Катедра "Икономическа социология"

ОКС БАКАЛАВЪР
Обновено: събота, 22 декември 2018 14:35

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за ОКС Бакалавър


Обучението на студентите в образователна степен „Бакалавър” завършва с държавен изпит по специалността, за която в учебния план са определени 10 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 250 ч. и най-много 300 ч.

Държавният изпит се провежда съобразно съществуващите нормативни регламенти и изисквания за дипломиране по вътрешни правила, които са оповестени на електронната страница на катедра „Икономическа социология” и по други начини.