Катедра "Икономика на търговията"

ТЕМИ

за дипломни работи на студентите

от специалност „Управление на продажбите в търговията"

(съвместна програма със СА "Д. А. Ценов“ – Свищов),

редовно обучение

 

Научен ръководител доц. д-р Силвия Терезова

 1. Оценка ефективността на управление на продажбите в търговска фирма Х

 

Научен ръководител доц. д-р Иванка Николова

 1. Характеристика на продажбите при търговия с (финансови, телекомуникационни, транспортни, туристически….) услуги
 2. Развитие на търговските дейности според характера на изпълняваните функции
 3. Изследване състава и структурата на продажбите на хранителни (нехранителни) стоки
 4. Паричните доходи на населението и тяхната роля за развитие на търговията

 

Научен ръководител гл. ас. д-р Николинка Игнатова

 1. Оценка на конкурентните предимства на търговските вериги

 

Научен ръководител доц. д-р Бисер Петков

 1. Анализ и тенденции в развитието на организирания пазар със стоки в България
 2. Електронният маркетплейс – ключов бизнес модел в съвременната търговия
 3. Механизми за формиране и разкриване на пазарните цени (на примера на пазарите, оперирани от „Българска фондова борса“ АД)
 4. Анализ на ликвидността и ефективността на функциониране на регулирания пазар на финансови инструменти в България
 5. Приложимост на регламентираните в ЗОП процедури и критерии за възлагане на поръчки за доставка на стоки в българската практика

 

Научен ръководител доц. д-р Виолета Гълъбова

 1. Стимулиране на продажбите на търговската фирма
 2. Ценови и неценови стимули в комуникационната политика на търговска фирма Х
 3. Програма за лоялност на търговска фирма Х
 4. Ценови стратегии и стимулиране на продажбите
 5. Маркетингова комуникационна политика на търговската фирма

 

Научен ръководител доц. д-р Явор Янкулов

 1. Бизнес продажби на FMCG
 2. Бизнес продажби на услуги
 3. Бизнес продажби на промишлени стоки
 4. Предварителна подготовка при бизнес продажби и преговори
 5. Справяне с възражения при В2В продажби
 6. Техники за водене на B2B преговори 
 7. Видове трудни клиенти при B2B преговори
 8. Затваряне на продажбите
 9. Бизнес продажби при криза
 10. Преговори с КК, вериги и дистрибутори

 

Научен ръководител доц. д-р Борислав Атанасов

 1. Потребителско поведение и социални мрежи
 2. Потребителско поведение при покупка (на избрана стока или група стоки)
 3. Потребителско поведение при покупка (на услуги)
 4. Различия в потребителското поведение на отделните поколения
 5. Инфлуенсъри и влиянието им върху поведението на потребителите
 6. Отношение на потребителите към дигитализацията в търговските обекти
 7. Сравнение между традиционно и дигитално потребителско поведение
 8. Влияние на негативните слухове върху поведението на потребителите
 9. Социално отговорно поведение на потребителите
 10. Влияние на децата в семейните решения за покупка

 

Научен ръководител доц. д-р Петранка Мидова

 1. Приложни аспекти на директната реклама
 2. Ефективност на рекламната кампания
 3. Проблеми на рекламата във вестниците и списанията
 4. Приложни аспекти на телевизионната реклама
 5. Приложни аспекти на външната и транспортната реклама
 6. Теоретични и приложни аспекти на мърчандайзинга

 

Научен ръководител гл. ас. д-р Иван Маринов

 1. Проблеми при управление на рекламата
 2. Разработване на рекламна кампания
 3. Приложни аспекти на интернет рекламата
 4. Проблеми при избора на рекламни канали, носители и средства за реклама
 5. Проблеми при организация на мърчандайзинга

 

Научен ръководител доц. д-р Симеонка Петрова

 1. Иновации в логистиката и управлението на веригата на доставки
 2. Тенденции в управлението на веригата на доставки на потребителски стоки
 3. Предизвикателства пред предлагането на транспортни услуги във веригата на доставки
 4. Подобряване на логистичните услуги по складиране на стоките
 5. Подобряване на системата за управление на наличностите от стоки на търговското предприятие
 6. Глобални решения при управление на веригата на доставки
 7. Предизвикателства пред управление на веригата на доставки в дигиталната ера
 8. Електронна търговия и перспективи пред логистичните услуги
 9. Глобални логистични решения в ритейл бизнеса
 10. Верига на доставки и омниканално пазаруване на потребителите

 

Научен ръководител доц. д-р Светослав Илийчовски

 1. Организация и отчетност на лизинговото посредничество
 2. Развитие на инвестиционното посредничество в България
 3. Данъчни аспекти на търговското посредничество
 4. Ефективност на търговското посредничество
 5. Състояние и развитие на спедиционното посредничество

 

Научен ръководител доц. д-р Теодора Филипова

 1. Съвременни форми на търговско посредничество
 2. Икономически и организационни аспекти на комисионното посредничество
 3. Икономически и организационни аспекти на търговското представителство
 4. Франчайзингът като форма на търговско посредничество
 5. Консигнацията като форма на търговско посредничество
 6. Факторингът като форма на търговско посредничество

 

Научен ръководител гл. ас. д-р Зоя Иванова

 1. Стратегии и политики за управление на риска при продажбите
 2. Иновативни подходи за управление на риска при продажбите
 3. Организационни аспекти на управлението на риска при продажбите
 4. Съвременни методи за идентифициране на риска при продажбите
 5. Възможни варианти на фирмена политика за идентифициране и оценяване на риска при продажбите
 6. Функции и технология на рисковата диагностика в процеса на продажбите
 7. Място и роля на рисковата диагностика при управление на риска при продажбите
 8. Количествена и качествена оценка на риска при продажбите
 9. Ефективни мерки за контрол и противодействие на риска при продажбите
 10. Управление на риска при продажбите в условия на дигитализация

 

В срок от 15 март до 24 март (вкл.) е необходимо да посочите три теми от трима различни научни ръководители и да изпратите подписаното и сканирано заявление (прикачено по-долу) на имейл адрес: [email protected]