Катедра "Икономическа социология"

soc_65d13_1 str.jpg

Уважаеми колеги,

Катедра „Икономическа социология“ в УНСС и Българска социологическа асоциация имат удоволствието да Ви поканят да участвате в научна конференция на тема: „Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“, която ще се проведе на 21 ноември 2017г. в Голяма конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство, гр. София.

Конференцията обхваща две основни тематични направления и връзката между тях.

Първото направление включва широк кръг от теми, ориентирани към съвременните обществени предизвикателства: кои са промените и тенденциите, които моделират съвременните общества, как се адаптираме към тях, какви изводи могат да се направят и какви са възможните насоки за решаване на острите обществени проблеми и други подобни.

Във второто направление ще се дискутират състоянието и бъдещите възможности за развитие на образованието по социология в България в условията на съвременните обществени предизвикателства. В него ще се търси гледната точка на представителите на различните социологически катедри, научни и изследователски организации, бизнеса, публичните институции към образованието по социология.

Докладите от конференцията, които са приети за публикуване ще бъдат издадени в електронен сборник с редакционна колегия и ISBN номер. 

Научната конференция се организира по проект, финансиран със средства за НИД на УНСС по договор № НП-8/2017

Организационен съвет и срокове за участие.