Катедра "Икономическа социология"

Наука
Обновено: събота, 22 декември 2018 16:56

Проекти

Срок на изпълнениe

 Изпълнители

Наименование (тема) на проекта

2016-2020

Проф. д-р Мария Стоянова

Социална среда и девиации: устойчиви зависимости и ситуативни влияния (социални девиации в контекста на съвременните миграционни процеси)

2017-2018

Проф. д-р Мария Стоянова

BG05M2OP001-2.009-0012 Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения

2016-2019

Доц. д-р Андрей Нончев

Гл.ас. д-р Михаела Мишева

Ас. д-р Мариета Христова

Доц. д-р Мария Бакалова

Доц. д-р Венелин Бошнаков

партньор: Институт за икономически изследвания на БАН

Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност

2016-2018

Доц. д-р Андрей Нончев

Европейска комисия, ГД „Вътрешни работи“, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (2014-2020), HOME/2015/AMIF/AG/ANTE

Засилване на интеграцията на жените, ползващи се с международна закрила чрез разработване и прилагане на многостранни интеграционни обучения

2016-2018

Доц. д-р Андрей Нончев

Европейска комисия, ГД „Вътрешни работи“, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, BG/AMIF – SO3 – NO1 – A1 „Развитие на системата за мониторинг на принудителното връщане“

Разработване и прилагане на унифицирани стандарти за мониторинг на принудителното връщане

2016-2018

Проф. д.с.н. Елка Тодорова

ас. д-р Велина Балканска

Адаптация и валидизация на българска версия на въпросник heiQ

2014-2016

Доц. д-р Андрей Нончев

Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак /ДННОПП/ и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие /МПЖН/, Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014

2014-2016

Доц. д-р Андрей Нончев

Европейска комисия, ГД „Вътрешни работи“

Противодействие на процесите на радикализация в Югоизточна и Централна Европа чрез разработване на инструменти за мониторинг

2014-2016

Доц. д-р Андрей Нончев

Фондация Институт Отворено общество (FOSI), Швейцария

Практически решения за социално включване на ромите в България

2014-2016

Доц. д-р Георги Петрунов

Специализирани прокуратури срещу организираната престъпност. CIV.0085.20131120.

2014-2015

Доц. д-р Александър Стоянов

Monitoring anticorruption policy enforcement (MONAC)

2014-2015

Доц. д-р Георги Петрунов

„Comparing European Prostitution Policies: Understanding Scales and Cultures of Governance (ProsPol)“. 2013-2016. COST Action № IS1209. Participate as Member of Management Committee and Work Group „Economic Dimensions”.

2014-2015

Доц. д-р Георги Петрунов

Изследване на възможностите за оценка на мащаба и ефектите от изпирането на мръсни пари

2014-2015

Доц. д-р Георги Петрунов

Community Action to Prevent Trafficking of Vulnerable Youth in Bulgaria. European Commission – Directorate General Home Affairs. HOME/2012/ISEC/AG/4000004359

2014-2015

Проф. д.с.н. Елка Тодорова

Проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска

,Доц. д-р Вяра Стоилова

Доц. д-р Георги Петрунов

Обучение на докторанти иноватори, визионери, таргет – анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения”

2013-2015

Доц. д-р Андрей Нончев

Гл.ас. д-р Михаела Мишева

Д-р Йоан Христов

НИ-1-10-2013 "Социални мрежи на имигрантските общности в България и оценка на политиките за интеграцията им"

2012-2015

Доц. д-р Александър Стоянов

Проект по Седма рамкова програма с участници от 21 изследователски центъра от страни на ЕС

Оценка на антикорупционните политики. Глобални тенденции и реакции на европейските страни на предизвикателствата на корупцията (ANTICORRP)

2011-2015

Доц. д-р Александър Стоянов

в сътрудничество с институт IRECSON, Букурещ

Социално икономическо състояние и оценка на трансграничната зона между България и Румъния в периода 2011-2015

2013-2014

Доц. д-р Андрей Нончев

Център за изследване на демокрацията (България); Фондация „Хора за промяна“ (Малта); Център за социални изследвания и политики, CENSIS (Италия); Централноевропейския университет в Будапеща (Унгария); Гръцката фондация за европейска и международна политика

Оценка на мерките за интеграция на уязвими групи мигранти“ (Assessing Integration Measures for Vulnerable Migrants Groups, ASSESS)

2013-2014

Доц. д-р Александър Стоянов

Civil Society for Good Governance and Anti-Corruption in Southeast Europe: Capacity Building for Monitoring, Advocacy and Awareness Raising (SELDI)

2013/2014

Доц. д-р Вяра Стоилова

BG051РО001-3.3.07-0002 СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

2013-2014

Доц. д-р Георги Петрунов

Non-repressive Model to Reduce Corruption at Municipal Level. European Commission – Directorate General Home Affairs. HOME/2012/ISEC/AG/FINEC/4000003822.

2013-2014

 

Проф. д-р Мария Стоянова

УНСС – привлекателна академична среда за докторанти с увреждания

2012-2014

Доц. д-р Георги Петрунов

„Improving the Institutional and Policy Response for the Prevention and Control of Money Laundering in Bulgaria and Southeast Europe”. 2012-2014. European Commission – Directorate General Home Affairs HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/4000002253.

2011-2014

 

 

 

 

Доц. д-р Вяра Стоилова

представители от Белгия, Кипър, Естония, Испания, Финландия,
Франция,Италия, Исландия, Полша, Англия, Швеция и България

COST Action IS 1007 Investigating Cultural Sustainability

 

 

2014

Проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска

Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър” за професионално направление „Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика , основана на знанието”, по ОП „Развитие на човешките ресурси“

2011-2014

доц. д-р Катя Михайлова

EU Kids Online 3

2010-2014

доц. д-р Катя Михайлова

Апробация и допълнение на методика за изследване на същността и разпространение на кибернасилието сред деца

2010-2014

доц. д-р Катя Михайлова

COST IS0906 Transforming Audiences, Transforming Societies

2012-2013

 

Доц. д-р Андрей Бунджулов

ББСС „Галъп Интернешънъл”

Българският предприемач и състоянието на икономиката и обществото

2011-2013

 

 

Доц. д-р Андрей Нончев

Център за изследване на демокрацията, Фондация Censis – Италия, Лудвиг Болцман Институт – Австрия, Държавна агенция за компенсация и подкрепа на жертви на престъпления – Швеция, „Хора в нужда” (People in Need) – Словакия и Университет на Печ – Унгария

Подпомагане и реинтегриране на деца – жертви на трафик: насърчаване и оценка на добри практики в страните-източник и страните-дестинация

2011-2013

 

Проф. д.с.н. Георги Найденов

катедри: "Икономикс", "Икономическа социология", "Публична администрация и регионално развитие"

Българската "социалистическа" държавна собственост - политикономически анализ

2011-2013

 

Проф. д.с.н. Елка Тодорова

 

Проект по 7 РП: EU WISE Grant Agr. Number: 279081

Self-care Support for People with Long Term Conditions, Diabetes and Heart Disease: A Whole System Approach

2010-2013

 

 

 

 

Доц. д-р Андрей Нончев

Департаментът по психология на Втори университет на Неапол, Център за изследване на демокрацията, Университет на Кипър, Аристотелов университет в Солун – Гърция, Chiamamilano – Италия

Оценка на заплахите от тормоз в Интернет (TABBY)

 

 

 

2009-2013

Проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска

EU program COST, Action IS0807 LISS – Living in surveillance society

2010-2012

 

 

 

 

Доц. д-р Андрей Нончев

Център за изследване на демокрацията, Фондация Censis – Италия, Лудвиг Болцман Институт – Австрия, Институт за мира (Peace Institute) – Словения и Университет на Халмстад – Швеция

Интеграция на деца бежанци и търсещи убежище в образователната система на страните от Европейския съюз: оценка и насърчаване на добри практики..

2010-2012

Доц. д-р Донка Никова-Циуциу

 

Практиката за консултиране и оказване на психологическа подкрепа на персонала - фактор за осигуряване и поддържане на социално-психологическия климат в колектива

2010-2012

Проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска

КТ „Подкрепа“ ССИ, БТПП

Повишаване на гъвкавостта и активността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори

2009-2012

 

 

 

Доц. д-р Андрей Бунджулов

Институт за критически и социални изследвания и Фондация „Критика и хуманизъм 2008”, Фонд „Научни изследвания” към МОМН

Противоречия на наследството (Стратегии на виртуален музей на социализма)

2009-2012

 

Доц. д-р Андрей Нончев

катедри: “Политология”, “Икономическа социология”, Университетски център за мобилност за студенти и преподаватели, Междууниверситетски център за развитие на кариерата

Обучение чрез практика в мултикултурна среда

2009-2012

 

Доц. д-р Андрей Нончев

катедри: “Частноправни науки”, “Публичноправни науки”

Проучване на възможностите за оптимизиране на практическите аспекти на учебния процес в специалност „Право”

2009-2012

 

 

Проф. д.с.н. Георги Найденов

Доц. д-р Андрей Нончев

преподаватели от УНСС и СУ „Св. Кл.Охридски”

Клъстерите капитализъм (типология и динамика на капиталистическите икономики)

 

2009-2012

 

проф. Михаил Мирчев

гл. ас. д-р Тодорка Кинева

ас. д-р Мариета Христова

Икономически функции на съвременното българско семейство

2006-2012

 

Проф. д.с.н. Елка Тодорова

експертен колектив в проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Европейския социален фонд на Европейския съюз

Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България: Разработване и внедряване на система за мониторинг и оценка на провежданата държавна политика за работа с хората с увреждания и нейното финансиране.

2009-2011

Доц. д-р Донка Никова-Циуциу

 

Иновационната активност на студентите (мотивация и личностни измерения)

2008-2011

доц. д-р Катя Михайлова

COST IS0 801 "Cyberbullying: coping with negative and enhanceing positive uses of new technologies in relationships in educational settings"

2009-2010

 

Проф. д.с.н. Елка Тодорова

екип от УНСС

Междуинституционална координация и екипност в България: проблеми и перспективи

2009

 

Проф. д.с.н. Елка Тодорова

експертен колектив в проект по ФАР

Укрепване на капацитета на АХУ: Анализ на положението на хората с увреждания в България

2009

 

Проф. д.с.н. Елка Тодорова

НИФ-ИАНМСП

Изследване и разработване на иновативен отворен бизнес модел за решаването на маркетингови задачи СМАРТ МАРТ

2009

 

Проф. д.с.н. Елка Тодорова

Обучение на докторанти в базови изследователски умения:-организация на кариерата


Повече за проектите, в които са участвали преподавателите от катедра „Икономическа социология“ може да намерите в техните уеб-блогове.