Катедра "Икономическа социология"

Конспекти
Обновено: вторник, 13 ноември 2018 5:45

Въпросник по дисциплина "Икономическа социология"

 

ИЗПИТНА ПРОГРАМА soc_a1339_Ikonomicheska sociologiq KORICA tiraj - Copy.jpg

по дисциплината „Икономическа социология”

(университетски курс)


 1. Възникване и развитие на икономическата социология. Ранни социологически възгледи за икономиката. „Социологическият империализъм” (О. Конт). Позитивисткият еволюционизъм (Х. Спенсър). Исторически материализъм (К. Маркс). Класическа политическа икономия и икономическа социология.
 2. Класически програми за развитието на икономическата социология. Социологическа теория за икономиката на Макс Вебер. Възгледите на Емил Дюркем за икономическата социология. Разграничаване между социологическата и икономическата теория (В. Парето).
 3. Социология и икономикс в Европа и САЩ (1920-1970). Взаимовръзка между социологическа и икономическа теория (Й. Шумпетер). Школата на Дюркем в икономическата социология. Критика на пазарното общество (К. Полани). Американската алтернатива: икономика и общество (Т. Парсънс, Н. Смелсър).
 4. Взаимопроникване на икономическия и социологическия анализ. „Икономически империализъм“. Новата институционална икономика. Теории за обществения и социалния избор. Социологическа теория на рационалния избор. Социоикономика, неомарксизъм и феминизъм.
 5. Съвременни социологически интерпретации на икономическия живот. Новата икономическа социология. „Вграденост” на икономическото действие в социалните отношения (М. Грановетер). Теории от среден ранг в новата икономическа социология. Изследователски полета на новата икономическа социология. Икономическа социология и икономикс.
 6. Макросоциологически теории за икономическото и общественото развитие. Стадии на икономическия растеж (У. Ростоу). Теории за индустриалното общество (Р. Арон, Дж. Гълбрайт). Концепцията за постиндустриалното общество (Д. Бел). Трите вълни на човешката цивилизация (А. Тофлър). Неоинституционални теории за икономическата и обществената динамика (Д. Норт, Д. Аджемоглу, Дж. Робинсън).
 7. Социологически интерпретации на съвременните обществени трансформации. Глобализация и антиглобализъм. Информационното мрежово общество (М. Кастелс) Рисковото общество (У. Бек). Капитализъм 4.0 (А. Калецки). Теории за посткапитализма (П. Мейсън).
 8. Общество и институции. Обществото като достатъчна дейностна система. Обществото като система от правила. Институционална система на обществото. Институции и доверие. Институционална промяна.
 9. Икономически институции. Институционализация на икономическите дейности. Централни икономически институции на класическия и на модерния капитализъм. Институционални трансформации в постсоциалистическите общества. 
 10. Размяна и пазар. Същност и характерни особености на размяната. Пазарна и социална размяна. Институцията на пазара. Правилата на пазарната игра. Пазарни актьори и пазарно поведение.  „Опазаряване“ на обществения живот. Пазар и глобализация.
 11. Икономически организации. Социални групи и организации. Класическият модел на бюрократичната организация (М. Вебер). Дисфункции в бюрократичната организация. Формална и неформална структура на организацията. Модерните икономически организации. „Макдоналдизация“ на обществото (Дж. Ритзър).
 12. Социални мрежи в икономиката. Икономически организации и социални мрежи. Основни елементи на социално-мрежовия анализ. Социални мрежи в организациите. Социални мрежи и социален капитал. Междуорганизационни мрежи. Стратегически съюзи.
 13. Икономически и социални неравенства и стратификация. Същност на социалните неравенства и стратификацията. Основни понятия, описващи социалното неравенство. Класически и модерни концепции за икономическото и социалното неравенство. Класи и класова борба (К. Маркс). Класа, статус и партия (М. Вебер). Теория за елита. Функционална и конфликтна концепция за стратификацията.
 14. Стратификационна система на обществото. Общи характеристики на стратификационната система. Социално-икономически и професионално-съсловни стратификационни модели. Класов модел на Ерик Олин Райт. Слоеви модели, основани на доходите и потреблението. Концепцията за средната класа. Социално-слоеви модел на ESOMAR. Модели, основани на социалния капитал.
 15. Икономическа култура. Основни дефиниции. Функции и елементи на икономическата култура. Ценности, символи, ритуали, герои. Основни измерения на икономическата култура (Х. Хофстеде, М. Минков). Икономически култури на модерните икономики. Българската икономическа култура.
 16. Конфликтът в икономиката и обществото. Конфликтът като социално явление - същност и основни понятия. Съдържание, характер и функции на конфликта. Динамика на конфликта – основни фази. Видове конфликти.
 17. Неформална икономика. Същност и фактори на развитие. Домашна, недекларирана („сива”) и криминална („черна”) икономика. Сфери, форми и мащаби на разпространение на неформалната икономика в България. Методи за изследване и измерване на неформалната икономика. 
 18. Човекът в икономиката. Икономиката в социален контекст. Основни характеристики на човека в икономиката. Потребности, мотиви, цели и икономическа дейност. Статус, роли и социално развитие на човека в икономиката. Четвъртата индустриална революция и съвременните предизвикателствата пред човека.
 19. Емпирични изследвания в социологията. Същност, цели и основни принципи. Видове емпирични изследвания и сфери на приложението им. Структура и основни етапи на емпиричните изследвания.
 20. Методологически дизайн на емпиричните изследвания. Формулиране на изследователски проблем, цели, задачи и хипотези. Теоретичен модел и водещи концепции на изследването. Операционализация и емпирични индикатори. Инструментариум на изследването. Генерална съвкупност и извадка. Представителност на информацията.
 21. Източници на информация и методи на регистрация. Основни източници на информация при емпиричните изследвания. Специфика на количествените и качествените методи на регистрация. Количествени методи – анкети, стандартно интервю, експеримент, контент анализ. Качествени методи – кабинетно проучване, дълбочинно интервю, групова дискусия, неструктурирано наблюдение.
 22. Полева (теренна) работа, обработка и анализ на информацията от емпиричните изследвания. Подготовка и организация на полевата работа. Проблеми при теренната работа и контрол върху нейното качество. Обработка и статистически анализ на данните от изследването. Структура и съдържание на изследователския доклад.

Основна литература:

 1. Нончев А., В. Стоилова, М. Стоянова, Ал. Стоянов, Г. Петрунов, М. Мишева (2017).  Икономическа социология. София: Издателски комплекс – УНСС
 2. Икономическа социология (кол. под ред. на проф. Бл. Колев) (2005). София: Университетско издателство “Стопанство”
 3. Научни трудове на УНСС, том 2-3/2015, Част първа и Част втора. София: Издателски комплекс – УНСС
 4. Съйкова Св., Ат. Атанасов, Ем. Ченгелова (2014). Социалните емпирични изследвания. Методологически аспекти. София:  Академично издателство „Проф. М. Дринов”
 5. Чавдарова, Т. (2016). Нова икономическа социология. Мрежови анализ и неоинституционализъм. София: Издателство „Изток-запад“

Допълнителна литература:

 1. Аджемоглу, Д., Дж.Робинсън (2013). Защо нациите се провалят? Къде са корените на силата, просперитета и бедността. София: Издателство „Изток-запад“.
 2. Бек, У. (2013). Рисковото общество. По пътя към една друга модерност. София: ИК „Критика и хуманизъм“
 3. Бъргър П. (1998). Покана за социология. София: Издателство „ЛИК”
 4. Икономика и социология. Антология (1999). Съставител: Т. Чавдарова. София: Издателство „ЛИК”.
 5. Калецки, А. (2013). Капитализъм 4.0. Раждането на новата икономика след кризата. София: Издателство „Класика и Стил“
 6. Кастелс, М. 2001. Възходът на мрежовото общество. София: Издателство „ЛИК”
 7. Колев, Б. (2017). Икономическа култура. София: Издателски комплекс – УНСС
 8. Мирчев М. (2005). Текстове 2. Покана за социология. София: ИК “М-8-М
 9. Нончев А., (2009). Публично-частни квази пазари. София: Университетско издателство “Стопанство
 10. Норт, Д. (2000). Институции, институционална промяна и икономически резултати. София: Издателство „ЛИК“
 11. Парсънз, Т. (2005). Еволюцията на обществата. София: ИК ”Критика и хуманизъм”
 12. Петрунов, Г. (2009). Основни схеми за изпиране на пари от трафик на хора от сексуална експлоатация. София: РискМонитор.
 13. Ракаджийска, Т., М. Христова, Д. Сивков (2017). Социалният капитал. София: Издателски комплекс – УНСС
 14. Социологията като шанс. Текстове. (2004). Съставител: Лиляна Деянова. София: „Изток-Запад“
 15. Стиглиц, Дж. (2014). Цената на неравенството. Как днешното разделено общество застрашава бъдещето ни. София: Издателство „Изток-запад“
 16. Стоилова, В. (2012).  «Играта» на пазарна размяна. София: Издателски комплекс – УНСС.
 17. Стоянов, А. (2016). Социална диференциация, стратификация и статусни йерархии. София: Издателски комплекс - УНСС
 18. Стоянова, М. (2014). Конфликтите през призмата на социологията. София: Университетско издателство “Стопанство”
 19. Тилкиджиев, Н. 2002. Средна класа и социална стратификация. София: Издателство „ЛИК“
 20. Тофлър, А. (1991). Третата вълна. София: ИК „Яворов”
 21. Уиликинсън, Р., К.Пикет (2014). Патология на неравенството. Защо равенството прави обществата по-силни? София: Издателство „Изток-запад“
 22. Хофстеде, Х. (2001). Култура и организации. София: Издателство „Класика и стил“
 23. Извори на социологията (1998). Съставител: Георги Фотев. Стара Загора: Издателство „Идея“
 24. Чавдарова, Т. (2002). Неформалната икономика. София: Издателство „ЛИК”

Препоръчителна литература на английски език:

 1. Babbie, E. R. 2008. The basics of social research. Twelfth Ed. Wadsworth Pub Co.
 2. Becker, G. 1976. The Economic Approach to Human Behaviour. University of Chicago Press.
 3. Bell, D. 1973. The Coming of Post-Industrial Society. New York: Basic Books, Inc. Publishers
 4. Coleman, J. 1990.  Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press
 5. Fligstein N. 2002. The Architecture of Markets: An Economic Sociology of Twenty-First-Century Capitalist Societies. Princeton: Princeton University Press.
 6. Granovetter, М. 1985.  Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology. November 1985. Vol. 91. No. 3
 7. Granovetter, M. 1983 (1973).  The Strength of Weak Ties. A Network Theory Revisited. In: Sociological Theory Volume 1
 8. Neuman W. L. 2005. Power, State and Society. McGraw Hill
 9. Parsons, T., N. Smelser, 1956. Economy and Society. London: Rutledge&Kegan Paul
 10. Polanyi K., 2002. The Great Transformation. The Political and Economic Origins of the Our Time. Pax Britannica
 11. Portes, Al. 2010. Economic Sociology. A Systematic Inquiry. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 12. Smelser, N., R. Swedberg (eds.) 1994. The Handbook of Economic Sociology. Princeton, NJ:  Princeton University Press.
 13. Swedberg, R. 2003. Principles of Economic Sociology. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 14. The Sociology of Economic Life. 1992. (Eds) M. Granovetter and R. Swedberg, Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press
 15. Williamson, O. 1975.  Markets and Hierarchies. New York: Free Press

 

 

Катедра “Икономическа социология”                                      Р-л катедра:            

2018 г.                                                                                                      /доц.д-р Андрей Нончев/

София, УНСС

Прикачени файлове:

application/pdf Изпитна програма по Икономическа социология - общоуниверситетски курс-2018.pdf - 198 KB