Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

ОКС "Бакалавър"
Обновено: сряда, 10 май 2023 11:46

Специалност „Стратегическо планиране”

Обучението в специалност "Стратегическо планиране" е съобразено както с изискванията на бъдещата икономика и общество, така и с теоретическите и практическите достижения в областта на стратегическото планиране на социално-икономическите системи.

Брошура

Основните цели на обучението в специалността са студентите да:

  • получат необходимите по дълбочина, обем и обхват знания за икономиката в нейната цялост, за системния характер на процесите, които се развиват в нея;
  • овладеят модерните подходи, парадигми, методология, методики и инструменти за проектиране на стратегическото бъдеще на социално-икономическите системи (фирмени, регионални, национални, интернационални);
  • изградят умения и навици за бърза и ефективна реакция в условията на динамично променящи се бизнес среда, технологии, изисквания на процесите на глобализация и интеграция;
  • бъдат мотивирани да се обучават през целия живот, като разширяват и повишават своята професионална подготовка, знания и умения с използването на различните степени на образование (магистърски и докторски програми), продължаващо обучение, самоподготовка и други;
  • изпитват удовлетворение от направения избор за професионална реализация в областта на стратегическото проектиране.

Процесът на формиране на знания, умения и професионални компетенции в специалност „Стратегическо планиране“ се осъществява чрез последователно и паралелно разгръщане на стратегическите, тактическите и оперативните въпроси на планирането на четирите равнища на управление на икономиката – фирмено, регионално, национално, интернационално. Най-напред чрез дисциплините „Национално стратегическо планиране“, „Регионално стратегическо планиране“, „Корпоративно стратегическо планиране“, „Международно планиране“ студентите получават задълбочени знания по теорията, методологията и технологията на прогнозирането, планирането и програмирането и тяхното специфициране на различните управленски равнища. Тези фундаментални знания за стратегическото планиране по-нататък се развиват в ширина и дълбочина веднъж чрез дисциплини, които допринасят за взимането на обосновани управленски решения („Макроикономически анализи и прогнози“, „Бизнес анализи и прогнози“, „Изследване на операциите“, „Конкурентоспособност“, „Система на националните сметки“), и втори път чрез дисциплини, които развиват тактическите и оперативните въпроси на управлението на съответната икономическа система („Бизнес планиране и бюджетиране“, „Пространствено развитие“; „Финансово програмиране“, „Национална структурна политика“, „Външноикономическа политика“, „Управление на проекти“, „Оперативно планиране“).

В процеса на обучение чрез дисциплините „Стратегическо планиране и програмиране в Европейския съюз“, „Регионално развитие и европейския структури“, „Външноикономическа политика“ студентите получават допълнителни специализирани знания в областта на световната икономика, европейската интеграция, процесите на глобализация и интернационализация. Накрая на своето обучение студентите придобиват необходимите умения да превръщат получените фундаментални и специализирани знания в стратегическо мислене и поведение (чрез дисциплините „Теория на игрите“ и „Стратегически симулации“).

За да отговорят на изискванията на практиката и да се справят със сложни задачи в непрекъснато променяща се среда, получилите образователно-квалификационна степен „бакалавър" по специалността „Стратегическо планиране“ развиват по време на обучението си способност за творческо и аналитично мислене, придобиват навици за практическо използване на знанията за системния подход при изследването и управлението на сложните икономически системи.

Завършилите специалността знаят и могат да разработват различни варианти на стратегии (настъпателни или отбранителни). Те са в състояние да използват обективни критерии за изпреварваща оценка на тяхната икономическа, социална и екологична целесъобразност. Те придобиват умения да обосновават своите идеи, да оценяват жизнеспособността и потенциала за развитие на съответната социално-икономическа система, да извеждат целесъобразни решения относно нейното оцеляване и просперитет.

Професионална реализация:

Завършилите специалност "Стратегическо планиране" с придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" на основата на своите знания, умения и компетенции намират професионална реализация и на четирите равнища на управление на икономиката:

  • на международно равнище: в международни организации и институции като Организацията на обединените нации, Световна банка, Международен валутен фонд, Европейска централна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейска инвестиционна банка, представителства на Европейската комисия; Световна търговска организация, Световната здравна организация и др.
  • на национално равнище: в министерствата, агенции и други правителствени институции при разработването на секторни анализи, прогнози и политики; при разработването, изпълнението и осъществяването на контрола по изпълнението на стратегиите, плановете, програмите и проектите за бъдещо развитие; в отделите по програмиране на управляващите органи на оперативните програми.
  • на регионално равнище: в областните и общинските администрации при разработването, изпълнението и осъществяването на контрола по изпълнението на плановете, програмите и проектите за бъдещо развитие на регионите, областите и общините; в регионалните браншови организации и съюзи, обществени съвети, неправителствени организации при изготвянето на анализ и оценка на предлаганите планове и политики за регионално развитие, при разработването на варианти на регионална политика.
  • на фирмено равнище: в търговските дружества от сферата на селското и горското стопанство, промишлеността, строителството, транспорта и съобщенията, туризма, търговията, финансите, застрахователното дело, културата, спорта, медиите и т.н. при разработването и изпълнението на техните стратегии, бизнес планове, програми и проекти.

В съответствие със заложените цели бакалаврите от специалност „Стратегическо планиране" могат да продължат образованието си в образователно-квалификационната степен „магистър", както веднага след завършване на срока на обучението си, така и след придобиване на практически опит и осъзнаване необходимостта от задълбочаване на техните знания и умения.

 

Преддипломен стаж за випуск 2020/2021 г. специалност "Прогнозиране и планиране"

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document РЕГИСТЪР на Академични наставници и Отговорници-студенти Стрaтегическо планиране.docx - 23 KB