Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Обновено: вторник, 23 февруари 2016 18:45

За катедрата

Като поделение на Университета за национално и световно стопанство катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” е наследник на традициите на създадения през 1920 г. Свободен университет за политически и социални науки (Балкански близкоизточен институт). През 1940 г. Свободният университет се трансформира в Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН). Следва сливане на ДВУФАН с Държавностопанският отдел на Юридическия факултет на Софийския държавен университет (СДУ) през 1947 г.

На 1.ІХ.1948 г. във факултета за стопански и социални науки при СДУ се създават специалности, между които и специалност „Народностопанско планиране”. От 1.І.1952 г. стопанският факултет на СДУ се обособява в самостоятелен Висш икономически институт (ВИИ) и една от катедрите и специалностите в този институт е „Народностопанско планиране”, по-късно – „Управление и планиране на народното стопанство” и „Прогнозиране и планиране”. След промените у нас през 1989 г. ВИИ беше преименуван в Университет за национално и световно стопанство. Ръководството на УНСС обяви конкурс за разработване на учебна документация за разкриване на специалност „Маркетинг и мениджмънт”. Катедрата спечели конкурса и от 1991 г. носи името „Маркетинг и стратегическо планиране”, като започна обучението на студенти по новата специалност. По-късно на основата на една от специализациите в „Маркетинг и мениджмънт” се разви специалността „Стопанско управление” (сега „Бизнес администрация” под ръководството на катедра „Управление”), а новата специалност се трансформира в „Маркетинг”. От 2014/2015 академична година катедрата осъществява обучение и на английски език за бакалаври по специалност „Маркетинг и стратегическо планиране“ (Marketing and Strategic Planning).

През всичките тези години в катедрата се утвърждава и развива дух на академичност и професионализъм, благодарение на такива видни учени като академик Евгени Матеев (когото с право наричат патриарх на българската икономическа наука), чл. кор. проф. д.ик.н. Иван Илиев (ректор на ВИИ за периода 1975 – 1978 г.), проф. д.ик.н. Иван Хаджииванов, проф. д.ик.н. Тодор Ангелов, проф. д-р Никола Вълев, проф. д-р Тодор Любиков, проф. д.ик.н. Константин Габровски, проф. д.ик.н. Васил Манов, проф. д-р Ангел Геров, доц. д-р Велина Балевa, доц. д-р Найден Найденов, доц. д-р Лиляна Василев и др.

Хабилитираните преподаватели в катедрата, които са 52% от академичния състав, притежават необходимия профил и квалификация по съответните научни специалности. Те са доказани учени и преподаватели с богати теоретични познания и практически опит в областта на маркетинга и планирането. Нехабилитираните преподаватели (48% от академичния състав) участват активно в научни изследвания и проекти, някои от тях работят в различни институции, което прави възможно свързването на семинарните занятия на студентите с практиката. Не е без значение и това, че 90% от нехабилитираните преподаватели са доктори по икономика, а 64% са главни асистенти.

В съответствие с мисията и визията на Университета за национално и световно стопанство преподавателският състав на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” има за цел нейните възпитаници да добият задълбочена научна подготовка и висока професионална компетентност, да развиват авангардно стратегическо мислене, за да са конкурентоспособни и предпочитани партньори в националните и в международните бизнес среди. Възможностите за постигането на тази висока цел практически се доказва чрез реализацията на завършили студенти в двете специалности, заемащи възлови позиции в централни и местни органи на властта, в наши и международни институции от различен характер, както на територията на България, така и в чужбина. Около 70% от преподавателите в катедрата са бивши нейни възпитаници.

Посланието на колектива на катедрата към настоящите и бъдещите студенти в УНСС са думите на българската световна шампионка по шахмат Антоанета Стефанова: „Само в речниците думата победа се намира преди думите работа и труд.” А ние ще добавим, че дори и в речниците думата успех е след думите работа, старание и труд.