Катедра "Регионално развитие"

Правила и критерии
Обновено: четвъртък, 22 юни 2017 15:53

Оценяване и контрол на академичните постижения на студентите

С настоящите правила се уреждат реда и формите на оценяване на придобитите от студентите знания и умения по време на обучението от катедра „Регионално развитие“ в съответствие с чл. 44, чл. 44а и чл. 45 от Закона за висшето образование и  спазване на  Правилника за учебната дейност в УНСС.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Контролът за проверка и оценка на знанията и уменията на студентите се осъществява чрез текущи оценки и семестриални изпити.

(1)   Изпитите са писмени, освен когато спецификата на учебната дисциплина не изисква друга форма на проверка.

(2)   Изпитите в дистанционна форма са чрез оценка на курсовата работа или писмена проверка на знанията

(3)   Всички оценки са по шесто балната система, която включва:  отличен (6,00); много добър (5,00); добър (4,00); среден (3,00); слаб (2,00).

Чл. 2.  За всички процедури по оценяване на знанията и уменията на студентите оценките се вписват в предвидените за това документи – протоколи  и  главни книги.


ТЕКУЩ КОНТРОЛ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА

Чл. 3. Оценяването на знанията и уменията на студентите чрез текуща оценка се извършва по време на семестъра и е валидно за дисциплините, за които е посочена тази форма на изпитване.

Чл. 4. Редът и условията за оформяне на оценката се обявява на студентите от титуляря на дисциплината в началото на съответния семестър. Възможните форми на текущо оценяване могат да бъдат:

 - Индивидуално изпитване в часовете за упражнения;

 - Най-малко две контролни работи;

- Самостоятелно изпълнение на практически задачи и дейности, поставени от преподавателя или асистента водещ упражненията;

- Разработване на реферати, курсови работи и защита на тези.

Чл. 5.  Текущите оценки стават окончателни, когато се оформят в края на семестъра и студентът е съгласен  с поставената оценка. След което  оценките се нанасят в изпитни протоколи, по установения ред в УНСС.

Чл. 6. Преподавателят нанася оценките в главните книги не по-късно от три дни след приключване на  изпитните сесии.

Чл. 7. Преподавателят съхранява информацията за текущото оценяване, материали и други доказателства за работата на студента за срока на обучение през семестъра не по-малък от една година от времето на окончателното текущо оценяване.

Чл. 8. Студентите, неоценени поради отсъствие и/или получили слаби оценки от текущия контрол, се явяват на изпит по съответната дисциплина на редовната, поправителните и годишни поправителни сесии.

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

Чл. 9.  Семестриалните изпити се провеждат в сесии, съобразно графика на учебния процес, който АС утвърждава за всяка учебна година.

Чл. 10. Изпитите се провеждат по предварително разработен от титуляря конспект, който е част от учебната програма за всяка конкретна дисциплина. Водещият преподавател е длъжен да оповести по подходящ начин реда, условията и формата за проверка на знанията и уменията, както и начина за формиране на оценката по дисциплината в началото на съответния семестър.

Чл. 11. Изпитите се провеждат от титуляря на дисциплината с участието на асистент, ако има такъв.

(1)   Ако няма второ лице за присъствие на изпита, титулярът на изпита привлича  поне още един преподавател от основното звено или асистент за участие в изпита.

(2)   При провеждането на изпитите се спазват изискванията за прозрачност и обективност в оценяването, както и за недопускане на нарушения от страна на студентите.

Чл. 12. При доказан опит за преписване по време на изпит изпитващият е длъжен да докладва случая първо на ръководителя на катедрата, с цел предприемане на необходимите мерки, предвидени в съответните правилници на УНСС.

(1)   Оценките от изпитите се нанасят в групови изпитни протоколи и/или индивидуални изпитни протоколи.

(2)    В срок не по-късно от три дни след семестриалния изпит преподавателят е длъжен да впише изпитните резултати.

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Чл. 13. Държавният изпит е заключителна изпитна процедура за оценяване цялостната подготовка на студента и усвоените от него знания и умения по време на обучението във връзка с придобиване на професионална квалификация.

Чл. 14. Държавният изпит се провежда от изпитна комисия, назначена със заповед на Ректора на УНСС.

(1) Съставът на комисията е съобразен с нормативните изисквания на  УНСС.  В заповедта за държавния изпит са упоменати датата, часа и мястото за неговото провеждане.

(2) Квестори на държавния изпит могат да бъдат нехабилитирани преподаватели на основен трудов договор, асистенти, докторанти  и служители в УНСС.

(3) Информацията за датата, часа и мястото на провеждане на държавния изпит се огласява на информационното табло на катедра „Регионално развитие“.

Чл. 15. В деня на държавния изпит изпитната комисия запознава студентите с правилата на изпитната процедура – времетраене на изпита, теглене на изпитните въпроси, техническо оформление на писмените работи, права и задължения на студентите по време на изпита.

(1)     При доказан опит за преписване по време на държавен изпит изпитната комисия има право да отстрани студента, нарушил правилата.

Чл. 16. След приключване на писмения държавен изпит членовете на комисията оценяват изпитните резултати и оформят крайната оценка от изпита.

(1)     Срокът за оповестяване на изпитните резултати е до 3 (три) работни дни след провеждане на писмения държавен изпит.

(2)     В този срок председателят на изпитната комисия е длъжен да впише оценките в главната книга.

Чл. 17. Защитата на дипломна работа се организира по начин, идентичен на организацията на писмения държавен изпит.

 (1) До разработване и защита на дипломна работа се допускат студенти, чийто среден успех от обучението до края на четвъртия семестър е отличен (5,50) и имат изявен интерес към научно изследване от областта на регионалното развитие.

Чл. 18. Защитата на дипломните работи е публична и се провежда пред изпитна комисия, назначена със заповед на Ректора.

Чл. 19. След приключване на защитата изпитната комисия обсъжда представянето и оповестява крайната оценка за всеки дипломант. В общия изпитен протокол (или индивидуален протокол) се вписва окончателната оценка от изпита.

Чл. 20. Председателят на изпитната комисия в срок до 3 (три) работни дни след проведената защита на дипломни работи вписва в главната книга съответните данни и крайната оценка от държавния изпит.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21.  При доказани нарушения от страна на преподавател, проявен субективизъм или непрофесионално отношение при провеждане на изпитните процедури, ръководителят на катедрата свиква заседание за разглеждане на случая и предприемане на необходимите административни мерки, предвидени в правилниците на УНСС.

Чл. 22. За неуредени въпроси в настоящите правила се прилага Правилника за учебната дейност в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

 

Правилата са приети на заседание на Катедрения съвет при катедра „Регионално развитие“ (Протокол № 27 от 20 юни 2017 г.).