Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Обновено: четвъртък, 13 август 2020 23:30

ОКС „Магистър“

Магистърски програми на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“

Изтеглете брошурата


ИНВЕСТИЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПЛАЩА
Магистърски програми на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“

Уважаеми кандидат-магистри,

Ако четете това, значи вече сте осъзнали значението на най-важната инвестиция, която човек може да направи за своето бъдеще – Образованието. Образование, което изгражда нашата личност и идентичност; което развива знания и умения необходими за пълноценен и качествен живот; което разкрива както закономерностите на света около нас, но и нашият потенциал на творци и създатели на утрешния ден.

Това е Образованието, което ние - екип от преподаватели и изявени специалисти от практиката - развиваме повече от две десетилетия, въвеждайки нови и усъвършенствайки вече утвърдилите се магистърски програми на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” на УНСС.

ЗАЩО ДА НИ СЕ ДОВЕРИТЕ?

Присъединявайки се към нашите магистърски програми, вие правите инвестиция, която се изплаща. Можем да се ангажираме с това, тъй като магистърските ни програми са подчинени на един приоритет:

УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ МАГИСТРИ

Това е крайната ни цел! За някои успешната реализация означава работа по специалността; за други – високо заплащане; за трети – удовлетворение от работата и работната среда. За нас успешната реализация е всичко това и още повече! Проучванията показват, че 91% от завършилите магистърските ни програми работят по специалността си, удовлетворени са от работата си и от перспективите за кариерно развитие!

Как постигаме този резултат? Като ръководим магистърските ни програми, неотклонно спазвайки няколко принципа:


1. Обучение с практическа ориентация

  • Обучението в магистърските програми на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” е със силна практическа насоченост - успешни мениджъри и специалисти в областта на маркетинга, рекламата, брандинга, корпоративното управление, маркетинг мениджмънта и др. са част от процеса на обучение чрез пряко присъствие и участие в лекционната зала. Нещо повече - планира се част от занятията по определени дисциплини да се провеждат извън университета - на място в реални фирми и организации.

  • Учебните планове и програми са конструирани така, че да бъдат в съответствие не само с практиката на водещи европейски университети, но и със специфичните изисквания на българския бизнес. Част от щатните преподаватели в магистърските ни програми, освен преподаватели с академични степени и звания, са и водещи професионалисти от практиката. Това ни позволява да подготвяме специалисти с такъв профил и на такова ниво, че да гарантираме интерес към привличане на работа на дипломиралите се при нас магистри, а с това и тяхното конкурентно възнаграждение и доход.

  • В хода обучението непрекъснато се организират и се насърчава включването на студентите в престижни форуми и състезания с участие на бизнеса. Сред тях са  Национална олимпиада по маркетинг, Националния конкурс в областта на брандинга и маркетинговите комуникации BAAwards, Националния конкурс в сферата на PR и маркетинговите комуникации BAPRA BRIGHT AWARDS, Международния конкурс в областта на маркетинга и предприемачеството - Монако The MARK Challenge, Международната академия за реклама в рамките на фестивала в Кан CANNES LIONS Rodger Hatchuel Academy, и други. Това са места, на които нашите студенти се срещат с представители на фирми и организации и намират път към успешното кариерно развитие.

  • Поставяме силен акцент върху изграждане и развитие на дигитални компетентности. В рамките на обучението студентите имат възможност да развият своите дигитални умения до експертно ниво. Част от обучението във всички магистърски специалности е овладяването на рекламната платформа на Google. Предлага се опция за безплатно сертифициране за работа с инструментите за реклама на Google, при което студентите получават световно валиден сертификат. Процес се извършва от сертифициран Google Ads специалист с дългогодишен опит и през официална платформа за сертифициране на Google за цял свят. Обичайно е успешно сертифициралите се студенти да получават покана за стаж и/или работа с атрактивно заплащане във водещи дигитални агенции. Освен това, студентите биват обучавани как да интегрират офлайн с онлайн рекламата; как да използват основните категории комуникационни канали онлайн; как да управляват бизнес комуникации в социалните мрежи Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Разглеждат се най-актуални теми и водещи тенденции в дигиталния маркетинг, в това число работа с инфлуенсъри, мобилен маркетинг, видео маркетинг. На студентите се предоставя възможност да почерпят от опита на гост-лектори от практиката.

     

2. Обучение със солидна теоретична основа и иновативно мислене

Освен на силния практически акцент в обучението ние държим и на стабилния теоретичен фундамент. В процеса на преподаване студентите овладяват теоретичните основи на всеки предмет, а не само готови модели и алгоритми за практическо изпълнение на определени задачи. Този подход дава възможност на нашите студенти да се адаптират бързо при резки промени в бизнесредата и да конструират нови модели и алгоритми за вземане на решения. Научават се не просто да изпълняват, а да мислят. Стремежът на преподавателския екип е да подготвя мениджъри на средно и високо равнище, които да са в състояние да намират решения в нестандартни ситуации. В обучението насърчаваме използването на реални казуси. Така подготвяме знаещи и можещи професионалисти, конкурентоспособни на съвременния динамичен трудов пазар.

3. Обучение с глобален отпечатък и международен обмен на студенти

Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” има изградени дългогодишни връзки с водещи европейски университети. Интензивен е обменът на студенти по програмата „Еразъм“. В рамките на обучението в магистърските ни програми всеки, който иска да натрупа опит и знания в партниращите ни европейски университети, може да го направи.

Международният обмен на знания се осъществя и по линия на преподавателите. Членовете на катедрата ни разширяват опита си като лектори и изследователи в чужди университети, а преподаватели от партньорските ни университети гостуват изнасят лекции пред студенти в магистърските ни програми. 

Освен това, УНСС вече е част от престижни университетски клъстерни мрежи. Интензивният чуждестранен обмен - както по линия на студентите, така и на преподавателите - дава възможност на нашите магистри да разширят кръгозора си с нови идеи и знания.

4. Обучение, отворено към нови технологии

Полагаме усилия за изграждане на модерно, технологично-базирано обучение, което е в съзвучие с бързото технологично развитие и изискванията на новите поколения студенти. От настоящата учебна година част от лекциите за редовна форма ще могат да се реализират онлайн. А при дистанционната форма на обучение лекционните часове са изцяло онлайн. Мощната дигитална инфраструктура на УНСС дава възможност за намиране на оптимално съотношение между онлайн и офлайн занятия, както и възможност за провеждане на онлайн изпити и онлайн защити на магистърски тези. Технологичната ни база дава възможност за пълноценно и успешно обучение, защитаващо здравето и живота на участниците, независимо от епидемиологичната ситуация в страната. Дистанционните технологии в обучението улесняват съществено студентите, които не живеят в София, заети са, или пътуват често. 

Как да кандидатствате?

Срокът за подаване на документи е от 17 август до 3 септември 2020 г. включително. Документите се подават на място - в Центъра за прием на документи в УНСС. Кандидати, завършили УНСС след 2008 г., могат да подадат документите си и онлайн. Приемът за всички специалности е с конкурс по документи и/ или с кандидат-магистърски изпит в електронен формат (тест или есе). 
За допълнителна информация посетете: magistri.unwe.bg 

Уважаеми кандидат-магистри,

Пожелавам ви солидни знания, конкурентоспособни умения и сбъдване на мечтите за лично и професионално развитие!

До нови срещи в УНСС!

Проф. д-р Христо Катранджиев
Ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 


Вашите въпроси относно магистърските програми на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” можете да поставите на тел. 0885 531 937 /в интервала 18:00 – 20:00 часа/.


Маркетинг Mаркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт”

Маркетинг

Маркетинг 
със специализация
„Рекламен мениджмънт“

Mаркетинг със специализация „Бранд мениджмънт” Корпоративни стратегии и дигитални трансформации

Маркетинг
със специализация 
„Бранд мениджмънт“

Корпоративни 
стратегии и дигитални 
трансформации

Развитие на интелигентни градове Управление на маркетинга с преподаване на английски език

Развитие на 
интелигентни 
градове

Marketing Management
Taught in English