Катедра "Икономическа социология"

Обновено: събота, 22 декември 2018 17:02

Клуб на социолога

soc_d0164_klub.JPG


Клубът има приет Правилник за дейността. Управлява се от председател, зам. председател и касиер. В него членуват средногодишно около 50 студента, като всяка година се провежда годишно събрание, отчита се дейността, приемат се нови членове  и се избира ръководство на Клуба. Създадена е приемственост при управлението на Клуба.

Реализирал е многобройни инициативи, като конференции, дискусии, научни проекти, ръководени от преподаватели на катедрата. През 2007 г. създаде национална мрежа на младите социолози от 5 български университета, в които се обучават студенти по специалност Социология.

Клубът е колективен член на БСА и на 3 изследователски комитета – Социология на селото, Социология на образованието и Урбаносоциология.

На отчетно-изборно събрание на Клуб на социолога, проведено на 13 март 2018 г., бе избрано ново ръководство на Клуба. То е в състав: 

- Председател - Камелия Маринова, спец. "Социология", 3 курс. 
- Зам. председател - Божена Жекова, спец. "Икономическа социология и психология", 3 курс
- Секретар - Мартин Пешев, спец. "Социология", 3 курс


Страница във Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/139366422874/