Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

ОКС "Магистър"
Обновено: сряда, 19 август 2020 12:10

Развитие на интелигентни градове

Развитие на интелигентни градове

Изтеглете брошурата


Обучението по магистърската програма „Развитие на интелигентни градове“ се осъществява съвместно от катедри „Регионално развитие“ и „Маркетинг и стратегическо планиране“. Това партньорство предлага иновативен трансфер на знания между две научни направления. То е фокусирано върху подготовката на специалисти за нуждите на регионалното управление и администрация, регионалния маркетинг и регионалния бизнес въз основа на възможностите, които ни предоставя Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)/Innovative Strategy for Smart Specialization (ISSS/IS3. Обучаваните ключови експерти и специалисти ще развиват своя капацитет в области като: начини и методология за изпълнение целите на ИСИС, в съответствие с дефинираните в нея тематични приоритети; определяне на проблемите пред развитието на интелигентни градове на всички равнища; регионален маркетинг; иновации в регионите; иновативно развитие на територията; оценка на ресурсния потенциал на местните териториални общности; познаване на европейския опит и световни добри практики в областта на създаването и развитието на интелигентни градове и прилагането им на практика и други релевантни.

Цели на обучението

Основната цел на магистърската програма е да подготвя специалисти, които да намерят своята реализация както на национално и регионално, така и на международно ниво, придобивайки знания и умения в областта на публично-частното партньорство, прилагайки модела Quadruple Helix за сътрудничество и съвместни действия между администрация, бизнес (МСП) и наука (академията), надграден с включване на гражданския сектор в лицето на НПО, в управлението на регионалното развитие, развитието на бизнеса и гражданството.

Други съществени цели на обучението са:

  • да подготви студентите в областта на разработване на стратегии и програми за изграждане, развитие и устойчивост на интелигентни градове;
  • да подготви студентите да планират интелигентно, прогнозират и оперативно да управляват развитието на  интелигентни градове;
  • да подготви студентите да реализират в пряката си дейност системата “прогнозиране – планиране – програмиране - бюджетиране” с краен продукт “комплексен иновационен план за изграждане, развитие и устойчивост на интелигентни градове ”;
  • да подготви студентите да разработват целите и стратегиите за регионален маркетинг;
  • да подготви студентите да преодоляват, чрез управленската си дейност и експертен капацитет, диспропорциите и изостаналостта на отделните райони и селища и да способства внедряването на иновации в регионите чрез интелигентна специализация.

Професионална реализация 

Магистърът по „Развитие на интелигентни градове“ може успешно да се реализира в структурите на законодателната власт (Народно събрание), изпълнителната власт (МС, МИ, МРРБ, ИАНМСП и др.), областната и общинска администрация (в регионални отдели и звена свързани с интелигентното образование, здравеопазване, транспорт, заетост, екология и др.), неправителствени организации, регионални иновационни центрове, иновативни МСП, в управлението на социално ориентирани дейности, консултантски служби, да ръководи и участва в програмно ориентирани екипи, във функционални звена на управление на производствени и търговски организации в регионалната икономика и регионалния маркетинг, независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост.


Развитие на интелигентни градове

„По време на обучението си в магистърска степен ще разширите мирогледа си в избраната област; ще получите възможност за създаване на мрежа от контакти и съвети как да ги задържите - едно от най-важните неща в днешния бизнес свят. Образованието и получената степен се ценят все по-високо от работодателите. УНСС работи гъвкаво и се настрои бързо към извънредната ситуация, предизвикана от COVID-19.“

Юлия Соколова
Търговски директор
Българската телеграфна агенция


Развитие на интелигентни градове

„Все повече хората се усъвършенстват и професиите в България не трябва да бъдат статични. Имаме нужда от нещо ново и ангажиращо. Завърших магистратура „Развитие на интелигентните градове“ и в момента работя в „Nu Boyana Film Studios“, с което косвено  подпомагам за развитието на филмовия бизнес в България. Благодарение на иновативните методи за обучение успях да се усъвършенствам и продължавам да се развивам.“

Мирослав Манов
Магистър по Развитие на интелигентите градове

Health & Safety Manager
Nu Boyana Film Studios