Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

ОКС "Бакалавър"
Обновено: вторник, 12 декември 2023 12:38

Специалност "Маркетинг"


Специалност „Маркетинг” е създадена през 1991 г. (първоначално като „Маркетинг и мениджмънт”, а от 1995 г. – „Маркетинг”). В първи и втори курс от обучението си в ОКС „бакалавър” студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски дисциплини както всички свои колеги от професионално направление „Икономика”. В трети курс изучават задължителни и факултетни избираеми дисциплини като: социална политика, маркетингови изследвания, маркетингово планиране, потребителско поведение, въведение в иконометрията, интернет технологии, икономически анализи и прогнози, икономическа статистика и др. Особено внимание се отделя на пазарните проучвания, потребителското поведение и маркетинговото планиране, които за бакалаврите от специалността са надстройка над общия курс по маркетинг, изучаван от всички икономисти във втори курс. Заедно с това тези дисциплини са и базата за знанията и уменията, които студентите от специалността трябва да усвоят в четвърти курс чрез изучаването на специалните задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, основните от които са: продуктова политика, ценова политика, комуникационна политика (имат се предвид интегрираните маркетингови комуникации), дистрибуционна политика, маркетинг на интелектуални продукти, управление на продажбите, моделиране в маркетинга, конкурентни стратегии, маркетинг в интернет, директен маркетинг и др. Дипломирането на студентите в ОКС „бакалавър” става чрез полагане на държавен изпит по специалността.

  • Завършилите специалност „Маркетинг” могат да работят в органи на държавната и местната власт, големи, средни и малки фирми, холдинги, сдружения, корпорации, фондации, специализирани агенции, финансови институции, международни организации. 

Изтеглете брошурата

На следващото ниво – ОКС „магистър” се получава профилирана подготовка по маркетинг в конкретни сфери на дейност, за които се изисква тази степен. Дипломирането става чрез защита на магистърска теза. Магистрите получават квалификация, която им позволява да заемат такива длъжности като: маркетингов мениджър, маркетингов консултант, специалист по пазарни проучвания, по пазарна политика, по снабдяване, по пласментна дейност, по маркетингови комуникации (реклама, връзки с обществеността, стимулиране на продажбите, директни продажби) и др.

Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” предлага следните магистърски програми:

  • „Маркетинг” – редовна и дистанционна форма на обучение със срок на обучение съответно 1 година (за получили бакалавърска степен по маркетинг), 1.5 години (за бакалаври от всички други специалности в професионално направление „Икономика”) и 2 години (за неикономисти);
  • „Прогнозиране и планиране” – редовна форма на обучение при същите условия (както за „Маркетинг”) за 1 година, 1.5 години и две години.
 

Преддипломен стаж за специалност „Маркетинг“

Прикачени файлове:

application/msword Заявление избираеми 4 курс Маркетинг_2017 !.doc - 24 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document РЕГИСТЪР на Академични наставници и Отговорници-студенти Маркетинг Б РО.docx - 23 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document РЕГИСТЪР на Академични наставници и Отговорници-студенти Маркетинг Б ДО.docx - 23 KB