Катедра "Икономическа социология"

100 ГОДИНИ УНСС
Национален конкурс за есе
Обновено: четвъртък, 09 януари 2020 17:10

Указания за разработване на есе и формуляр за участие


УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕСЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ТЕМА

ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ ЗА ПРИЕМ В УНСС:

 ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА", СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" И

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЯ “ИКОНОМИКА”, ПОДНАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”, СПЕЦИАЛНОСТ “ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ”


Есето е вид аргументативно съчинение. Предполага оригинално поднасяне в свободно прозаично изложение на авторова идея, оценка или преживяване, свързани с актуален и обществено значим проблем. Есето съдържа лични авторови разсъждения и умозаключения по поставения проблем (тема), изложени в сбита и оригинална форма.

Есето се отличава с ясно и еднозначно формулирана авторова теза по зададената тема. Тезата представлява точно и ясно изразено твърдение, което трябва да бъде целенасочено и задълбочено аргументирана. Авторът решава какъв тип аргументация на тезата да представи: рационална, емоционална или съчетание на двете, както и в каква логическа или асоциативна рамка да структурира аргументите си.

Есето е граничен жанр между научния, публицистичния и художествения стил, свободно интегриращ техните стилистични средства. Целта на есето е да изясни чрез въздействащ език гледната точка на автора по поставения проблем. Авторът постига тази цел чрез избор и употреба на съответни стилови и езикови средства за художествено въздействие, употреба на символи и символни интерпретации, неочаквани мисловни обрати, иновативни форми и др. В подкрепа на тезата може да се използва научна аргументация - статистически данни, резултати от научни изследвания, рационални доказателства и др. Допустимо е и позоваването на личен опит, емоционална съпричастност, мнения на авторитети, конкретни примери и др. Всичко това следва да бъде интегрирано в избрана от автора композиционна структура. Най-често структурата на есето се състои от следните три композиционни елемента: увод, изложение и заключение, поставени в смислово и логично единство.

Заемането и аргументирането на определена позиция по значим обществен проблем изисква от автора умение за формиране и отстояване на собствена позиция, отговорност и етичност. В тази връзка, авторът може да използва размислите, идеите, оценките на предхождащи го автори, но задължително цитирайки коректно и изчерпателно съответните източници.

Есето трябва:

  • да е написано на български език.
  • да е в обем между 14 000 и 18 000 знака (Characters with spaces) без  източниците;
  • да е във формат .doc или .docх (Word 97-2010), Times New Roman/12, разстояние между редовете - 1.5 в приложения формуляр.

ФОРМУЛЯР [1]

ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ТЕМА ЗА ПРИЕМ В УНСС:

 ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА", СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ"

И ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЯ “ИКОНОМИКА”, ПОДНАПРАВЛЕНИЕ “ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” , СПЕЦИАЛНОСТ “ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ”

Име, презиме и фамилия

 

Контакти

 

Адрес за кореспонденция

 

Електронна поща

 

Телефон

 

Средно образование

 

Завършил средно образование година; училище

Моля, посочете тук училището, което сте завършили и

година на завършване.

Завършващ през 2019-2020 (12 клас в момента)

Моля, посочете тук училището, в което учите.

Завършващ през 2020-2021 (11 клас в момента)

Моля, посочете тук училището, в което учите.

Моите мотиви за участие в националния конкурс за прием в специалност „Социология“ и специалност “Икономическа социология и психология” в УНСС

/до 1500 знака /

 

Текст на есето /14 000 и 18 000 знака/

 

 

[1] Формулярът да бъде изпратен на esociology40@unwe.bg

Прикачени файлове:

application/msword КСК 2020-2021 - Формуляр за участие.doc - 222 KB