Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

100 ГОДИНИ УНСС
Магистър
Обновено: сряда, 19 октомври 2016 12:42

Примерни магистърски теми за ОКС "магистър"

Примерни теми за магистърски тези към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"

 

 1. Повишаване ефективността при управлението на транспортни проекти.
 2. Инвестиции и инвестиционна политика в транспорта.
 3. Пътища, насоки и фактори за повишаване конкурентоспособността на транспортното предприятие.
 4. Организационно-технологични дейности за намаляване разходите за превоз.
 5. Начини за намаляване на външните ефекти и външните разходи в транспорта или в даден вид транспорт.
 6. Характеристика на начините за интернализиране на външните разходи в сектора.
 7. Сравнителен анализ на видовете транспорт от гледна точка на външните им разходи.
 8. Стопански риск при създаването на нова транспортна фирма.
 9.    Организация и управление на различните видове пътнически транспорт.
 10. Предприемачество в транспортния бизнес.
 11. Финансов мениджмънт и оценка на бизнеса.
 12. Финансов анализ на транспортната фирма.
 13. Международен транспорт и спедиция – по видове транспорт.
 14. Международни споразумения и конвенции за извършване на превози по различните видове транспорт.
 15. Транспортно – спедиторска дейност и услуги.
 16. Митническо обслужване на международния транспорт.
 17. Анализ на транспортния пазар – търсене и предлагане на превози по видове транспорт.
 18. Транспортна политика и  устойчиво развитие – политики и програми за развитие по видове транспорт.
 19. Приложение на интелигентни транспортни системи – програми и проекти по видове транспорт.
 20. Енергийна ефективност и външни разходи за транспорт – анализ и оценка по видове транспорт.
 21. Екологична оценка на видовете транспорт.
 22. Насоки за намаляване на вредното въздействие на транспорта върху околната среда.
 23. Икономически анализи в отделните видове транспорт.
 24. Икономически анализ на сектора или на даден вид транспорт на макроикономическо равнище.
 25. Икономически анализ на примера на дадена транспортна фирма.
 26. Прогнозиране и планиране на транспортната дейност на макроикономическо равнище.
 27. Прогнозиране и планиране на определени аспекти от дейността на транспортните предприятия.
 28.  Икономическо моделиране в транспорта. Прилагане на определен икономико-математически модел за решаване на даден проблем. Прилагане на даден модел за оптимизиране на определен аспект от дейността на транспортното предприятие в конкретна фирма. Оптимизиране на даден транспортен процес.
 29. Оперативно управление и стратегическо планиране на примера на конкретна транспортна фирма.
 30. Оперативно управление на превоза на опасни товари в отделните видове транспорт.
 31. Съвременни предизвикателства и насоки за развитие на транспортния маркетинг.
 32. Маркетингови критерий и усъвършенстване управлението на транспортния маркетинг.
 33. Маркетингови механизми за повишаване на конкурентоспособността на транспортната фирма.
 34. Маркетингови проучвания и конкурентоспособност на транспортната фирма.
 35. Маркетингови проучвания и маркетингови стратегии.
 36. Текучеството на персонала в транспортните фирми и насоки за неговото намаляване.
 37. Усъвършенстване управлението на персонала в транспорта.
 38. Ефективно управление на иновационната дейност в транспорта.
 39. Икономическа ефективност на пътническите превози и насоки за нейното повишаване.
 40. Социална ефективност на пътническите превози и насоки за нейното подобряване.
 41. Усъвършенстване организацията на външнотърговската дейност в железопътния транспорт. (или другите видове транспорт)
 42. Повишаване конкурентоспособността на железопътния транспорт при осъществяването на туристически пътувания.
 43. Повишаване конкурентоспособността на автомобилния транспорт при осъществяването на туристически пътувания.
 44. Организация на туристическите пътувания с морски; речен; или въздушен транспорт.
 45. Организация на транспортната дейност при обслужването на индустриалните предприятия.
 46. Икономически анализ на транспортна фирма “Х“.
 47. Развитието на транспортната инфраструктура (по видове транспорт).
 48. Онлайн платформа на транспортна борса.
 49. Основни тенденции в развитието и модернизацията на националната транспортна система.
 50. Транспортът – основен елемент в логистичната верига.
 51. Териториални проблеми на транспорта в България.
 52. Насоки за подобряване на транспортното обслужване на търговията (или по сектори на икономиката).
 53.  Проблеми и възможности при застраховането на превозваните товари в транспорта (по видове транспорт).
 54. Сигурност и безопасност на превозите в различните видове транспорт.
 55. Методи за икономическа оценка и избор на варианти на инвестиционни проекти в транспорта.
  1.  Оценка на икономическата ефективност и избиране на рационален вид автомобил за извършване на превозите.
  2.  Икономическа ефективност от реконструкцията и модернизацията на автомобилния парк.
  3.  Икономическа ефективност на корабите / самолетите.