Катедра "Икономическа социология"

Обновено: неделя, 01 декември 2019 11:22

КОНКУРСИ


На 13 септември 2019 г.

Университетът за национално и световно стопанство - София

обявява конкурс за главен асистент по:

  • професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Социология (икономическа социология) – един,
  • със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (публикувана в ДВ, бр. 72 от 13.09.2019 г.). Документи се подават в дирекция „Наука”, сектор “Научни съвети и конкурси” при УНСС – София, кабинет 2038, тел. (02) 8195 390.


ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА ЗА КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН АСИСТЕНТ - 2019 г.

Архив:

ВЪПРОСНИК ЗА ГЛАВЕН АСИСТЕНТ - 2016 г.


Прикачени файлове:

application/msword Тематична програма_главен асистент_2019.doc - 94 KB