Катедра "Счетоводство и анализ"

ОБЯВА ЗА РАБОТА

понеделник, 13 февруари 2023 9:58 /
Начало:
понеделник, 13 февруари 2023 10:00
Край:
Място:
Подробности:

Старши Счетоводител

Във връзка с разширяване на дейността си Счетоводна къща "ЛОЙС" ООД търси да назначи Старши Счетоводител за извършване на счетоводно обслужване на клиенти, с които дружеството има сключени договори за счетоводни услуги.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1. Образователни изисквания за длъжността: висше икономическо – счетоводство, одитинг. Завършен Икономически техникум ще добави допълнително точки при избора на кандидат.

2. Отлично познания по нормативната уредба в областта на счетоводството, финансовия и данъчния контрол /ЗСч, НСС, ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, наредби, правилници, инструкции/ и други законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи счетоводната и данъчна отчетност.

3. Професионален опит - минимум 5 години.

4. Други изисквания за длъжността: компютърна грамотност и умения: ползване на счетоводни програмни продукти (ЗЕРОН и Бизнес Навигатор - Счетоводство), Word, Excel, Internet и други софтуери, одобрени за ползване в дружеството.

5. Личностни качества: лоялност, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, оперативност.
6. Владеенето на английски език ще бъде предимство при кандидатстване.

Задължения на длъжността:
В съответствие с договорите за счетоводно обслужване, сключени между дружеството и неговите клиенти, служителят ще има следните задължения:

1. Обработка на първични и вторични счетоводни документи.
2. Контролира правилното оформяне и попълване на всички реквизити в първичните документи и приложения към тях.
3. Организиране и осъществяване на счетоводната отчетност съгласно счетоводната политика на фирмата и счетоводните стандарти.
4. Своевременно осчетоводява документите по съответните аналитични и синтетични сметки, за които отговаря.
5. Изготвяне на счетоводни справки и отчети.
6. Следене и правилно прилагане на настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото счетоводно и данъчно законодателство.
7. Работа в екип с оперативните счетоводители.
8. Други оперативни задължения в частта на счетоводното и данъчно законодателства.

Предложение:
1. Стройна структура и ясни правила по време на работния процес;
2. Добро възнаграждение, съобразено с актуалните условия на пазара.

 

Технически сътрудник
Офис асистент
Офис асистент
Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
• отлично владеене на английски език (устно и писмено); Италиански език е предимство
• добро ниво на владеене на MS Office;
• организационни способности;
• отлични комуникативни способности и корпоративно ориентирано поведение;
• задълбочено отношение към детайлите и аналитично мисленe;
• способност да извлича бързо информация от голям обем данни;
• готовност да поема отговорност;
• мотивация и умения за работа в екип.

Задължения на длъжността:
• посреща посетители на офиса;
• отговаря на външни обаждания и пренасочва разговорите към необходимия човек от екипа;
• организира конферентни разговори;
• получава, изготвя, изпраща и организира входящата и изходящата кореспонденция и приемо-предавателни протоколи;
• проверява, класира и подрежда фирмената документация;
• комуникира с доставчици на услуги и материали, свързани с ежедневната дейност на офиса, като изготвя и следи за изпълнението на поръчките;
• извършва преводи от английски на български и обратно;
• изготвя таблици за плащания, платежни нареждания и следи за тяхното изпълнение;
• изготвяне на справки и документи от различен характер;
• работи с офис техника;
• други дейности, свързани с ежедневното подпомагане на дейността на екипа.

Предложение:
1. Добро възнаграждение, съобразено с актуалните условия на пазара;
2. 8-часов работен ден.
3. Трудов договор с "Дарис Груп " ООД