Катедра "Икономическа социология"

Обновено: събота, 30 януари 2021 17:58

Публикации

soc_a1339_Ikonomicheska sociologiq KORICA tiraj - Copy.jpg


soc_a9961_IMG_20160623_153754.jpgСборник с доклади от конференцията ни по повод 40 годишнината от началото на преподаване по „Социология“ и създаване на катедра „Икономическа социология“ в УНСС .ИЗДАДЕНИ КНИГИ от членовете на

катедра „Икономическа социология”, УНСС


проф. д.ик.н. Ташо Пачев, проф. д-р Благой Колев и колектив.

Икономическа социология.

Университетско издателство „Стопанство”, София, 2005.

soc_4a147_Ikonomicheska sociologia.jpg


проф. д.ик.н. Ташо Пачев.

Нова икономическа социология.

Университетско издателство „Стопанство”, София, 2007.


проф. д-р Благой Колев.

Икономическа култура.

Университетско издателство „Стопанство”, София, 2002.


доц. д-р Андрей Нончев.

Публично-частни квазипазари.

Университетско издателство „Стопанство”, София, 2009.

доц. д-р Андрей Нончев.

Оценка на социалното въздействие

Университетско издателство „Стопанство”, София, 2014.

soc_62b53_soc vuzdejstvie.jpg

проф. д.с.н. Георги Найденов.

100-годишната парадигма.

Институт по социология – БАН, София, 2003.

G.Naidenov.jpg


проф. д.с.н. Елка Тодорова.

Поглед към социология на модерното общество.

Университетско издателство „Стопанство”, София, 2010.

E.Todorova.jpg


проф. д.с.н. Михаил Мирчев.

Социална динамика и цивилизационно разслояване.

Издателство „М-8-М”, София, 2009.

M.MIRCHEV.jpg.jpg


доц. д-р Мария Стоянова.

Фалитът – старият нов демон.

Издателство „Аля”, Троян, 2011.

M.Stoyanova.jpg

доц. д-р Мария Стоянова.

Конфликтите през призмата на социологията.

Издателски комплект - УНСС, София.

soc_01161_Konfliktite_M. Stoyanova.jpg


доц. д-р Мария Стоянова

Разработване и защита на дипломна работа.

Университетски комплекс - УНСС, София.

soc_01161_Razrabotvane diplomna rabota_M. Stoyanova.jpg


проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска.

Пазар на труда. Социално-икономическо поле между държавата и пазара.

Университетско издателство „Стопанство”, София, 2010.

T.RAKADJIJSKA.jpg


доц. д-р Вяра Стоилова

"Играта" на пазарна размяна.

Университетски комплекс - УНСС, София.

soc_ddb9b_Igrata na pazarna razmiana.jpg


доц. д-р Вяра Стоилова

Паразният ред.

Университетско издателство "Стопанство", София.

soc_ddb9b_Pazaren red.jpg


доц. д-р Донка Никова.

Проблеми на психологията на управлението.

Университетско издателство „Стопанство”, София, 2010.

soc_4bd4d_problemi na psihologiata_dn.jpg


доц. д-р Донка Никова.

Социално общуване. Социално взимодействие. Социометрия

Университетско издателство „Стопанство”, София.

soc_3720b_Nikova_Socialno obshtuvane.jpeg


доц. д-р Донка Никова.

Иновационната активност на студентите.

София, 2011.

soc_3720b_Nikova_Inovacionna activnost.jpeg


доц. д-р Донка Никова.

Проблеми на социалната психология.

Университетско издателство „Стопанство”, София.

soc_3720b_Nikova.jpeg


Колев, Бл., Ракаджийска, Т., Стоянова, М., Тодорова, С.

Културни адаптации на българския бизнес в процеса на евроинтеграция.

Университетско издателство „Стопанство”, София, 2009.

soc_57367_Kulturni transformacii.jpg


доц. д-р Александър Стоянов

Социална диференциация, стратификация и статусни йерархии

Университетско издателство „Стопанство”, София, 2016

soc_e4509_2013_Aleksandar.Stoianov_SOZIALNA.DIFERENZIACIA_2016-193x295.408163265.jpg


гл. ас. д-р Георги Петрунов

Противодействие на изпирането на пари

Университетско издателство „Стопанство”, София, 2013

soc_313e1_346_korica_Georgi_Petrunov_PROTIVODEISTVIE.NA_.IZPIRANETO.NA_.PARI_.2013-193x295.408163265.jpg


гл. ас. д-р Катя Михайлова

Телевизията за деца

изд. М-8-М, София, 2011

soc_135fc_48115_pic_m.jpg


гл. ас. д-р Катя Михайлова

Меди@ Общество

ИК на УНСС, 2016


доц. д-р Андрей Нончев, гл. ас. д-р Михаела Мишева, д-р Йоан Христов

Социални мрежи на имигрантските общности в България и оценка на политиките за интеграция.

ИК на УНСС, 2016 г.

soc_c8f3e_Nonchev Misheva Hristov Socialni mreji KORICA.jpg

доц. д-р Катя Михайлова

Меди@ Избори: медиен мониторинг в предизборна кампания

изд. М–8–М, 2019 г.

soc_4418d_media izbori.JPG


проф. д.ик.н. Кръстьо Петков.

Държавата – това съм аз!

Социологически портрет на Бойко Борисов.

Издателство „Бест Ту Би”, София, 2012.


доц. д-р Кольо Рамчев.

Икономическа психология.

Университетско издателство „Стопанство”, София, 2001.

soc_183eb_Ikonomicheska psyhologia.jpg


Вяра Стоилова

Социология на пазара 


Вяра Стоилова

Потребителският избор, Факторът "дизайн".

ИК на УНСС


доц. д-р Андрей Нончев, проф. Веселин Минчев, проф. Искра Зарева, доц. д-р Мария Бакалова, доц. д-р Венелин Бошнаков, гл. ас. д-р Михаела Мишева, гл. ас. д-р Мариета Христова

Завръщащите се мигранти

Издателски комплекс на УНСС