Катедра "Управление"

Обновено: сряда, 19 май 2021 13:54

Образователно квалификационна степен "Магистър"

Кандидатстване

Специалности:

Избираеми дисциплини


Ръководство за разработване и защита на магистърски тези


Заявление за разработване на магистърска теза