Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

ОКС "Магистър"
Обновено: вторник, 09 май 2023 19:18

Маркетинг

Mаркетинг

Изтеглете брошурата


Обучението по магистърската програма „Маркетинг“ подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да анализират, разработват и реализират маркетинговата стратегия на организации с различен предмет на дейност.

Цели на обучението

Основните цели на обучението включват придобиването на:

  • знания относно съвременните разбирания за ключовата роля на маркетинга за организациите в пазарни условия;
  • знания и умения, необходими за разработване на маркетинговата стратегия и политика на организацията;
  • способности за ръководство на екипи по позиционирането на организацията и на нейните продукти и търговски марки;
  • знания за спецификата на маркетинга в различните сектори на икономиката;
  • знания и умения за управление на маркетинговите дейности в различни организации;
  • възможности за възлагане на задания за рекламни, PR, изследователски и други външни за фирмата субекти;
  • способности за оценяване на офертите на външни агенции и за изграждане и управление на дългосрочни взаимоотношения с клиентите.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да работят като: ръководители или заместник-ръководители на звената по маркетинг в организациите; ръководители на рекламни, изследователски, PR или други агенции; старши изследователи; ръководители на сектори в звената по маркетинг (продажби, анализи, реклама и др.); планьори в агенции, оказващи маркетингови услуги; членове на висшето ръководство на организациите. Те могат да бъдат членове на управленските екипи в министерства, агенции, комитети и др. органи на централна и местна власт.

Посочените по-горе дейности определят и областите на професионална реализация на завършилите специалността, които са: маркетингови отдели на различни фирми и организации; рекламни агенции, PR агенции и агенции за директен маркетинг; изследователски агенции; агенции за медийно планиране; агенции за организиране на събития; министерства и ведомства.

Маркетинг

„Обучението в магистърските програми на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ е трамплин към успешна кариера в сферата на маркетинга.“

Ралица Бехар
Мениджър проекти
Superbrands България

Маркетинг

„Хибридните професии навлизат все повече и в България и специализацията само в една сфера вече не е достатъчна. Магистърската програма по Маркетинг е конструирана по начин, който да обхваща множество сфери, като дава възможност на участниците сами да допълнят и изберат специфичните модули, в които искат да задълбочат познанията си. Широкият обхват на модулите прави програмата приложима и полезна не само за специалисти, решили да се развиват в сферата на маркетинга, но и отлична основа за всеки бизнес лидер.“


Станимира Ковачева

Магистър по Маркетинг

Носител на най-големия световен приз за работодателска марка Employer Branding Leader

Прикачени файлове:

application/pdf Тематични направления.pdf - 309 KB

application/msword Указания за разработване на магистърска теза.doc - 57 KB

application/msword Шаблон за титулна страница.doc - 81 KB

application/msword Бланка за заявление.doc - 64 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document РЕГИСТЪР на Академични наставници и Отговорници-студенти М М РО.docx - 23 KB