Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

ОКС "Бакалавър"
Обновено: петък, 13 ноември 2020 15:31

Специалност „Стратегическо планиране”

На 1.09.2018 г. се навършиха 70 години от създаването на специалност „Прогнозиране и планиране” - днес специалност "Стратегическо планиране". Специалистите плановици получават специализирани знания и умения по макроикономическо, фирмено и регионално прогнозиране и планиране. В първи и втори курс от обучението си в ОКС „бакалавър” те изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски дисциплини както всички свои колеги от професионално направление „Икономика”. В трети курс изучават задължителни и факултетни избираеми дисциплини като: социална политика, маркетингови изследвания, маркетингово планиране, потребителско поведение, въведение в иконометрията, интернет технологии, икономически анализи и прогнози, икономическа статистика и др. В четвърти курс се изучават задължителни, избираеми и факултативни специални учебни дисциплини: национално планиране, регионално планиране, фирмено планиране, ценови стратегии, демография и пазари на труда, система на националните сметки, изследване на операциите, управление на проекти, регионално развитие и европейски структури, борси и борсови операции, пазарни стратегии и др. Дипломирането на студентите в ОКС „бакалавър” става чрез полагане на държавен изпит по специалността.

Завършилите специалността могат да работят в органи на държавната и местната власт, международни институции, търговски дружества, неправителствени организации, отраслови камари и палати, фондации, образователни и здравни организации, борси, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове.

На следващото ниво – ОКС „магистър” се получава профилирана подготовка по прогнозиране и планиране в конкретни сфери на дейност, за които се изисква тази степен. Дипломирането става чрез защита на магистърска теза.


Преддипломен стаж за специалност „Прогнозиране и планиране“