Катедра "Регионално развитие"

Обновено: четвъртък, 07 юни 2018 10:52

Alumni

Сфера на дейност
Образование, Наука, Технологии, Иновации и Проекти

Мисия на организацията 

Създаване на регионална дигитална свързаност и достъпност до научни организации, информационни научно-технологични хъбове и бизнеса.

 

Дейности:

1)      Осъществяване на обратна връзка между преподаватели, студентите и бизнеса;

2)      Отчитане на професионална реализация;

3)      Представяне на своите научни интереси и области на развитие;

4)      Провеждането на анкети за професионална реализация и отчитане на резултатите от тях в учебния процес;

5)      Популяризиране и реализация на младите специалисти по „Регионално развитие“;

6)      Подпомагане и участие в дейностите по разработването и реализирането на научни прояви, проекти и съвместни форуми;

7)      Осъществяване на трайни връзки между поколенията и споделяне на опит и добри практики в икономика 4.0.

Цели на Алумни клуб към катедра „Регионално развитие“

Основната цел е да изгради свързаност и приемственост между випуските от студенти завършели специалност „Регионално развитие“, „Регионален мениджмънт и бизнес“. Създава условия за включване на студентите в извън аудиторни и научни изследователски дейности за образование и развитие на личността. Създава у студентите навици и чувства към уважение на академичните традиции и споделяне на професионален опит и зачитане на други човешки права, това би довело до взаимно подпомагане, толерантност и зачитане индивидуалното мнения на отделния човек. Създава нагласи за устойчив интелигентен растеж и опазване на околната среда. Приобщаване на студентите към хуманните ценности, демократичните принципи, както и ще допринесе за развитието на Smart технологиите на съвременното общество 5.0. Подпомага участието на студентите в изготвянето и управлението на национални и европейски програми, като начални стъпки за всестранното им развитие. Насочва студентите към изучаване на европейският и световен опит в съвременното трансформиране на икономиката, дигиталното образование, и глобалното човешко развитие базирано на знанието и самоусъвършенстването. Предприемат, подкрепят и развиват всички подходящи инициативи за правно, образователно, административно, психологическо и икономическо съдействие по отношение на гражданите. Развива и утвърждава гражданското общество и насърчава гражданите при осъществяване на инициативи, свързани с повишаването на тяхното благосъстояние и жизненият стандарт. Създава по-тесни връзки и предпоставки за сътрудничество с централната и местната власт, научни и образователни институции, граждански и други организации, интересуващи се от проблемите на Регионалното развитие. Споделяне на опит, подпомагането на кандидатстване и участие в международни и национални проекти в областта на регионалното развитие. Подпомага създаването на партньорски инициативи, кооперирането и научното сътрудничество с широк кръг институции и организации.

Прикачени файлове:

application/pdf Устав на Алумни клуб при РР.pdf - 219 KB