Катедра "Регионално развитие"

Правила за провеждане на преддипломен стаж