Катедра "Икономическа социология"

ОКС МАГИСТЪР
Обновено: сряда, 10 януари 2018 12:06

Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър”

 


Правила за организация и провеждане на

защита на дипломна работа в ОКС “магистър”,

специалности “Социология” и “Икономическа социология”Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на защита на дипломна работа  в ОКС “магистър” на Университета за национално и световно стопанство.

1.    Защита на дипломна работа в ОКС „магистър”

 Обучението на студентите в ОКС „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността, за която в учебния план (УП) са определени 15 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 375ч. и най-много 450ч.

Защитата на дипломната работа се провежда съобразно съществуващите нормативни регламенти и изисквания за дипломиране по вътрешни правила, които са оповестени на електронната страница на к-ра „Икономическа социология” и по други начини.

Защитата на дипломната работа е публична и на нея могат да присъстват други студенти, преподаватели и външни за Университета лица.

2.    Държавна комисия за защита на дипломните работи

Защитата на дипломанта работа се осъществява пред специално назначена от Заместник - Ректора по обучението в ОКС „магистър” държавна комисия.

Държавната комисия представлява екип от най-малко трима преподаватели от катедрата (хабилитирани и по изключение – нехабилитирани преподаватели с образователната и научна степен „доктор”). Възможно е в държавната комисия да бъдат включени и преподаватели от други катедри или външни за Университета лица, които са участвали в процеса на обучение и/или са утвърдени в практиката специалисти в областите, в които са представени дипломни работи.

Всяка държавна комисия има  председател и членове. Председателят на комисията е хабилитиран преподавател на основен трудов договор в УНСС. Защитата на дипломни работи се осъществява въз основа на официален протокол. Държавната комисия работи като колективен орган.

Функциите и отговорностите на държавната комисия са следните:

 1. Да изслуша кратко експозе на дипломанта по темата на дипломната работа.
 2. Да изслуша рецензията за дипломната работа.
 3. Да задава допълнителни въпроси за устен отговор на дипломанта по темата.
 4. Да изслуша устните отговори на дипломантите по зададените в рецензията и извън нея въпроси.
 5. Да даде оценка за качеството на дипломната работа, презентацията  и защитата й от дипломанта.

 

3.    Изисквания към съдържанието и оформлението на дипломната работа

Тема, заглавие и цел

Темата на дипломната работа се избира в предметната област, очертана в учебния план на магистратурата. Формулирането на темата предполага намиране на важен за теорията и практиката и интересен за студента въпрос, попадащ в съответната тематична област. Заглавието на дипломната работа трябва да указва връзката между ключови понятия, с които се описва избрания за разработка научен проблем. То не трябва да бъде общо, неясно, прекалено дълго и усложнено. В подзаглавие може да се конкретизира сферата/контекста, в който се полага научния проблем.

Дипломната работа представлява самостоятелно изследване, което може да бъде както теоретично, така и емпирично по характер. И в двата случая се разработва теоретичен модел: излагат се предмета и обекта на изследването, неговата цел, задачи, хипотези, методология. Провежда се собствено изследване и се дискутират получените резултати. Целта на дипломната работа е студентът да придобие личен опит и да усъвършенства своите умения, като премине през всички аналитични фази: от подготовка към провеждане на изследването до съдържателен анализ, изводи и препоръки за социалната теория и/или практика. Когато включва емпирично изследване, дипломната работа не цели непременно да предостави изчерпателни данни, защото в типичния случай изследваните съвкупности са сравнително малки. Студентът може да избира от целия спектър от количествени и качествени методи за регистрация и обработка на събраната информация. Макар не всички дипломни работи да генерират научни резултати или да имат дизайн, които да позволяват публикуване, целта е форматът и качеството на написаното да съответстват на критериите за научна публикация.

Структура и съдържание

Дипломната работа съдържа: таблица със съдържанието на текста, въведение, изложение (структурирано в подзаглавия), заключение, списък с цитирана литература и приложения (графики, таблици, диаграми и други данни, ако е нужно). Всички структурни елементи на дипломната работа трябва да са ясно обособени и разграничени. 

Въведението поставя централния проблем: каква е неговата същност, кога е възникнал като социален проблем, за кого най-вече е значим той, как от дадения социален проблем може да се формулира научен/изследователски проблем. То мотивира избора, представя целта на дипломната работа, запознава с основните въпроси, които се повдигат в нея и с централната теза, която ще се защитава в работата. Въведението разкрива логиката, която авторът следва при структурирането на дипломната работа. То не съдържа твърдения, които изискват специално доказателство.

Изложението съдържа преглед на релевантната за формулирания изследователски проблем литература. То запознава с възможните теоретични (методологически, емпирични) подходи към проблема, а не е самоцелно представяне на нечии идеи - представянето на съществени от гл.т. на тезата чужди становища следва собствената логика на изложението. При съдържателния анализ на избрания проблем се разглежда възможната аргументация и се изтъкват различията и противоречията в гледните точки. При това оценката на чуждите аргументи трябва да бъде ясно разграничена от представянето на самите аргументи. Разгърнато се обосновава собственото становище - издигнатите хипотези и аргументите в тяхна полза.

В изложението се разгръща теоретичния модел на изследването, който трябва да включва следните елементи:

-       Разгърната постановка на проблема, който е предмет на изследването

-       Цел и задачи на изследването

-       Обект на изследването

-       Дефиниране на основни понятия и тяхното операционализиране до емпирични индикатори

-       Структурирани хипотези

-       Методология: метод(и) на регистрация

-       Анализ на получените резултати

 

Заключението съдържа в синтезиран вид основната идея на автора и резултатите, до които достига, както и изводи относно проверяваните  хипотези.

 

Инструментариумът на изследването се представя в приложение.

Дипломната работа трябва да демонстрира умение при боравенето с литературни източници и коректно цитиране. Тя трябва да включва списък на цитираната литература, съдържащ поне двадесет източника с точно описание: автор, година, произведение, издателство, град. Ако се цитира статия в сборник, първо се посочват автора и заглавието на статията, след което съставителите/редакторите на сборника и неговото заглавие. При цитиране на електронни документи се посочва автор (или когато няма посочен автор - институцията, например Витоша Рисърч), съкращението (електр. ресурс), дата на последно ползване (посещение на сайта), заглавието и интернет-адреса.

 

Примери:

Георгиевски, Л. 2002. Речник на предразсъдъците. “Балкани”, София.

Герганов и кол. 1996. Психосемантичен метод за измерване на индивидуалистични и колективистични нагласи. Социологически проблеми,   Кн. 1: 19-33.

Вебер, М. 1990. “Понятие за социалното действие. Харизмата”. В: Деянова, Л., Л. Николов (съст.) Социология на личността. Наука и изкуство, София.

Майлс, М. 2005. Икономическата свобода е лекарство срещу бедността. В-к “Капитал”, 19-25 февруари, бр. 7, стр. 6.

Ковалски, Т. [електр.ресурс] 2005. Достъпност на материалите в библиотеката. 7 март 2009, http://www.bilon.edu.

 

В текста трябва да има точно позоваване на автор и година на издаване на използваното произведение, когато чужда мисъл се предава свободно и е достатъчно известна (Например:  Иванов 1999). Когато свободно (по смисъл) се предават определени пасажи, се използва следния модел: Иванов 1999: 5-20 или Иванов 1999: 5ff, обозначаващ тази и следващите страници. Когато авторовата мисъл се цитира буквално (в кавички), се посочва конкретната страница (Напр.: Иванов 1999: 97). При повече цитирани произведения от един и същ автор и година те се обозначават съответно: Иванов 1999а, Иванов 1999б.

 

Техническо оформление на таблици

На включените в дипломната работа таблици и графики се дава заглавие и се посочва източника на данните (тук важат същите правила за цитиране). Заглавието на таблицата трябва да се позиционира преди, а не след таблицата. Заглавието не трябва да бъде във въпросителна форма. То трябва сбито да предава съдържанието на представяните данни. Таблиците се номерират.

Първата редица на таблицата съдържа указание за съдържанието на съответните колони. Заглавният ред е задължителен, а при крос-таблици се въвежда и заглавна колона. Когато няма достатъчно място за изписване съдържанието на заглавния ред, се въвеждат индекси, които се обясняват в бележка под линия.

Добре е процентните дялове да се представят в низходяща градация за по-добра ориентация.

Означението за процент (%) в таблицата е излишно, мерната единица (процент или абсолютна величина) се посочва или в скоби в заглавието на таблицата или в заглавния ред (колона).

Таблицата обикновено завършва с ред (респ. колона) “Общо”. В случаи, когато в ред/колона „Общо” сумата надвишава 100 процента (например, възможни са повече отговори на даден въпрос), трябва да се посочи обяснение в бележка под таблицата. Най-често процентният дял се закръгля до един знак след запетаята. Винаги трябва да се проверява дали общият сбор е 100%. Често, поради закръгляния, той не е равен на 100. Уравняването се извършва като се вземе предвид втория знак след запетаята.   

Обичайно се работи с валидния процентен дял. В случай, че има голямо натрупване на липсващи данни (missing values), което се нуждае от специална интерпретация, се работи с процентно разпределение, включващо missing values.

 

Стил и формален вид

Дипломната работа трябва да демонстрира владеене както на научния стил, така и на българския език. Тя трябва да е написана грамотно както стилово, така и граматически.

Титулната страница трябва да информира за: името на магистърската програма; темата на дипломната работа; трите имена и факултетен номер на автора; името на научния ръководител; месец и година на разработване. Дипломната работа се предава в два екземпляра в печатен вид с номерирани страници. Бележките под линия се представят в края на страницата. Препоръчва се дипломната работа да не надхвърля 150 000 знака заедно с приложенията (при стандартна страница от 1800 знака, максималният обем е около 80 страници). Страниците се форматират с отстояние 2 см. от всички страни. Параграфът се форматира без нов ред, отстояние пред параграфа 6 рt, разрядка 1, двустранно уравнен, Times New Roman 12.


4.    Подготовка за защитата на дипломната работа

Предварителната подготовка за защита на дипломната работа включва два етапа: първият се отнася до подготовката на експозе, а вторият – подготовка на отговори по критичните бележки и зададените въпроси от рецензента.

Подготовката за защита на дипломната работа може да се осъществи само след като дипломантът е получил рецензията и внимателно се е запознал с нея.

Експозето представлява кратко изложение на дипломната работа. То има за цел да представи научната разработка пред Държавната комисия и пред гостите – студенти и близки на дипломанта. Всяко експозе включва следните основни елементи:

1. Кратко официално обръщение към държавна изпитна комисия 

2. Самопредставяне на дипломанта

3. Представяне на дипломната работа в следния ред:

- мотиви за избор на темата;

- логика на структурата и съдържание на дипломната работа;

- цели и задачи на дипломната работа;

- основни резултати от авторското изследване, от вторичния анализ на данни от други научни изследвания, които е ползвал дипломанта, от анализа на информация от други източници;

- изводи и препоръки, до които е стигнал дипломантът в хода на изследователското си търсене, т.е. всичко онова, което той смята за свое дело и принос.

4. Благодарност към научния ръководител и към рецензента.

 

Експозето е кратко, ясно, целенасочено, в обем от 3-4 страници. То се представя устно в рамките на не повече от 10 минути.

Вторият етап включва подготовката на отговори по критичните бележки и по въпроси, поставени от рецензента. С една част от бележките дипломантът е възможно да е съгласен. По друга част той може да установи, че е неправилно разбран от рецензента, при което трябва да представи допълнителни пояснения, да доразвие тезата си, да коригира неправилно казаното или да защити позицията си. Трета част от критичните бележки дипломантът може да приеме като неоснователни. Безспорно е, че научният ръководител и рецензентът са хора с много повече знания и опит от дипломанта. Но в процеса на писането на дипломната работа по един тесен и специфичен кръг въпроси и особено върху основата на конкретни изследвания, дипломантът може да се натъкне на факти, подробности и/или новости. Ето защо писането на дипломната работа се приема като продължение на обучението и негов завършек. Това е обмен на  нова научна  информация между студентите и преподавателите.

За доказване на своята правота дипломантът трябва да се подготви старателно и задълбочено. За целта той може да направи допълнителна справка в научната литература, да проведе консултации с други преподаватели, колеги, специалисти, експерти и т.н. и да защити своите разбирания и идеи.

Успешно направената подготовка за защита – стилно експозе, конкретни доказателствени отговори по рецензията, увереност и убедителност при презентирането на разработката, са определящи условия за получаване на висока оценка.


5.    Процедура по защита и представяне на дипломната работа

Публичната защита на дипломната работа е финалът на продължителната дейност по нейното разработване. Това е изпит с особен характер, поради  което се провежда нетрадиционно. Процедурата и редът на защитата е следният:

Председателят на Държавната комисия представя нейния състав,  обявява започването на  защитата и съобщава името на първия дипломант по протокол.

 1. Дипломантът запознава Държавната комисия и гостите с експозето си.
 2. Рецензентът прочита рецензията си (ако той отсъства, това прави председателят на държавната комисия или някой от нейните членове).
 3. Членовете на Държавната комисия задават въпроси на дипломанта.
 4. Дипломантът отговаря на въпросите, поставени от рецензента и от членовете на комисията.
 5. Председателят на комисията обявява приключването на дискусията и отправя покана към следващия в протокола дипломант да защити дипломната си работа.

Препоръчва се дипломантът да не чете експозето на дипломната работа (въпреки че текстът може да бъде предварително написан), а да говори. Това изисква специална предварителна подготовка. Дипломантът защитава конкретно, ясно и компетентно своето мнение по критичните бележки на рецензента, отговаря на въпросите  на рецензента, както и на всички допълнително зададени въпроси от комисията.

Защитата трябва да протича стегнато и делово. Дипломантът трябва с факти и с логически доказателства да излага мнението си и да се защитава по всеки въпрос, по който е убеден, че е прав. Аргументирано и убедително да излага мнението си и по онези въпроси, по които се смята, че са необходими някои допълнителни обяснения. 


6.    Оценяване на дипломната работа

Последният етап от провеждането на защитата е оценяването на дипломната работа. В него участват научният ръководител, рецензента и преди всичко  Държавната  комисия.

Научният ръководител (независимо от това дали е член на държавната комисия или не) оценява предварително написаната дипломна работа. Одобрението си научният ръководител изразява с подпис. Чрез този подпис той допуска дипломната работа за рецензиране. Това е предварителна оценка, която мотивира дипломанта към сериозна подготовка за защита.  

 Рецензентът също дава предварителна оценка, с която дипломантът се допуска до защита. Тази оценка има препоръчителен  характер за Държавната  комисия. Основните критерии, по които се оценява дипломната работа от рецензента (Виж прикачен файл "Образец на реценцзия"), са:

 

-       Актуалност и значимост на темата;

-       Познания по избрания въпрос: пълнота, точност и прецизност на критическия преглед на литературата по темата;

-       Убедителност при формулирането на научните проблеми, въпроси и хипотези;

-       Адекватност на използваните методи и техники за изследване;

-       Компетентност при анализиране на изследователските резултати, вкл. и посочване на ограниченията на изследването;

-       Логичност в структурата на изложението;

-       Стил и език на изложението;

-       Коректност при цитирането.

 

В случай, че в дипломната работа се открият текстове, заимствани от други автори, които не са цитирани, тя се оценява с оценка “слаб”.

 

По време на защитата всеки член на Държавната комисия си води бележки по отношение на:

-          Съдържанието на дипломната работа;

-          Качеството на експозето и начина на  презентирането му;

-          Предварителната оценка на рецензента;

-          Отговорите на критичните бележки и на зададените въпроси към дипломанта в рецензията и извън нея;

-          Научно-теоретическата и практическата подготовка на дипломанта, отразена в мненията на неговия научен ръководител, рецензент и други преподаватели от катедрата.

Критерии за оценка

Основни критерии при оценяването на дипломните работи и представянето на дипломанта по време на защитата са:

 1. Актуалност, задълбоченост, аргументираност на дипломната работа;
 2. Логически построени и точни отговори на зададените въпроси от рецензентите и комисията;
 3. Защита на собствени тези и изясняване на спорни аспекти на темата;
 4. Позоваване на научни авторитети и коректност при цитирането;
 5. Правилен език, добър и ясен стил, обща езикова грамотност.

Относителна тежест на критериите за оценка на дипломните работи

Критерии

Относителна тежест (%)

 

 

Актуалност, задълбоченост, аргументираност на текста на дипломната работа

40

Логически построени и точни отговори на зададените въпроси от рецензентите и комисията

20

Защита на собствени тези и изясняване на спорни  аспекти на темата

20

Позоваване на научни авторитети и коректност при цитирането

10

Правилен език, добър и ясен стил, обща езикова грамотност

10

Общо:

100

 

Членовете на Държавната комисия подготвят своите предварителни оценки за всеки дипломант. Решенията за оценка на резултатите от защитата на дипломната работа се вземат на закрито заседание, при открито гласуване с обикновено мнозинство от членовете на Държавната комисия. За проведената защита на дипломната работа легитимен характер има оценката на Държавната комисия.

Оценката е осреднена по шестобалната система и се определя по следния начин:

1. Всеки член на Държавната комисия предлага своята оценка относно направеното от дипломанта експозе и начин на представяне на резултатите от дипломната работа;

2. Всеки член на Държавната комисия предлага своята оценка за дадените от дипломанта отговори на въпросите, поставени от рецензента и от членовете на комисията по време на защитата;

3. Всеки член на Държавната комисия изразява своето съгласие или несъгласие с предварителната оценка, предложена от рецензента.

 

При равен брой гласове мнението на Председателя на комисията е решаващо. В подобни случаи Председателят на комисията е добре да бъде подпомогнат от научните ръководители, които най-добре познават изследователската работа на дипломантите, усилията, които са вложили и техните качества.

 

7. Организационно-технически изисквания и процедури

 • Датата на защитата на дипломните работи се обявява след приемането й от катедрения съвет на к-ра „Икономическа социология” най-късно три месеца предварително. Датата на защитата се оповестява на електронната страница на к-ра „Икономическа социология” и по други начини.
 • Темите на дипломните работи и научните ръководители се оповестяват след избора и приемането им от катедрения съвет на к-ра „Икономическа социология” най-късно два месеца преди обявената дата за защита. Темите на дипломните работи и научните ръководители се оповестяват на електронната страница на к-ра „Икономическа социология” и по други начини.
 • Научните ръководства и рецензирането на дипломните работи се осъществяват от хабилитирани преподаватели и по изключение – от нехабилитирани преподаватели с образователната и научна степен „доктор”, след избора и приемането им от катедрения съвет на к-ра „Икономическа социология”.
 • Максималният брой на възложените научни ръководства и рецензии не може да надхвърля пет научни ръководства и пет рецензии, възложени на един преподавател.
 • До защита на дипломните работи се допускат студентите, които успешно са издържали всички семестриални изпити от учебния план и са получили предварителна оценка от Научния ръководител. 
 • До защита на дипломни работи се допускат студентите, които са подали молба в Дирекция “Учебна дейност”, отдел “Студенти-магистри”, придружена с копие от заглавната страница на дипломната работа, която е подписана от студента и научния му ръководител.
 • Дипломните работи се предават на хартиен и електронен носител, срещу подпис от студента и дата на предаване, в канцеларията на к-ра „Икономическа социология” най-късно две седмици преди обявената дата за защита. Заедно с дипломната работа студентът предава декларация за авторство (Виж прикачен файл "Декларация за авторство").
 • Рецензентите се определят от Ръководителя на катедра „Икономическа социология” в съответствие с темата на дипломната работа. Рецензиите на дипломните работи се предават с отбелязана дата и срещу подпис от рецензента в канцеларията на к-ра „Икономическа социология” най-късно пет дни преди обявената дата на защита.
 • Студентите получават в канцеларията на к-ра „Икономическа социология”, срещу подпис и дата на приемане, екземпляр от рецензиите най-късно три дни преди обявената дата на защита.
 • Студентите се допускат до защита на дипломните работи с представяне на студентска книжка и документ за самоличност.
 • По време на провеждането на защитата на дипломните работи се допуска единствено използване на технически средства, които подпомагат онагледяването при представянето на дипломната работа.
 • Председателят на Държавната комисия обявява резултатите от проведената защита на дипломни работи. След обявяването на резултатите от проведената защита на дипломните работи, Председателят на Държавната комисия (или член на комисията) попълва изпитния протокол и внася оценките в студентските книжки. Протоколът и студентските книжки се подписват от Председателя и от членовете на Държавната комисия.
 • Председателят на Държавната комисия внася оценките в главните книги в срок от три дни след деня на защитата на дипломните работи.
 •  Изпитните резултати се обсъждат на първия катедрен съвет, след неговото провеждане. Дипломните работи и рецензиите се съхраняват за срок от една година в архива на канцеларията на к-ра „Икономическа социология”.
 • Ръководството на к-ра „Икономическа социология”, нейните членове и административният секретар гарантират защитата на интелектуалната собственост върху дипломните работи.

 

                                            

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Magistri_molba.docx - 38 KB

application/msword Декларация за авторство.doc - 75 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Образец за рецензия.docx - 18 KB