Катедра "Икономикс"

НОВО!!!

Специалност "ИКНОМИКА и ПРАВО"

Магистърската програма по „Икономика и право“ е разработена в тясно сътрудничество между катедра "Икономикс" и колегите от Юридическия факултет на УНСС.

Изучаваните, по учебния план (виж линк), дисциплини включват, както класически икономически, така и юридически. Но ОГРОМНО ПРЕДИМСТВО на предлаганите курсове е, че съществен дял от предложените учебни курсове са разработени хибридно, т.е включват както юридическата основа, така и икономическата интерпретация. Лектори, в тези дисциплини, са както преподаватели юристи, така и колеги икономисти. С оглед възможно най-пълно припокриване на теорията с практиката, в множество от курсовите - представянето на тематиката, засегната в отделни лекции, се подпомага от изтъкнати и разпознаваеми в публичното пространство, лектори от практиката

Очевидни са и целите на програмата И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО ДАВА:

  • като използва общото поле на действие между икономиката и правото, за да изгради качествено нов тип професионалист: този, който разбира и съчетава по адекватен начин общите принципи и на икономиката, и на правото - в тази връзка: да изгради професионалист, който може САМОСТОЯТЕЛНО, на основа придобитите знания и умения, да взема отговорни управленски решения.
  • по-добро разбиране на това как правните норми влияят на икономическото поведение и как икономическите аргументи оформят правната среда. Това разбиране се основава на интензивно обучение както по икономически, така и по правни дисциплини;
  • да постави акцент върху интердисциплинарни области, в които се припокриват интересите на икономиката и правото. Именно те допринасят най-много за собствения облик на магистърската специалност;
  • да даде възможност за перманентно поддържане и развитие на ключовите компетентности за учене през целия живот и в частност: компетентности необходими за личностна реализация и развитие, пригодност за заетост, социално приобщаване, активно гражданско участие и др. Съобразно Европейската референтна рамка на Ключовите компетентности за учене през целия живот (Официален вестник на Европейския съюз C 189/7 4.6.2018 г.). В тази връзка са отчетени и реализирани чрез структурата на учебния план и отделните учебни дисциплини необходимите знанията, умения и компетенции, които се изискват като резултат от обучението съобразно заложените в Националната квалификационна рамка на Република България (РМС № 96/02.02.2012) цели, а именно: самостоятелност и отговорност; компетентности за учене, комуникативни и социални компетентности; и преди всичко – професионални компетентности.

За реализация на горните цели, магистърската специалност по „Икономика и право“ прилага опита на аналогични програми в най-престижните университети по света. Специалността фигурира в университети като Университет Калифорния Бъркли, Харвардския университет, Университетът в Принстън, Масачузецкия технологичен институт, Чикагсия университет, Университет Джордж Мейсън, Университетът в Мичиган, Лондонското училище по икономика и политически науки, Университет Бокони, както и в други престижни европейски университети. Предлагането на тази програма на потенциалните студенти в УНСС дава възможност на най-големия бизнес университет в тази част на света да се доближи до образователния профил на най-добрите висши училища, предлагащи образователни услуги в областта на икономиката и правото.

Професионална реализация:

Специалността „Икономика и право“ таргетира както завършващи студенти, на които тепърва предстои навлизането на трудовия пазар; така и специалисти в различни аналитични отдели и администрации, работещи на различни йерархични равнища – където е необходимо специализирано познание за практическо решаване на възлаганите задачи, касаещи специфичните интердисциплинарни полета на границата между икономиката и правото, в които те специализират. Програмата може да помогне на икономистите да допълнят своите икономически познания с необходимата правна подготовка в условията на бързо променящата се нормативна действителност както в България, така и в ЕС. По същия начин – програмата е полезна за юристи, на които се желаят или от потребностите на практиката се налага да допълнят своите юридически познания с необходимата икономическа подготовка в условията на бързо променящата се нормативна действителност както в България, така и в ЕС.

Програмата е насочена пряко към позиции във висшите ешалони на властта, респ. структурите на изпълнителната власт – министерства, държавни агенции и др.ведомства и учреждения. По същия начин, доколкото е налице сходство с дейността на местните и областните администрации, както и тези в различни държавни ведомства и учреждения – завършилите магистърската програма напълно адекватно се вписват административната и управленски структури на посочените висши ешалони на централната и местни власти. Завършилите специалността успешно ще се реализират и в корпоративния сектор – големите фирми, които са обект на регулиране от страна на  държавата. И в крайна сметка - за всички, които имат амбицията да основат собствен бизнес, защото всяка икономическа дейност е нормативно регулирана.

След успешно полагане на семестриалните изпити, студентите в специалността „Икономика и право“ завършват образователната си степен със защита на дипломна работа.

Магистърската програма - в този й усъвършестван вид, стартира от учебната 2022/23 г. и първите випускници успешно защитиха Дипломните си работи.