Department "Economic Sociology"

100 YEARS UNWE
Обновено: Friday, 23 June 2017 11:52

Projects

 

Project

 

Team

 

      Years

Return migration: segmentation and stratification of economic mobility

Andrey Nonchev, PhD - Head of project

Team:

Mihaela Misheva, PhD

Maria Bakalova, Phd

partner : Institute for Economic Research - BAS


  2017-2019

Bulgarian "socialist" state ownership: politeconomical analisys

prof. G. Naydenov - Head of project

Team

Departments:"Economis", "Economic sociology", "Public administration and regional development"

2011-2013

 

Проект по 7 РП: EU WISE Grant Agr. Number: 279081

prof. Elka Todorova - Head of project

2011-2013

 

Междуинституционална координация и екипност в България: проблеми и перспективи

Проф. д.с.н. Елка Николаева Тодорова

екип от УНСС

2009-2010

 

Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България: Разработване и внедряване на система за мониторинг и оценка на провежданата държавна политика за работа с хората с увреждания и нейното финансиране. Разработване и внедряване система за планиране, изпълнение, контрол и администриране на бюджетните средства, предназначени за работа с хората с увреждания.

Проф. д.с.н. Елка Николаева Тодорова

експертен колектив в проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Европейския социален фонд на Европейския съюз

2006-2012

 

Укрепване на капацитета на АХУ: Анализ на положението на хората с увреждания в България

Проф. д.с.н. Елка Николаева Тодорова

експертен колектив в проект по ФАР

2009

 

Изследване и разработване на иновативен отворен бизнес модел за решаването на маркетингови задачи СМАРТ МАРТ

Проф. д.с.н. Елка Николаева Тодорова

НИФ-ИАНМСП

2009

 

Обучение на докторанти в базови изследователски умения:-организация на кариерата

Проф. д.с.н. Елка Николаева Тодорова

2009

 

Икономически функции на съвременното българско семейство

проф. М.Мирчев, Ас. д-р Тодорка Димова Кинева

 

2009-2012

 

Повишаване на гъвкавостта и активността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори

Проф. д.с.н. Теменуга Генова Ракаджийска

КТ «Подкрепа» ССИ, БТПП

2010-2012

Българският предприемач и състоянието на икономиката и обществото

Доц. д-р Андрей Викторов Бунджулов

ББСС „Галъп Интернешънъл”

2012-2013

 

Противоречия на наследството (Стратегии на виртуален музей на социализма)

 

Доц. д-р Андрей Викторов Бунджулов

Институт за критически и социални изследвания и Фондация „Критика и хуманизъм 2008”, Фонд „Научни изследвания” към МОМН

2009-2012

 

 

 

Интеграция на деца бежанци и търсещи убежище в образователната система на страните от Европейския съюз: оценка и насърчаване на добри практики..

Доц. д-р Андрей Иванов Нончев

Център за изследване на демокрацията, Фондация Censis – Италия, Лудвиг Болцман Институт – Австрия, Институт за мира (Peace Institute) – Словения и Университет на Халмстад – Швеция

2010-2012

 

 

 

 

Обучение чрез практика в мултикултурна среда

 

 

 

Доц. д-р Андрей Иванов Нончев

катедри: “Политология”, “Икономическа социология”, Университетски център за мобилност за студенти и преподаватели, Междууниверситетски център за развитие на кариерата

2009-2012

 

 

 

 

 

Оценка на заплахите от тормоз в Интернет (TABBY)

 

 

 

 

Доц. д-р Андрей Иванов Нончев

Департаментът по психология на Втори университет на Неапол, Център за изследване на демокрацията, Университет на Кипър, Аристотелов университет в Солун – Гърция, Chiamamilano – Италия

2010-2013

 

 

 

 

Подпомагане и реинтегриране на деца – жертви на трафик: насърчаване и оценка на добри практики в страните-източник и страните-дестинация...

 

 

 

 

Доц. д-р Андрей Иванов Нончев

Център за изследване на демокрацията, Фондация Censis – Италия, Лудвиг Болцман Институт – Австрия, Държавна агенция за компенсация и подкрепа на жертви на престъпления – Швеция, „Хора в нужда” (People in Need) – Словакия и Университет на Печ – Унгария

2011-2013

 

 

 

 

 

 

Проучване на възможностите за оптимизиране на практическите аспекти на учебния процес в специалност „Право”

Доц. д-р Андрей Иванов Нончев

катедри: “Частноправни науки”, “Публичноправни науки”

2009-2012

 

COST Action IS 1007 Investigating Cultural Sustainability

 

 

 

Доц. д-р Вяра Борисова Стоилова

представители от Белгия, Кипър, Естония, Испания, Финландия,
Франция,Италия, Исландия, Полша, Англия, Швеция и България

2011-2014

 

 

 

 

Иновационната активност на студентите (мотивация и личностни измерения)

Доц. д-р Донка Атанасова Никова-Циуциу

 

2009-2011

Практиката за консултиране и оказване на психологическа подкрепа на персонала - фактор за осигуряване и поддържане на социално-психологическия климат в колектива

Доц. д-р Донка Атанасова Никова-Циуциу

 

2010-2012

Оценка на антикорупционните политики. Глобални тенденции и реакции на европейските страни на предизвикателствата на корупцията (ANTICORRP)

Гл.ас. д-р Александър Стоянов Стоянов

Проект по Седма рамкова програма с участници от 21 изследователски центъра от страни на ЕС

2012-2015

Социално икономическо състояние и оценка на трансграничната зона между България и Румъния в периода 2011-2015

Гл.ас. д-р Александър Стоянов Стоянов 

в сътрудничество с институт IRECSON, Букурещ

2011-2015

 НИ-1-10-2013 "Социални мрежи на имигрантските общности в България и оценка на политиките за интеграцията им" 

Доц. д-р Андрей Иванов НончевГл.ас. д-р Михаела Михайлова Мишева, докторант Йоан Христов

2013-2015

Оценка на мерките за интеграция на уязвими групи мигранти“ (Assessing Integration Measures for Vulnerable Migrants Groups, ASSESS)

                Доц. д-р Андрей Иванов Нончев 

Център за изследване на демокрацията (България); Фондация „Хора за промяна“ (Малта); Център за социални изследвания и политики, CENSIS (Италия); Централноевропейския университет в Будапеща (Унгария); Гръцката фондация за европейска и международна пол
2013 - 2014
COST Action IS 1007
Наименование Investigating Cultural Sustainability
Доц. д-р Вяра Борисова Стоилова
2011-2014
 „Comparing European Prostitution Policies: Understanding Scales and Cultures of Governance (ProsPol)“. 2013-2016. COST Action № IS1209. Participate as Member of Management Committee and Work Group „Economic Dimensions”.
Гл.ас. д-р Георги Светлозаров Петрунов 2014-2015
НИД НИ 2-5/2014
Изследване на възможностите за оценка на мащаба и ефектите от изпирането на мръсни пари
Гл.ас. д-р Георги Светлозаров Петрунов 2014-2015
Monitoring anticorruption policy enforcement (MONAC)
Гл.ас. д-р Александър Стоянов Стоянов
2014-2015
Обучение на докторанти иноватори, визионери, таргет –анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения”

Проф. д.с.н. Елка Николаева Тодорова

Проф. д.с.н. Теменуга Генова Ракаджийска

,Доц. д-р Вяра Борисова Стоилова

Гл.ас. д-р Георги Светлозаров Петрунов


2014-2015

Civil Society for Good Governance and Anti-Corruption in Southeast Europe: Capacity Building for Monitoring, Advocacy and Awareness Raising (SELDI)
Гл.ас. д-р Александър Стоянов Стоянов 2013-2014
BG051РО001 -3.3.07-0002 
СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ
Доц. д-р Вяра Борисова Стоилова 2013/2014
2/26.09.2012
УНСС – привлекателна академична среда за докторанти с увреждания
Доц. д-р Мария Георгиева Стоянова
2013/2014
Improving the Institutional and Policy Response for the Prevention and Control of Money Laundering in Bulgaria and Southeast Europe”. 2012-2014. European Commission – Directorate General Home Affairs HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/4000002253. Гл.ас. д-р Георги Светлозаров Петрунов