Катедра "Икономическа социология"

Обновено: вторник, 13 ноември 2018 9:11

КОНКУРСИ

ИЗПИТНА ПРОГРАМА

 за конкурсен изпит за заемане на академична длъжност „главен асистент”

по научно направление “Социология” (Икономическа социология)

 1. Класически програми за развитие на икономическата социология. Социална икономия и икономическа социология (М.Вебер). Икономически институции, „икономически релевантни” и „икономически обусловени” явления. Социологическата критика на икономическата теория (Е. Дюркем). Дерегулация на икономическия живот и социалните механизми на неговата стабилизация.
 2. Европейска икономическа социология в посткласическия период. Институционална среда на икономиката (Й. Шумпетер). Държава, собственост, предприемачество и иновации. „Съзидателните деструктори” в икономическия живот. Френска школа в икономическата социология (М. Мос, М. Халбвакс, Фр. Симианд). Неикономическата размяна като социален феномен.
 3. Икономика и общество – американската алтернатива на икономическата социология. Структурно-функционален анализ на обществото и икономиката (Т. Парсънс и Н. Смелсър). Функционални императиви на обществото и икономическата система.
  Функционална диференциация на икономическата система.
 4. Взаимопроникване на икономическия и социологическия анализ. Икономическият анализ и човешкото поведение (Г. Бекер). Теория на рационалния (Дж.Коулман) и обществения избор (А.Хиршман, А. Сен). Нова институционална икономика. Икономика на транзакционните разходи (О.Уилямсън). Пътят на институционалната промяна (Д. Норт).
 5. Нова икономическа социология. „Вграденост” на икономиката и трудовия пазар в социалните действия (М. Грановетер). Културни аспекти на икономическото действие (П. Димажио). Социология на парите (Дж. Инграм). Неомарксизъм и феминизъм. Икономическа социология и икономикс – сравнение на методологическите парадигми.
 6. Институционална система на обществото и икономиката.  Икономически, политически, граждански институции. Икономическа и институционална система на класическия  капитализъм. Централни икономически институции на модерния капитализъм. Институционални трансформации в постсоциалистическите общества.   
 7. Власт, държава и икономика. Социологически концепции за властта. Възникване и същност на държавата. Икономически функции на държавата. Държавно регулиране на икономиката. Публични блага и публичен избор. Търсене и предлагане на публични блага. Новият мениджмънт в публичния сектор.
 8. Икономика и политика. Типове икономически и политически системи. Тоталитарно общество и планова икономика. Политическа демокрация и пазарна икономика. Икономическа теория на политиката. Политическият бизнес цикъл. Икономика, политика  и идеология.
 9. Социални общности в икономическия живот. Общество, институции, общности. Възникване на професионалните общности. Генезис, същност и класификация на общностите при гражданско общество – новите общности на постмодерността.  Виртуални общности в дигиталната епоха. Е-бизнес мрежи. Глобализация, въобразени общности, социални мрежи.
 10. Човешки капитал. Теорията за човешкия капитал. Възпроизводство и реализация на човешкия капитал. Социологическа структура на човешкия капитал. Проблемът за доверието – сравнителни перспективи.
 11. Социален капитал. Социалният капитал като властови ресурс. Социален, икономически и културен капитал – специфика и трансформации (П. Бурдийо). Социални мрежи и неформални договори в икономиката. Социален капитал и бизнес мрежи.
 12. Икономически организации. Класическият модел на бюрократичната организация. Формална и неформална структура на организацията. Модерната икономическа организация.
 13. Социални мрежи. „Социалната мрежа“ като теоретичен конструкт. Социални структури и социални мрежи. Теории за мрежовото общество (М. Кастелс, Бр. Латур). Социално-мрежови анализ. Реални и виртуални бизнес мрежи.
 14. Икономически и социални измерения на пазара. Пазарът като икономическа и социална институция. Пазарни правила. Пазарни актьори и пазарно поведение. Социални фактори и бариери на икономическата модернизиция. Социални механизми за регулиране на пазара. Пазар и социални мрежи.
 15. Социологически анализ на потреблението. Стилове и модели на потребителско поведение. Качество и стандарт на живот. Консуматорство, свръхпотребление, престижно потребление. Социален и жизнен минимум. Потребителски кошници и индекси на потребление.
 16. Трудът като социологическа категория. Разделение, специализация, кооперация на труда. Труд и жизнен цикъл. Реализация и самореализация чрез труда и професията. Професионална кариера. Отчуждение от труда.
 17. Пазар на труда. Разделение, специализация, кооперация на труда. Конвенционална и неконвенционална социологическа перспектива към пазара на труда. Сегментация, стигматизация и дискриминация на пазара на труда. Безработица – причини, форми, социални последици. Индустриални отношения и  социален диалог.
 18. Скрита икономика. Видове, обхват, икономическа и политическа значимост. Криминална („черна”) и недекларирана („сива”) икономика – сфери, форми и мащаби на разпространение. Корупционни квази пазари. Неформална икономика, домашен и доброволен труд. Методи за изследване и измерване на скритата икономика. 
 19. Икономика и социална стратификация. Социално неравенство, диференциация, разслояване и поляризация. Класически и модерни концепции за неравенството и стратификацията. Социално-икономически и професионално-съсловни стратификационни модели. Стратификационните системи на модерните капиталистически общества. Стратификационни системи на постсоциалистическите общества.
 20. Социално изключване, бедност и маргиналност. Социално и икономическо изключване. Слоеве на бедност. Относителна и абсолютна бедност. Субкултура на обедняването и социална маргиналност. Низшата класа. Социалните аутсайдери.
 21. Социална и икономическа мобилност. Вертикална и хоризонтална мобилност. Междупоколенчески отношения и мобилност – приемственост и ейджизъм. Професионална мобилност. Икономическа емиграция и имиграция. Социологически изследвания на мобилността.
 22. Конфликтът като социално явление – същност и основни характеристики. Статичен и динамичен модел на конфликта. Механизъм на възникване, управление и разрешаване на конфликти. Стратегии и методи за управление и разрешаване на конфликти в икономиката и обществото. Специфика на конфликтите в българското общество и икономика след 1989 г.
 23. Социална политика – същност, функции, обхват. Модели на социална политика. Европейски социален модел. Финансиране на социалната политика. Направления на социалната политика. Предизвикателства  пред социалната политика за възрастните хора  и хората с увреждания. Равенство между половете. Демографските проблеми и политики.
 24. Семейство и брак. Социални и репродуктивни функции на семейството. Традиционни и алтернативни семейни модели. Кризата на брака като социална институция. Домакинство, собственост, доходи и потребление. Икономически функции на семейството. Репродуктивни модели, ценности и мотивация.
 25. Теории и концепции за личността. Структура на личността. Социална адаптация на личността. Личност и социализация. Личността в ролевата система на обществото. Ценностна система и ценностни ориентации на личността.
 26. Цивилизации и общество. Същност на цивилизационния подход. Видове и етапи в развитието на цивилизациите (О. Шпенглер и А. Тойнби). Цивилизационните цикли. „Граматика на цивилизациите“ (Ф. Бродел). Цивилизационният процес (Н. Елиас). “Сблъсъкът на цивилизациите” (С. Хънтингтън). Цивилизационно разслояване (М. Мирчев)
 27. Култура и общество. Културата като софтуер на ума (Х. Хофстеде). Елементи на културата – език, ценности, норми, санкции. Културни трансформации и модернизация на обществото. Нациите и културните различия. Етноцентризъм и малцинства. Културна интеграция и мултикултурализъм. Културна глобализация.
 28. Социална идентичност. Национална и  етно-народностна идентичност. Религиозна и културна идентичност. Класово-стратификационна и професионално-статусна идентичност. Родово-семейна и личностна идентичност. Изграждане на идентичността в мрежовото общество. Легитимираща, проектна и идентичност на съпротивата (М. Кастелс).
 29. Икономическа култура. Дефиниции, елементи и функции на икономическата култура. Рационализация на икономическата култура. Социални трансмисии на икономическата култура. Икономически култури на модерните икономики. Българската икономическа култура.
 30. Бизнес етика и бизнес етикет. Бизнес етиката –  съвременна теория и практика за управление на бизнеса. Етични стандарти в бизнеса. Модели на етично поведение. Етични кодекси. Етичната отговорност в бизнеса – елемент от корпоративната социална отговорност. Етикетът в деловия свят и различия в културната идентичност. Международен етикет.


ЛИТЕРАТУРА

Основна литература:

 1. Гидънс, А. 2003. Социология. София: “Прозорец”.
 2. Икономическа социология (кол. под ред. на проф. Бл. Колев). 2004. София: Университетско издателство “Стопанство”
 3. Извори на социологията, 1998. Съставител:  Г. Фотев, Ст. Загора: Издателство „Тракия”
 4. Икономика и социология. Антология. 1999. Съставител: Т. Чавдарова, София: Издателство „Лик”
 5. Кастелс, М. 2001. Възходът на мрежовото общество. София: Издателство “Лик”
 6. Колев, Бл. 2002. Икономическа култура. София: Университетско издателство „Стопанство”
 7. Мирчев, М. 2009. Социална динамика и цивилизационно разслояване. Възпроизводство на населението, човешкия капитал и трудовите ресурси в България. София: М-8-М
 8. Нончев А., Публично-частни квази пазари, 2009. София: Университетско издателство “Стопанство”
 9. Ракаджийска, Т.  2010. Пазар на труда. Социално-икономическо поле между държавата и пазара. София: Университетско издателство „Стопанство”
 10. Стоилова, В. 2002. Пазарният ред. София: УИ „Стопанство”
 11. Стоянова, М. 2014. Конфликтите през призмата на социологията. Второ прер. и доп ..изд. София: ИК-УНСС.
 12. Тилкиджиев, Н. 2002. Средна класа и социална стратификация. София: ЛИК.
 13. Тодорова, Е. 2010. Поглед към социология  на модерното общество. София: Университетско издателство „Стопанство”
 14.  Фотев Г., История на социологията, “Св.Климент Охридски”, София, 1993

Допълнителна литература:

 1. Бауман, З. 2004. Общността. Търсене на безопасност в несигурния свят. София: ЛИК
 2. Бел, Д. 1994. Културните противоречия на капитализма. София: Изд. “Народна култура”
 3. Бъргър П. 1998. Покана за социология. София: Издателство “Лик”
 4. Вебер, М. 1992. Социология на господството. Социология на религията. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”
 5. Димитрова, Я. 2012. Корпоративната култура като конкурентно предимство. София: АИ "Проф. Марин Дринов".
 6. Драмалиева, В. 2014. Бизнес етика и корпоративна социална отговорност на бизнеса. София: ИК – УНСС.
 7. Дюркем, Е. 2003. Разделението на обществения труд. София: „Критика и хуманизъм”.
 8. Елиас, Н. 1999. Що е социология? София: Издателство „ЛИК”.
 9. Линдси, Б. 2006. Глобалният капитализъм. София: Издателство „Дамян Яков”
 10. Масларова, Е. 2015. Социална политика. Реалност и предизвикателства. София.
 11. Мирчев, М. 2005, 2007. Текстове 2, Покана за социология. 2-ро доп. изд. ИК “М-8-М”, С., 2005
 12. Михайлов, Ст., Н. Тилкиджиев (ред.). 1996. Енциклопедичен речник по социология. София: М-8-М.
 13. Парсънз, Т. 2005. Еволюцията на обществата. София: КХ
 14. Пачев, Т. 2007. Нова икономическа социология. София: Университетско издателство “Стопанство”
 15. Стоянова, М. 2011. Социална политика. В: Основни термини използвани в учебния процес. Том 1. Политически науки. София.
 16. Тодорова, Е. 2011. (ред) Междуличностна координация и работа в екип  п/р Е.Тодорова, София, Университетско издателство “Стопанство”.
 17. Тофлър, А. 1991. Третата вълна. София: Изд. къща „Яворов”
 18. Хофстеде, Х. 2001. Култура и организации. София, Класика и стил.
 19. Чавдарова, Т. 2002. Неформалната икономика. София: ЛИК
 20. Чалъков, И. и др. 2008. Мрежите на прехода. Какво всъщност се случи в България след 1989 г. София: Изток-Запад

Препоръчителна литература:

 1. Андерсън, 1998. Въобразените общности. София. Изд. “Критика и хуманизъм”
 2. Ападурай, А. 2006. Свободната модерност. Културни измерения на глобализацията. София. ЛИК
 3. Арънсън, Е. 1986. Човекът – социално животно. София
 4. Бар, Р., Ф. Тьолон, 2002. Политическа икономия. Т. 1 и 2. Изд. Кама
 5. Бауман, З. 1999. Глобализацията. Последиците за човека. София: ЛИК.
 6. Бек, У. 2001. Световното рисково общество. София: Обсидиан.
 7. Бекер, Г., 2007. Как да се гледа по икономически начин на живота. Икономически подход към социалните дейности. В: Научни трудове, Годишник №5, Пловдив: УИ “Паисий Хилендарски”
 8. Блау, П., 1998. Социална размяна. В: Извори на социологията. Съст. Г. Фотев, ред. Х. Сантулов, Ст. Загора: Тракия
 9. Бродел, Ф. без п. г. Игрите на размяната. Т. ІІ. София: Прозорец
 10. Бунджулов, А. 1995. Хетеротопии. София, Изд. “Критика и хуманизъм”.
 11. Бурдийо, П., 2005а. Ритуалите на институиране. В: Социологически проблеми, бр. 3-4
 12. Бъргър, П., Т., Лукман. 1996 Социалното конструиране на реалността. София: ИК ”Критика и хуманизъм”.
 13. Вебер, М. 2003. Протестантската етика и духът на капитализма. София: Изд. Просвета.
 14. Вебер, М. 1998. Смисъл и ценности. Антология. съст. К. Коев. София: Изд. “Критика и хуманизъм”.
 15. Влайков, Ст. 2004. Социалният конфликт. София
 16. Гълбрейт, Дж. 1999. Пътуване през икономическото време. София: Изд. “Дамян Яков”
 17. Георгиев, Б., 1991. Общностите – нашият дом. Класи, касти, етноси. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”
 18. Грановетер, М. 1999. Икономическото действие и социалната структура: Проблемът за вградеността. В: Икономика и социология. Антология. Съст. Т. Чавдарова, София: Лик
 19. Грекова, М., 1998. Общността: очевидност на подобието или проблематизация на различието. В: Общности и идентичности. Съст. И ред.  А. Кръстева. София: Петекстон
 20. Дарендорф, Р. 1993. Съвременният социален конфликт. София: ЦИД.
 21. Дечев, Т., 2006. “Гъвкави форми на работа” и (пост)индустриални отношения в Централна и Източна Европа. София: Fridrich Ebert Stiftung
 22. Джиарини О.,  П. Лидке,  2001. Бъдещето на труда. София: Изд. Къща “Нови хоризонти”
 23. Димитров, Д.В. 2000. Социология на труда. София
 24. Димова, Д., Б. Георгиева, Н. Янева. 2002. Социална политика. София
 25. Драмалиева, В. 2001. Справедливостта в етиката и в бизнес етикета. София
 26. Дракър, П. 2000. Посткапиталистическото общество. София: ЛИК.
 27. Дъглас, М. 2004. Как институциите мислят. София: “41Т” ЕООД
 28. Елиас, Н. 2001. Относно процеса на цивилизацията, т. I и II. София.
 29. Живкова, В. 1998. Село и индустриализация – българският път. София: „Аля”.
 30. Зимел, Г. 2002. Социология. Изследвания върху формите на обобществяване. Велико Търново: ПИК
 31. Игълтън, Т. 2003. Идеята за култура. София: КХ
 32. Кабакчиева, П. 2001. Гражданското общество срещу държавата. София: Изд. ЛИК.
 33. Коев, К. 2004. Елементарни форми на всекидневния живот. Макс Вебер и немското социално-научно познание от края на XIX век и началото на XX век . София: Просвета.
 34. Колев, Б., Т. Ракаджийска, М. Стоянова, С. Тодорава, 2009. Културални нагласи на българския бизнес в процеса на евроинтеграция. София: Унив. Изд. „Стопанство”
 35. Кюранов, Ч. 1977. Социални класи и социална стратификация. София.
 36. Кюранов, Ч. 1982. Човешките общности (Очерци по социология на социалните общности) София: Наука и изкуство.
 37. Ланкастър, Лин. К., Дейвид Стилман. Сблъсъкът на поколенията. Традиционалисти, представители на бейби-бума, поколение Х, деца на хилядолетието. Изд. “Класика и стил”, С., 2004.
 38. Маркс, К. 1985. Към критика на политическата икономия. В: К.Маркс, Ф. Енгелс, Избрани съчинения., т. VІІ, София: Партиздат
 39. Мирчев, М. 2003. Рязкото разслояване: измеренията на бедността в българското общество след 1989 г.. В: Текстове 2003. ИК “М-8-М”, С. Стр. 394-410.
 40. Стоянова, М. 2011. Фалитът – старият нов демон. Троян.
 41. Низбет, Р. 1992. Стремеж към общност. София: ЦИД, Institute for Contemporary Studies, International Center for Self-Governance
 42. Николов, Л. 2001. Социология на личността. Избрано. София: „Софи-Р”.
 43. Нончев, Ив. 2000. Средната класа и социалните трансформации в България. София
 44. Норт, Д., 2000. Институции, институционална промяна и икономически резултати. София: ЛИК
 45. Ракаджийска, Т. 198б. Маргинализацията на трансформиращите се елити - бариера пред устойчивото развитие на обществото. В: Социологически проблеми, бр. 1 и 2, с. 73-83,
 46. Ракаджийска, Т. Преекспониране на социалния капитал в българското общество в процеса на евроинтеграция. В:сб. Сборник „Икономическа социология и психология”, съст. М. Стоянова; София: 2009
 47. Рийч, Р. 1992. Трудът на нациите. Как да се подготвим за капитализма на ХХІ век. София: Унив. изд. “Св. Климент охридски”
 48. Стоянова, М., К. Рамчев, Н. Московцев, С.  Шевченко. 2004. Бизнес по американски, по руски, по български. София
 49. Стоилова, Р. 2001. Неравенства и общностна интеграция. София: ЛИК.
 50. Тодорова, Е. 2009. “Характерът на социалната политика в периода на преход и специфичността на пазара на труда в България. Демографски процеси и работна сила в България, п/р П.Найденова, Г.Михова, с.406-444, София, СИЕЛА.
 51. Тодорова, С. и др. 1998. Предприемачеството – социални отношения, ценности, образци на поведение. София
 52. Тодорова, С.  и др. 1996. Социология на труда. Пловдив.
 53. Тьонис, Ф. 1998. Общност и общество. В: Извори на социологията. Съст. Г. Фотев. Ст. Загора: Тракия
 54. Фотев, Г.  1979. Социологическите теории на Е. Дюркем, В. Парето, М. Вебер.  София
 55. Хабермас, Ю. 1995. Структурни изменения на публичността. София: Университетско издателство  „Св. Климент Охридски”.
 56. Хаджийски, И. 1974. Бит и душевност на нашия народ. Съчинения в два тома. София: Български писател
 57. Хофстеде Х. П. Пидърсън, Х. Хофстеде, 2003. Изследване на културата. София: Класика и стил
 58. Хънтингтън,С. 1999. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред.  София
 59. Чемпдън-Търнър, Ч. , А. Тромпенаарс. 1992. Седемте култури на капитализма: ценностни системи за забогатяване в САЩ, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Швеция и Холандия. Варна
 60. Шнапер, Д. 2001. Нацията като общност на гражданите. София. 
 61. Шютц, А. 1999. Чужденецът. София: Изд. ЛИК.
 62. Aitken, R,. 2007. Performing Capital. Toward a Cultural Economy of Popular and Global Finance. New York: Palgrave Macmillan
 63. Becker, G., 1964. Human Capital. A Theoretical Analysis with Special Reference to education. New York: Columbia University Press, for National Bureau of Economic Research
 64. Becker, G., 1974. Human Capital – A theoretical and Empirical Analysis. In: Reading in Labor Economic and Labor Relations. Eds. Lloyd G. Reynolds, Stanley H. Masters, Collette Moser, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 65. Coleman, J., 1994. A Rational Choice Perspective on Economic Sociology. In: The Handbook of Economic Sociology. N.Y.: Princeton University Press & Russell Sage Foundation
 66. Collins, R., 1992. Weber’s Last Theory of Capitalism: A Systematization. In: The Sociology of Economic Life. Ed. M. Granovetter and R. Swedberg. Boulder, San Francisko, Oxford: Westview Press
 67. Coser L. 1971. Masters of Sociological Thought, N.Y.
 68. Ferve, R., 1992. The Sociology of Labor Markets. New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore: Simon & Schuster International Group
 69. Granovetter, M. 1983 (1973).  The Strength of  Weak Ties. A Network Theory Revisited. In: Sociological Theory Volume 1
 70. Granovetter, M., 1992 (1988) The Sociological and Economic Approaches to the Labor Market Analysis: A Social Structural View. In:  The Sociology of Economic Life. (Eds) M. Granovetter and R. Swedberg, Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press
 71. Granovetter, M. 1995. Getting a Job: A Study of Contacts and Careers. Chicago: University of Chicago Press.
 72. Grint, K., 2000. The Sociology of Work. An Introduction. Oxford: Policy Press
 73. Hintington, S., 1968. Political Order in Changing Society. New Haven, CT: Yale University Press
 74. Homans, G., 1958. Social Behavior as Exchange. In: American Journal of Sociology, 65, pp. 597-606
 75. Latour, B., 2005. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford University Press
 76. Parsons, T., N. Smelser, 1956. Economy and Society. London: Rutledge&Kegan Paul
 77. Polanyi K., 2002. The Great Transformation. The Political and Economic Origins of the Our Time. Pax Britannica
 78. Polanyi, K., 1992. The Economy as Instituted Process. In: The Sociology of Economic Life. Eds. By Granovetter, M., and R. Swedberg. Boulder, San Francisco, Oxford: West View Press
 79. Rakadjiiska, T., 1998, The High Marginalization of Bulgarian Society and the Risks of the Modernization. In: The Bulgarian Transition Challenges and Cognition., Sofia:  BSA
 80. Weber, M., 1978. Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology. Ed. By G. Roth and Cl. Wittich, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press

 

Катедра “Икономическа социология”                         Р-л катедра:

 

2016 г.                                                                                              /доц.д-р Андрей Нончев/

София, УНСС


ВЪПРОСНИК ЗА ГЛАВЕН АСИСТЕНТ