Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

ОКС "Магистър"
Обновено: вторник, 09 май 2023 19:14

Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“

Mаркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“

Изтеглете брошурата


Обучението по магистърската програма Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да се реализират на висше управленско равнище в областта на бранд мениджмънта в различни организации.

Цели на обучението

Разработването и управлението на силни марки е от фундаментално значение за придобиването на печелившо конкурентно предимство и осигуряването на дългосрочна възвръщаемост от продуктите, компаниите и организациите. Основните цели на специалността се изразяват в натрупването на знания и формирането на умения относно:

  • използването на съответните методи и техники за събиране, обработване, анализ и интерпретация на емпирична информация за пазарите, потребителите, марките и конкурентите;
  • разработването и внедряването на нови марки на пазарите, в т.ч. пазарна сегментация, избор на целеви пазар и позициониране на марките;
  • управлението на съществуващи марки и архитектури от марки чрез средствата на маркетинг микса;
  • вземането на стратегически решения за разширение на съществуващи марки или разработване на нови марки, както и за промени в бранд архитектурата на компаниите, притежаващи няколко или повече марки;
  • регулациите на обектите на интелектуална собственост, които са непосредствено свързани с проблематиката по разработването и управлението на марките.

В процеса на обучение на студентите се осигурява възможност да работят с известни преподаватели в съответните предметни полета, които имат не само академичен, но практически опит по разработване и управление на марки в реномирани компании и организации. Под формата на практикум по отделни дисциплини се канят изявени бранд мениджъри на български и чуждестранни компании, работещи в страната.  

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в областта на разработването и управлението на марки в маркетинговите отдели на компаниите и организациите - като бранд мениджъри, групови бранд мениджъри, продуктови мениджъри, маркетинг мениджъри, бранд и маркетингови аналитици и др. Те са подходящи за работа в консултантски, рекламни, изследователски, PR и др. агенции в сферата на маркетинга и брандинга.


Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“

„Завършилите магистърските програми на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС притежават теоретичната подготовка и практическите умения, които отговарят на нуждите на бизнеса.“

Емил Михайлов
Group Account Director
Media Direction OMD


Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“

„В днешния свят все повече се търсят хора, които имат всеобхватен набор от знания и умения, водени от желание за успех и амбиции да покажат и развият най-доброто от себе си. Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ ще ви научи как умело да приложите познанията, които ще придобиете по време на обучението си, в реална среда. Ще ви научи да бъдете предварително подготвени, гъвкави, предприемчиви и ориентирани към клиентите си, за да постигнете целите си. И вечер, когато се прибирате у дома, да сте удовлетворени и горди от поредния постигнат успех през изминалия работен ден.“

Полина Нинчева
Магистър по Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“

Senior Product Manager
Polpharma Bulgaria

Прикачени файлове:

application/pdf Тематични направления.pdf - 311 KB

application/msword Указания за разработване на магистърска теза.doc - 60 KB

application/msword Шаблон за титулна страница.doc - 81 KB

application/msword Бланка за заявление.doc - 66 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document РЕГИСТЪР на Академични наставници и Отговорници-студенти МБМ М РО.docx - 23 KB