Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Проекти
Обновено: вторник, 25 февруари 2020 11:03

Проект "Устойчиво потребление в градската среда - регионални различия", финансиран от ФНИ 2019


Проектът "Устойчиво потребление в градската среда - регионални различия", № КП-06-Н 35/7, е финансиран чрез "Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания - 2019" на  фонд "Научни изследвания" (ФНИ) при МОН.

Основната цел на проекта е, в рамките на целите за устойчиво развитие на ООН, да  се очертаят различия в проблемите, обхвата, вътрешните структури на устойчивото потребление в градовете София, Варна и Свищов. Проектът предвижда разработване на концепция за „Маркетинг на града за устойчивост“ в отговор на общественото предизвикателство „Подобряване на качеството на живот – храни, здраве, биоразнообразие, опазване на околната среда, градска среда и транспорт и др.“, съгласно Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България  2017 – 2030 и глобалните стратегии за подобряване на качеството на живот на сегашните и бъдещите поколения.

Проектът е с продължителност от 36 месеца и обща стойност 116 880 лв.
Изследователският екип включва 11 учени от три български университета - ИУ – Варна (водеща организация), УНСС - София и СА „Д. А. Ценов“ - Свищов.

Екип за изпълнение на проекта:

 1. доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева – ръководител – ИУ – Варна
 2. проф. д-р Галина Младенова - УНСС
 3. проф. д.ик.н. Симеон Желев – УНСС
 4. проф. д-р Юлиян Василев – ИУ – Варна
 5. доц. д-р Тодор Кръстевич – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
 6. доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
 7. гл.ас.д-р Свилен Иванов – ИУ – Варна
 8. гл.ас. д-р Боряна Сербезова – ИУ – Варна
 9. гл.ас. д-р Борислава Стоименова - УНСС
 10. докт. Венета Любенова
 11. Йордан Недев