Катедра "Икономическа социология"

Обновено: сряда, 12 февруари 2020 9:46

Център за социологически и психологически изследвания


Директор:                      Доц. д-р Андрей Иванов Нончев

Консултативен съвет:

Доц. д-р Александър Стоянов Стоянов

Гл. ас. д-р Михаела Михайлова Мишева

Гл. ас. д-р Мариета Борисова Христова

За контакт: cspr@unwe.bg

Център за социологически и психологически изследвания е създаден на с решение на академичния съвет на УНСС от 07.12.2016 г. ЦСПИ е наследник на  Лаборатория за емпирични социологически изследвания.

Центърът за социологически и психологически изследвания има за основен предмет на дейност подготовка и осъществяване на социологически и психологически изследвания, обучение и консултации с теоретичен и приложен характер в областта на икономическия и социалния живот, както и на разработването, прилагането и оценката на социални и икономически национални и европейски политики.

Основните цели на за социологически и психологически изслевания са:

 1. Да осъществява социологически и психологически изследвания и да създава научни разработки за протичащите дълбоки трансформационни социални, икономически и политически процеси и противоречия в съвременния свят, за възникващите глобални, регионални и национални рискове, кризи и конфликти.  
 2. Да развива нови социологически и психологически знания и умения, с което да се повиши потенциала на съвременното познание в областта на икономическата социология и психология, както и в сферата на общественото управление. 
 3. Да подпомага   интегрирането  на   науката,   обучението   и   икономическата практика у нас към европейските и световните достижения в областта на интердисциплинарните изследвания, разработването и  осъществяването на публични политики.
 4. Да съдейства за трансфера на знания и опит между висши училища на национално и международно равнище в областта на икономическата социология и психология, да създава и поддържа научни контакти с организации от страната и чужбина, които развиват подобна дейност и да участва в разработването на съвместни изследователски и научно-приложни проекти.
 5. Да насърчава интердисциплинарното сътрудничество между различни научни области (социология, психология, политология, политическа икономия и др.), включително и при разработването и прилагането на конкретни социални и икономически политики.
 6. Да създава динамични проектно-базирани научно-изследователски колективи за осъществяване на научни изследвания, експертни анализи и оценки с активно включване на утвърдени учени и преподаватели, млади научни работници, докторанти и студенти.
 7. Да  подпомага  решаването на проблеми на практиката и общественото управление и за повишаване на квалификацията на практикуващи специалисти в областта на икономическата социология и психология.
 8. Да подпомага изследователската дейност на студентите и докторантите в Университета и да осигурява възможности за реализация и допълнителна квалификация на студенти с професионални интереси в областта на социологическите и психологическите изследвания и анализи.

 

 За постигането на целите  Центърът социологически и психологически изслевания осъществява следните дейности:

 1. Извършване на научни изследвания с теоретичен и приложен характер  самостоятелно или като партньор съвместно с други структурни звена на УНСС, както и с други академични, изследователски, нестопански и бизнес организации от страната и чужбина;
 2. Участие в ролята на водеща или партньорска организация в разнообразни национални и международни проекти, финансирани от програми и мерки на Европейския съюз или от държавни органи и институции в РБългария.
 3. Организиране и провеждане на научни, практически и бизнес форуми; конференции и семинари; конкурси, състезания и други прояви в областта на икономическата социология и психология.
 4. Разработване на обучителни програми, организиране и осъществяване на курсове за експерти, служители и други длъжностни лица в областта на разработването, прилагането, наблюдението и оценката на публични национални и европейски политики;
 5. Оказване на консултантски услуги и помощ при осъществяването на научни и приложни социологически и психологически изследвания, както и при реализацията на публични политики;
 6. Обмен на информация с други национални и чуждестранни висши училища и научни организации в областта на икономическата социология и психология;
 7. Провеждане на информационни и дискусионни срещи с участието на студенти, докторанти, преподаватели и представители на бизнеса, на които се обсъждат актуални проблеми на икономическата социология и психология.

Повече може да намерите на: http://cspr.unwe.bg/


Прикачени файлове:

application/msword Pravilnik_CSPR.rtf - 1240 KB