Катедра "Икономическа социология"

ОНС ДОКТОР
Обновено: събота, 22 декември 2018 16:25

Защита


Защита на дисертационния труд

Обучението в ОКС „Доктор“ по специалност „Социология“ завършва с публична защита на дисертационния труд. До публична защита се допускат докторантите, които са изпълнили своя Индивидуален план за обучение.

  • Положили са успешно докторантските минимуми
  • Реализирали са най-малко 2 научни публикации по темата на дисертационното изследване
  • Разработили са и са представили пред катедрения съвет дисертационното си изследване.

Представянето на дисертационното изследване пред катедрения съвет на катедра „Икономическа социология“ се нарича „вътрешна защита“. Докторантът заедно с научния си ръководител следва да заявят готовност за явяване на вътрешна защита пред катедрения съвет най-малко месец преди желаната от тях дата. Катедреният съвет избира двама рецензенти – вътрешен и външен, които подготвят рецензии за работата и ги представят в рамките на защитата.

Успешната вътрешна защита изисква докторантът да представи дисертация и автореферат най-малко месец преди желаната дата на членовете на катедрения съвет. Да подготви експозе на дисертационното си изследване, което да изложи пред рецензентите и членовете на катедрения съвет по време на вътрешната защита. Да помисли предварително по бележките, препоръките и въпросите на рецензентите и да бъде готов да даде адекватни отговори в рамките на вътрешната защита. Всеки от членовете на катедрения съвет може да задава въпроси, да споделя вижданията си за повишаване на качеството на дисертационния труд. Докторантът следва да е готов за подобен тип научен диалог.

Процедурата по вътрешна защита на дисертационния труд завършва с явно гласуване и вземане на решение за следващата стъпка по пътя на ОКС „Доктор“.  Възможни са следните решения:

  • Допускане до публична защита
  • Допускане до публична защита след отразяване на бележките и препоръките по дисертационния труд
  • Недопускане до публична защита

Публичната защита на дисертационния труд се организира от катедра „Икономическа социология“. Катедрения съвет на свое заседание избира 5-членно научно жури, състоящо се от 2 вътрешни и 3 външни хабилитирани преподаватели със специализация по темата на дисертацията. Съставът на научното жури се одобрява от Факултетен съвет на ОИФ и Ректор на УНСС. След одобрение Ректорът на УНСС издава заповед за назначаване на защита и научно жури.

Задълженията на докторанта са:

  • Да подготви и представи необходимия комплект от материали:

-       Екземпляр на дисертацията и автореферата на електронен и хартиен носител за всеки член на научното жури.

-       Списък и екземпляри от публикациите по темата на дисертационния труд за всеки член на научното жури.

-       Автобиография.

  • Да се подготви за публичната защита
  • Експозе в рамките на 10 минути, чрез което представя методическата рамка на изследването, постигнати научни резултати и приноси, структурата и резюме на съдържанието на дисертацията
  • Отговори на поставените от членовете на научното жури въпроси

За улеснение на подготовката на докторантите по научна специалност „Социология“ катедра „Икономическа социология“ разработи  ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ за техническо оформление на дисертационни трудове към катедра „Икономическа социология“. Можете да изтеглите документа от тук.


Прикачени файлове:

application/msword Примерни указания за техническо оформление на дисертационни трудове към катедра Икономическа социология.doc - 357 KB