Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: понеделник, 27 май 2024 14:52

Докторанти

Правилник за прием на докторанти в УНСС, конкурси и цялата необходима информация можете да видите тук.

Обучението в образователна и научна степен "Доктор" в кaтедра "Медии и обществени комуникации" на УНСС е естествено продължение и надграж­дане на обучението в бакалавърска и магистърска образователно-квалификационна степен по специалностите "Медии и журналистика", "Медия икономика", "Връзки с обществеността" и "Бизнес журналистика и продуцентство", водени от катедра "Медии и обществени комуникации".


Важни връзки:

Модел на индивидуален учебен план за докторантите в катедра "МОК"

Административни процедури при обучението в докторски програми на УНСС

Бланка за отчет на докторанти

Бланка към молба за явяване на докторантски изпит

Образец за национални минимални изисквания за ОНС "Доктор"

Образец-шаблон за докторска дисертация за докторантите от катедра "МОК"


Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии и комуникации)

Квалификационна характеристика на докторската специалност можете да видите тук.

Учебният план за докторската програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии и комуникации)" се състои от два основни блока: БЛОК А и БЛОК Б. 

Блок А включва две или три избираеми дисциплини за професионалното направление – "Методология и методика на научните изследвания", "Теория на управлението", "Академично писане", "Качествени методи в научните изследвания" и "Медии и обществени комуникации" или учебна специализация в чужбина (мин. 3 месеца).

Блок Б съдържа 10 избираеми дисциплини, от които докторантите избират три:

 • Реферат по темата на дисертационния труд
 • Теория на медиите и журналистиката
 • Интернет комуникации
 • Маркетингови комуникации
 • Теория и практика на връзките с обществеността
 • Социология на медиите и обществените комуникации
 • Глобализация и национална идентичност
 • Теоретични основи на медийната публичност
 • Теория и практика на медийната икономика
 • Медийна и социална етика

Изследователската работа преминава през следните основни етапи:

 • проучване;
 • експериментални, лабораторни и други емпирични изследвания;
 • подготовка на раздели от дисертационния труд.

Журналистика

Квалификационна характеристика на докторската специалност можете да видите тук.

Учебният план за докторската програма "Журналистика" се състои от два основни блока: БЛОК А и БЛОК Б

Блок А включва две или три избираеми дисциплини за професионалното направление – "Методология и методика на научните изследвания", "Теория на управлението", "Академично писане", "Качествени методи в научните изследвания" и "Медии и обществени комуникации" или учебна специализация в чужбина (мин. 3 месеца).

Блок Б съдържа 9 избираеми дисциплини, от които докторантите избират три:

 • Реферат по темата на дисертационния труд
 • Жанрови трансформации в съвременната журналистика
 • Дигитална журналистика
 • Маркетингови комуникации
 • Медийна култура
 • Съвременна българска журналистика
 • Изследователски методи в медийния анализ
 • Продуциране на медиен продукт
 • Академично писане и работа с изследователски източници
Изследователската работа преминава през следните основни етапи:
 • проучване;
 • експериментални, лабораторни и други емпирични изследвания;
 • подготовка на раздели от дисертационния труд.