цел преподаване и мобилност с цел обучение по програма ERASMUS+ за учебната 2016 – 2017 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в ...
Конкурс за стипендии на фондация Еврика 30.9.2016 г. ... четиринадесета поредна година стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“.  За трета поредна година, чрез конкурс и при условията на именните стипендии ще бъдат определени и десет студенти, носители на специалната стипендия ...
конкурс на Институт "Отворено общество" за студентски реферати 22.9.2016 г. ... на Институт "Отворено общество" за студентски ...
Конкурс за студенти за участие в програма Еразъм+ 21.9.2016 г. ... за мобилност на студенти и преподаватели открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за летен семестър на учебната 2016/2017 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 27.09.2016 г. – 10.10.2016 г. в кабинет 1003 ...
Информационен ден за представяне на националния конкурс по проект "Техностарт 2" 16.9.2016 г. ... ден за представяне на националния конкурс по проект „Техностарт 2“ В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ за стартирането на собствен, иновативно ориентиран бизнес, в размер до 19 800 лв. (в зависимост от параметрите на конкретния проект). В ...
Конкурс на катедра "ЧЕПЛ" за преподавател по испански език 5.5.2016 г. ... езици и приложна лингвистика” обявява конкурс за eдин редовен преподавател по испански език. Документи се подават в канцеларията на катедрата каб. ПО50A, тел. (02) 8195 446. Срок за подаване на документите: начало 5 май, край 4 юни 2016 ...
Студентски конкурс Mtel PR Challenge 2016 4.4.2016 г. ... с обществеността (БДВО) съвместно с Мтел организират конкурс по реален проект за студенти в комуникационни професии. Наградата е възможност за стаж в отдел „Корпоративни комуникации“ на Мтел. Победител в конкурса за 2015 година е Дарина Мантарова – студент от специалност "Маркетинг" в УНСС ...
конкурс на Висшия адвокатски съвет 1.4.2016 г. ... на Висшия адвокатски ...
Допълнителен конкурс за преподаватели и служители за участие в програма Еразъм+ 26.2.2016 г. ... открива допълнителен конкурс за участие на преподаватели и служители в мобилност по програма Еразъм+ за 2015-2016 година. Кандидатите могат да подават документи в периода 29.02.2016г. – 10.03.2016 г. в кабинет 1003. Повече информация за ...
Конкурс за студенти за участие в програма Еразъм+ за 2016-2017 година 26.2.2016 г. ... и преподаватели открива конкурс за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2016-2017 година. Кандидатите могат да подават документи в рамките на приемното време в периода 29.02.2016г. - 15.03.2016г. в кабинет 1003 ...
Конкурс за студентско есе 22.2.2016 г. ... политика организира  КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ на тема: „Единният цифров пазар на Европейския съюз и възможностите пред малките и средни предприятия в България и другите страни членки“ Изграждането на единен цифров пазар е един от ...
Дванадесети национален конкурс "Млад икономист - 2016 г." 22.2.2016 г. ... национален конкурс   МЛАД ИКОНОМИСТ - 2016 г. „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”          на тема: „Моята бизнес идея“ Съорганизятор Федерацията на ...
Конкурс за лого на Юридическия факултет 22.2.2016 г. ... знак (лого) на Юридическия факултет на Университета на национално и световно стопанство Юридическият факултет и Алумни клуб на завършилите го обявяват конкурс за знак (лого) на Факултета.  Правила за ...
Дванадесети конкурс за наградата «Д-р Илко Ескенази» 8.2.2016 г. ... годишен  конкурс за присъждане на  награда   “Д-р Илко Ескенази”    П Р А В И Л Н И К 1. Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите “Право” и ...
Награждаване на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 11.12.2015 г. ... победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство ще се проведе на 18.12.2015 г. от 11 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Стипендия за обучение в университета Кангнам, Сеул, Южна Корея 15.12.2015 г. ... , Сеул, Южна Корея, обявява конкурс за една стипендия за обучение на студент от УНСС. Срок за подаване на документите: 31.12.2015 г. Интервю по телефона (при необходимост): януари 2016 г. Класиране: началото на февруари 2016 г. Повече информация и ...
Конкурс за стипендии на фондация "Атанас Буров" 27.10.2015 г. ... за стипендии за академичната 2015-2016 г. Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.Право на участие имат студенти, които се обучават в:- редовна форма по икономически ...
Национален конкурс по счетоводство – 5 декември 2015 г. 1.12.2015 г. ... етап на Националния конкурс по счетоводство за ДОПУСНАТИТЕ ученици до заключителен етап ще се проведе на 5 декември 2015 година от 9 ч. в Голяма конферентна зала на УНСС ...
<b>Ежегодни награди на Фондация "ЕВРИКА" за изявени студенти</b> 8.10.2015 г. ... втора поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още десет носители на специалната стипендия „Хуауей ИКТ“ в размер на 1 000 USD за студенти, обучаващи се по специалностите комуникационна ...
Конкурс за стипендианти на Фондация "Атанас Буров" 7.10.2015 г. ... за стипендии за академичната 2015-2016 г. Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Право на участие имат студенти, които се обучават - редовна форма по икономически специалности във висши учебни ...
Конкурс за стипендии на фондация "Атанас Буров" 6.10.2015 г. ... за стипендии за академичната 2015-2016 г. Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.Право на участие имат студенти, които се обучават в:- редовна форма по икономически специалности във висши училища ...
Конкурс за млади учени "Young and Energetic Scientists" (YES) 30.9.2015 г. ... "Млади таланти" ще проведе конкурс за млади учени "Young and Energetic Scientists" (YES). Той цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора с научни интереси, които ще реализират връзката наука-образование- бизнес. В конкурса могат ...
Конкурс за преподавател към катедра „Физическо възпитание и спорт” 24.9.2015 г. ... организация и провеждане на конкурси за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности УНСС обявява конкурс за един преподавател към катедра „Физическо възпитание и спорт” за дисциплината”Физическо ...
Именни стипендии на фондация "Еврика" 8.9.2015 г. ... втора поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още десет носители на специалната стипендия „Хуауей ИКТ“ по дарение на „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД в размер на 1 000 USD за ...
Конкурс за преподаватели по испански и руски език 11.6.2015 г. ... на УНСС обявява 1 /един/ конкурс за редовен преподавател по испански език и 1 /един/ конкурс за редовен преподавател по руски език, със срок за подаване на документите един месец от обявяването в сайта на УНСС. Документи се подават в канцеларията на ...
Национален младежки конкурс на тема: "Културното и природното наследство на България - да помислим за нашето утре" 4.5.2015 г. ... младежки конкурс на тема: „Културното и природното наследство на България – да помислим днес за нашето утре” Участие в конкурса могат да вземат български ученици (над 15-годишна възраст) и студенти чрез изработване на плакат, картичка, ...
ЗАСЕДАНИЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 11.5.2015 г. ... на НЖ; Гласуване във връзка с конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в УНСС; Доклад на председателя на Атестационната комисия на ФСФ; Текущи. По точка първа:             Катедра ...
Конкурс за студенти от специалности в областта на политическите науки 9.3.2015 г. ... . Проектът предвижда чрез конкурс да бъдат подбрани 20 млади специалисти – студенти или завършили специалности в областта на международните отношения и външната политика, които ще бъдат разделени на четири подгрупи в зависимост от техните ...
Конкурс Млад икономист - 2015 г. "Гласът на младите за силна икономика" 24.2.2015 г. ... В БЪЛГАРИЯ обявява конкурс   МЛАД ИКОНОМИСТ – 2015 г. „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”  на тема: „Корпоративна социална отговорност – европейски и   национални практики“  Генерален спонсор и съорганизатор на ...
Конкурс за студентско есе на тема: "Планът за инвестиции за Европа - моята визия за проектите, от които България и Европейският съюз имат нужда" 10.2.2015 г. ... политика организира КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ на тема: „Планът за инвестиции за Европа – моята визия за проектите, от които България и  Европейският съюз имат нужда“   През ноември 2014 г. новата Европейска комисия на Жан-Клод ...
ЗАСЕДАНИЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 10.3.2015 г. ... за резултати от конкурс за академична длъжност ; Текущи.       По точка първа:             Катедра „Счетоводство и ...
КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТ-МАГИСТРИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. - ПРИЕМ СЕПТЕМВРИ 2019 г. 17.7.2019 г. ... чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира подготвителни курсове за кандидат–магистри за прием през учебната 2019/2020 г. - ПРИЕМ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ. Курсовете ...
Конкурс за ученическо есе 13.11.2014 г. ... митническа администрация се организира конкурс за: - ученическо есе във възрастовите групи 11-14 и 15-18 години на тема „Митницата през моя поглед"; - студентска разработка на тема "Митниците в Европейския съюз в условията на свободно движение на стоки". В конкурса могат ...
Конкурс за стипендии "Атанас Буров" 25.9.2014 г. ... за стипендии за академичната 2014-2015 г. Конкурс за стипендии за академичната 2014-2015 г. Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Право на участие имат студенти, които се обучават - редовна форма по икономически ...
Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов" за академичната 2014/ 2015 г. 25.9.2014 г. ... „Атанас Буров” Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов" за академичната 2014/ 2015 г. Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Право на участие имат студенти, които се обучават в - редовна форма по икономически ...
Конкурс за преподавател по английски език 15.9.2014 г. ... НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – София обявява конкурс за длъжността преподавател по английски език. Срокът за подаване на документи е един месец от публикуване на обявата на сайта на университета. Кандидатите за участие в конкурса подават необходимите документи в катедра „Чужди езици и ...
Конкурс за избор на експерти по проект BG051РО001-3.1.07-0059 26.6.2014 г. ... УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТИ ПО ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.07-0059 Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана ...
Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области - 2014 г. към фонд "Научни изследвания" към МОН 24.6.2014 г. ... за финансиране на научни изследвания в приоритетни области – 2014 г. към фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието и науката   Цел на конкурса Насърчаване провеждането на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения в ...
Допълнителна конкурсна сесия за университетски научноизследователски проекти 17.2.2015 г. ... е обявена допълнителна сесия на университетския конкурс за научноизследователски проекти, финансирани от целева субсидия за НИД на УНСС през 2014 г., за набиране на изпълнители по следните теми за колективни научни изследвания: Анализ на макроикономическото и финансово състояние на България ...
Конкурс за наградата на Европейската сметна палата 26.5.2014 г. ... сметна палата (ЕСП) стартира конкурса за наградата на ЕСП за изследвания в областта на одита на публичния сектор за 2014 г. На страницата за наградата на ЕСП във Фейсбук можете да намерите допълнителна информация. Може също да ни последвате в ...
Фондация "Атанас Буров" обявява конкурс за лятно училище по капиталови пазари 26.5.2014 г. ... "Атанас Буров" обявява конкурс за подбор на участници в лятно училище по програма "Капиталови пазари" съвместно с Българската фондова борса - София. Обучението ще се проведе между 29 юни и 5 юли 2014 г. в гр. Банкя. В Лятното училище ще бъдат включени до 20 ...
Конкурс за директори на институти и лаборатории на БАН 14.5.2014 г. ... СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ открива процедура за избор на директор на:  Института за изследване на обществата и знанието Института по биология и имунология на размножаването Геологическия институт Националния археологически институт с музей Института по ...
Шеста национална научна конференция за докторанти на тема: „Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса“ 23.4.2014 г. ... от проведения в рамките на проекта Първи конкурс за докторантска научна разработка със значим принос за икономическата наука и практика ...
Дванадесети конкурс за наградите „Джон Атанасов“ 8.4.2014 г. ... конкурсът за наградата на името на световноизвестния изобретател от български произход  Джон Атанасов. Отличията „Джон Атанасов“ на Президента на Републиката за постижения в областта на информационните и комуникационните технологии ще бъдат връчени от държавния глава за дванадесета ...
Конкурс за най-добър иновативен бизнес план за стартиране на нов бизнес 4.4.2014 г. ... финансовата подкрепа на Банка ДСК обявяват КОНКУРС за най-добър иновативен бизнес план за стартиране на нов бизнес Право на участие имат всички студенти на УНСС, бакалавърска и магистърска степен. Награден фонд: първо място - 5000 лв. второ място - 3000 лв. трето място - 1500 лв. ...
Първи етап на конкурс за най-добър иновативен бизнес план 4.4.2014 г. ... за участие с резюме на идеята и бизнес плана (до 3 стр ...
Конкурс за най-добър иновативен бизнес план за стартиране на нов бизнес 4.4.2014 г. ... финансовата подкрепа на Банка ДСК обявяват КОНКУРС за най-добър иновативен бизнес план за стартиране на нов бизнес Право на участие имат всички студенти на УНСС, бакалавърска и магистърска степен. Награден фонд: първо място - 5000 лв. второ място - 3000 лв. трето място - ...
Конкурс за видеоклип "Моят глас за Европейски парламент" 21.3.2014 г. ... към Министъра на външните работи обявява конкурс за видеоклип на тема “Моят глас за Европейски парламент” Конкурсът има за цел да стимулира избирателната активност в Европейските избори през май 2014 година, като участници в него могат да бъдат български граждани на възраст над 18 ...
Конкурс за правозащитно студентско есе 11.3.2014 г. ... комитет обяви за втори път своя годишен конкурс за правозащитно студентско есе. Тази година темата е: „Кое е правото, което вие знаете, че имате, преди съдът и светът да са го узнали?“ Победителят ще получи възможност за 3-месечен стаж със стипендия (еднократна, в размер 400 лв.) в ...
Конкурс за стипендии за обучение на български студенти и докторанти в Китай 11.3.2014 г. ... на образованието и науката обявява конкурс за стипендии, отпуснати от правителството на Китайската народна република за обучение на български студенти и докторанти, и за едногодишни специализации по китайски език в китайски държавни висши училища през учебната 2014/2015 г ...
Национален конкурс за студентско есе 27.2.2014 г. ... - Варна организира национален конкурс за студентско есе Право на участие имат всички студенти в акредитираните висши училища в България. Участниците могат да пишат по една от следните теми: 1. "Всички модели са грешни, но някои са полезни" - Защо ...
Конкурс за финансиране на проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2014 г. 4.7.2014 г. ... на УНСС № 283/21.02.2014 г. е обявен конкурс за финансиране на проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2014 г., както следва: 1. Проекти за научни изследвания - колективни и индивидуални (за нехабилитирани преподаватели). 2. Проекти за частично финансиране на научни ...
Конкурс за есе на тема: "Заедно в името на мира и сигурността" 20.2.2014 г. ... образованието и науката обявяват конкурс за есе на тема: „Заедно в името на мира и сигурността!” Участници: в конкурса участие могат да вземат български ученици от 11 и 12 клас и студенти Език на есетата: български; Обем: до 3 (три) стандартни печатни ...
Конкурс "Млад икономист 2014 - гласът на младите за силна икономика" 5.2.2014 г. ... съвет обявява конкурс   „ МЛАД ИКОНОМИСТ 2014 – ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”   на тема   „Зелената икономика– възможности и предизвикателства“   Участници в конкурса – категории: ученици; студенти и ...
Национален конкурс на Българската търговско-промишлена палата 4.2.2014 г. ... палата организира национален конкурс. Тема на конкурса: Проектна идея за нова услуга/услуги на БТПП за бизнеса или Проектна идея за подобряване начина на предлагане или качеството и достъпността на вече действаща услуга чрез използване на нови информационни ...
Церемония по обявяване на победителите от стипендиантския конкурс на "Белла България" 3.2.2014 г. ... на победителите от стипендиантския конкурс, организиран от хранителния халдинг „Белла България“ в партньорство с УНСС. Чековете за двете едногодишни стипендии за победителите – студенти (бакалаври и магистри) от УНСС в размер от по 2000 лева ще бъдат връчени от Проф ...
Конкурс за присъждане на награда "Д-р Илко Ескенази" 13.1.2014 г. ...  годишен  конкурс  за присъждане на награда   “Д-р Илко Ескенази”    Правилник:  1. Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите "Право” и “Икономика”, свързан с членството ...
Конкурс "Предизвикай София" 28.11.2013 г. ... "Предизвикай ...
Конкурс за дипломна работа, защитена през 2013 г. 11.11.2013 г. ... „Постоянно образование“  учредява награда от 500 лв. за дипломна работа, защитена през 2013 г., в която са залегнали принципите на личностното интегрирано образование. Те трябва да засягат някои от темите:  самопознание, самообразование и самовъзпитание; ...
Конкурс за иновативни бизнес проекти 15.10.2013 г. ... „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД, обявява конкурс за набиране на иновативни бизнес проекти. Трите най-добри от тях ще бъдат подкрепени под формата на дялова инвестиция с общ фонд 200 000 евро. Проектите, с които участниците кандидатстват в този конкурс, трябва да са ...
Конкурс за студентско есе на тема: „Как да запазим двигателите на икономическия растеж в условията на икономическа нестабилност?“ 10.10.2013 г. ... Даниела Бобева инициира провеждане на конкурс за студентско есе на тема: „Как да запазим двигателите на икономическия растеж в условията на икономическа нестабилност?“. В навечерието на студентския празник 8 декември ще бъдат наградени трите есета, съдържащи най-ценни идеи за ...
Конкурс за стипендия на Дипломатическия институт 2.10.2013 г. ... на външните работи обявява национален конкурс за приложно-изследователски проект на тема „Новата турска външна политика след края на Студената война: предизвикателства пред сигурността на България”. Проектът има за цел да подпомогне практически българската дипломация при ...
Конкурс по проект „България в Европейската външна политика и политика за сигурност след 2014 г. - нови инструменти, повече възможности?” 1.10.2013 г. ... предвижда чрез конкурс да бъдат подбрани 20 млади специалисти – студенти или завършили специалности в областта на международните отношения, външната политика и международната икономика, които ще бъдат разделени на четири подгрупи в зависимост от ...
Конкурс за участие в преподавателска мобилност по програма Еразъм 20.9.2013 г. ... ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели в международен обмен по програма “ERASMUS” за учебната 2013-2014 година   На основата на сключените от УНСС двустранни споразумения по програма “ERASMUS” започва процедура за кандидатстване ...
Конкурси за стипендии на фондация "Атанас Буров" 17.9.2013 г. ... „Атанас Буров” Конкурс за стипендии  "Атанас Буров" за академичната 2013/ 2014 г. Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Право на участие имат студенти, които се обучават в редовна форма по ...
Конкурс за преподавател към катедра „Физическо възпитание и спорт” 11.9.2013 г. ... за организация и провеждане на конкурси за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности  УНСС обявява конкурс за един преподавател към катедра „Физическо възпитание и спорт” за дисциплината”Физическо възпитание - пешеходен ...
Конкурс за есе на японския външнотърговски съвет 24.7.2013 г. ... съвет на Япония (JFTC) обявява конкурс за есе „Насоки на японската политика в глобалната икономика – стратегия на растеж за съживяване на икономиката и приносът на Япония към света“. Целта е да се насърчат студенти, млади изследователи и бизнесмени да изразят своето ...
Стипендиантската програма "Готови за успех" обявява прием за учебната 2013-2014 г. 17.9.2013 г. ... и фондация "Сирак" обявяват конкурс за стипендианти по програма "Готови за успех" за учебната 2013/2014 учебна година. Програмата подкрепя образованието на деца и младежи без родители, отгледани от роднини или в социални домове. Стипендиите са годишни и се ...
Лятно училище на фондация "Атанас Буров" по програма "Модерно банкиране" 26.6.2013 г. ... "Атанас Буров" обявява конкурс за подбор на участници в Лятно училище по програма "Модерно банкиране". Обучението ще се проведе от 15 до 21 септември 2013 г. в гр. Банкя. В Лятното училище ще бъдат включени 20 студенти от икономическите университети ...
Втори академичен конкурс за наградата "Д-р Иванка Петкова" 24.6.2013 г. ... пазари. Желаещите да участват в конкурса трябва да подготвят изследователски материал (максимум 30 стандартни А4 страници, Times New Roman 12) на тема по свой избор, който не е бил публикуван до момента. В първата фаза на селекционната процедура всички кандидати следва ...
Национален конкурс за есе на тема: "Какво е да си българин - гражданин на Европейския съюз" 15.5.2013 г. ... България организира национален конкурс за есе на тема: “КАКВО Е ДА СИ БЪЛГАРИН – ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ?”    Най-добре представилият се участник ще бъде награден с посещение на Европейския парламент в Брюксел в рамките на 2013 г., като той ще ...
Конкурс "Млад икономист 2013" на тема: "Електронна търговия и интернет маркетинг" 25.4.2013 г. ... на икономистите в България обявява конкурс  „МЛАД ИКОНОМИСТ 2013”  на тема: „ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ И ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ” за ученици, студенти, докторанти и млади специалисти до 35-годишна възраст - български граждани, живеещи в страната и в ...
Национален конкурс по одит за студенти "Млад одитор" 29.3.2013 г. ... 11 март стартира второто издание на конкурса „Млад одитор” – национален конкурс по одит за студенти. Целта на състазанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хода в България, както и подчертаването на ролята на одита в бизнес средите и обществото като ...
Конкурс за есе на френски език, организиран от Дипломатическия институт 18.3.2013 г. ... конкурс за есе на тема: "БЪЛГАРИЯ И МОФ – 20 ГОДИНИ ПО–КЪСНО. РАВНОСМЕТКАТА?" Bulgarie et OIF – 20 ans aprEs. Quel bilan ?  Условия за участие: Участници: студенти от българските университети и младши служители* ...
Конкурс по програма "Еразъм" 5.3.2013 г. ... ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на студенти и докторанти в международен обмен по програма “ERASMUS” и програма “JOSZEF” за учебната 2013-2014 година   На основата на сключените от УНСС двустранни споразумения по програма “ERASMUS” и ...
Конкурс за преподавател по английски език 4.3.2013 г. ... обявява конкурс за 1 (един) редовен преподавател по английски език към катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, факултет „Международна икономика и политика“, със срок един месец от обявяването му в уебсайта на УНСС. Документи се подават в катедра „Чужди езици и приложна ...
<span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: small; color: #cc0000;"><strong>Конкурс за финансиране на проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2013 г.</strong></span> 12.4.2013 г. ... на УНСС № 288/20.02.2013 г. е обявен конкурс за финансиране на проекти от фонд “Научноизследователска дейност на УНСС” през 2013 г., както следва: 1. Проекти за научни изследвания - колективни и индивидуални (за нехабилитирани преподаватели). 2. Проекти за частично финансиране ...
Конкурс за стипендии "Фулбрайт" и "Хюбърт Хъмфри" 15.1.2013 г. ... ГОДИНА Комисия “Фулбрайт” обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2014/2015 година: Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5 месеца) Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца) и специализации (до ...
Конкурс за разработки "Как Европейският съюз може да подобри представянето си на Балканите" 6.11.2012 г. ... за разработки "Как Европейският съюз може да подобри представянето си на Балканите?" (How can the EU do better in the Balkans?*)   Имали ли сте някога възможност да оцените ефективността на ЕС във Вашата страна / на Балканите?  Имате ли ...
Конкурс за стипендианти на БНБ 7.11.2012 г. ... народна банка обявява конкурс за стипендианти за 2013 година   • Две стипендии по 500 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на ОКС "магистър". • Една стипендия от 700 лв. месечно за докторанти. Стипендиите се изплащат за период от 9 ...
Глобален конкурс за най-добър бизнес план, организиран от град Ню Йорк - NYC Next Idea 2.10.2012 г. ... на Колумбийския университет се организира конкурс за най-добър бизнес план като има предложение към Института за развитие на предприемачеството да организира участието на български студенти. В тази връзка, тези наши студенти, които имат желание и възможности да участват в конкурса ...
Конкурс за участие на студенти и докторанти в международен обмен по програма "ERASMUS” 10.10.2012 г. ... УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на студенти и докторанти в международен обмен по програма “ERASMUS” за летен семестър на учебната 2012-2013 година                На основата на сключените от УНСС двустранни ...
Национален конкурс за есе на Дипломатическия институт 24.9.2012 г. ... (МОФ) обявяват    Национален конкурс за есе на тема:   ФРЕНСКИЯT ЕЗИК КАТО РАБОТЕН В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА   l’USAGE DU Francais COMME LANGUE DE TRAVAIL A L’UNION EUROPEENNE : ATOUTS ET DEFIS   Условия за ...
Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов" 20.9.2012 г. ... за стипендия "Дамян Балабанов" Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Право на участие имат студенти, които се обучават в: - редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в ...
Конкурс за стипендии "Буров" за академичната 2012/2013 г. 20.9.2012 г. ... за стипендии на името на „Атанас Буров“ Стипендията е в размер на 250 лв. и се изплаща за деветте учебни месеца. Право на участие имат студенти, които се обучават в редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България, завършили ...
Конкурс за преподавател към катедра „Физическо възпитание и спорт” 29.9.2012 г. ... Правилника за организация и провеждане на конкурси за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности  УНСС обявява конкурс за един преподавател към катедра „Физическо възпитание и спорт” за дисциплината ”Физическо възпитание - спортно катерене” ...
Конкурс за докторантски и постдокторантски стипендии за българо-швейцарски научен обмен 11.9.2012 г. ... на ЕС (Sciex-NMS-CH) обявява 7-и конкурс за докторантски и постдокторантски стипендии, с начало на кандидатстването: 01.09.2012 г. и край: 01.11.2012 г. Програмата е инструмент за насърчаване на обещаващи млади учени, които имат възможност да извършват своите проучвания в ...
Конкурс за участие в международен проект обявява сдружение „ЕГО ПОЛИТИКО” 24.7.2012 г. ... „ЕГО ПОЛИТИКО” обявява конкурс за участие в проекта „Civil liberties, civic culture”, финансиран по програма „Младежта в действие”. Той ще се проведе между 3-10 септември  в Самоков заедно с представители на студентската неправителствена организация „EDUCATION ...
Информационно събитие във връзка с българо-швейцарската програма за научен обмен SCIEX за докторанти и постдокторанти 10.7.2012 г. ... условията за участие в предстоящия седми конкурс в рамките на програмата. Г-жа Од Пактон от Швейцария ще направи презентация. Събитието ще се състои на 27 юли  от 10.00 часа в Огледалната зала на Софийския университет “Св. Климент Охридски” ...
Конкурс за студенти от специалностите "Европеистика", "Публична администрация" и "Регионално развитие" 14.5.2012 г. ... развитие и благоустройството организира конкурс за есе за студентите от специалностите „Европеистика”, „Публична администрация” и „Регионално развитие” на тема: „Как искаш да изглежда Дунавският регион след 10 години?”   Желаещите да участват могат да изпращат работите си с ...
Конкурс за стипендия "Д-р Иванка Петкова" на Института за икономическа политика 10.5.2012 г. ... за икономическа политика обявява конкурс за стипендия „Д-р ИВАНКА ПЕТКОВА” за изследователска инициатива в областта на МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ Д-р Иванка Петкова основава Института за икономическа политика през 1997 г. и до смъртта си през 2011 година е председател ...
Конкурс за "инспектор по приходите" на НАП 2.5.2012 г. ... . 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, заповеди № ЗЦУ-166/13.02.2012 г. и № ЗЦУ-167/13.02.2012 г. на изпълнителния директор на НАП  ОБЯВЯВА КОНКУРС за 10 (десет) щатни бройки от длъжността „инспектор по приходите“ в сектор „Услуги за ...
Конкурс за стажанти в Софийския районен съд 23.4.2012 г. ... , за четвърта поредна година обявява КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА КЪМ СЪДА Краен срок за подаване на документи 21 май За информация относно същността на програмата, изискванията към кандидатите, необходимите документи за кандидатстване и ...
Национален студентски литературен конкурс - Шумен 2012 5.4.2012 г. ... на Националния студентски литературен конкурс – Шумен 2012 на 19 и 20 май. В исторически план това е първият студентски литературен конкурс в България. По традиция той се провежда през май – по време на Епископ-Константиновите дни в Шуменския университет и в навечерието на неговия ...
Конкурс на БНТ за журналистически позиции 3.4.2012 г. ... обявява конкурс за длъжностите "РЕДАКТОР", „РЕПОРТЕР" и „ВОДЕЩ" в Дирекция "Информация" Изисквания за заемане на длъжността: - минимална образователно-квалификационна степен - „бакалавър"; - журналистически стаж в електронни или печатни медии с ...
Кандидатстване по проект “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения” 5.4.2012 г. ... знание – Провеждане на ежегоден конкурс за докторантска научна разработка със значим принос за икономическата наука и практика, публикувана в национално или международно научно списание. Организиране и провеждане в УНСС на ежегодна Национална научна конференция за ...
Конкурс за проекти по визуализацията на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г. 27.4.2012 г. ... развитие и благоустройството обявява конкурс за проектни предложения по визуализация на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г. по следните обособени позиции (ОП): ОП 1 - Формулиране на име на бъдещата оперативна програма за регионално развитие ...
Конкурс за финансиране на проекти от фонд “Научноизследователска дейност на УНСС” през 2012 г. 24.3.2012 г. ... на УНСС № 707/16.03.2012 г. е обявен конкурс за финансиране на проекти от фонд "Научноизследователска дейност на УНСС" през 2012 г., както следва: 1. Проекти за научни изследвания - колективни и индивидуални (за нехабилитирани преподаватели); 2. Проекти за частично ...
Конкурс по проект „Арабската пролет: надежда за промяна и предизвикателства пред европейската външна политика и политика за сигурност ” 23.3.2012 г. ... публично. Проектът предвижда чрез конкурс да бъдат подбрани 20 млади специалисти - студенти или завършили специалности в областта на международните отношения, външната политика и международната икономика, които ще бъдат разделени на четири подгрупи в зависимост от техните ...
Конкурс за най-добра снимка на "Футболна лига на УНСС 2011/2012" 27.3.2012 г. ... съвет при УНСС обявява КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА СНИМКА НА „ФУТБОЛНА ЛИГА НА УНСС 2011/2012" В конкурса могат да участват всички студенти и докторанти от УНСС в редовна форма на обучение. Необходимо е те да подберат и изпратят най-добрите си снимки, заснети по време на ...
Конкурс за участие в проект “Homo Politicus - арена за политически битки” 15.3.2012 г. ... Еберт", бюро България, обявяват конкурс за участие в симулация на някои от основните елементи на политическия процес. Тя ще се проведе на 18-22 април в хотел „Еден", София - Природен парк „Витоша". Проектът „Homo Politicus - арена за политически ...
Конкурс за участие на студенти и докторанти в програми “ERASMUS” и “JOSZEF” 15.3.2012 г. ... към УНСС ОТКРИВА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на студенти и докторанти в международен обмен по програма "ERASMUS" и програма "JOSZEF" за учебната 2012-2013 година На основатата на сключените от УНСС двустранни споразумения по програма ...
Конкурс на катедра "МИО и бизнес" за решаване на казус 15.3.2012 г. ... „МИО и бизнес" обвява конкурс за решаване на бизнес казус. Право да участват в него имат всички студенти, независимо от образователно квалификационната си степен, в отбори от 1 до 3-ма души. Решенията на казуса трябва да бъдат до 6 страници и да включват ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене