Катедра "Икономическа социология"

ОКС МАГИСТЪР
Обновено: неделя, 29 януари 2017 11:30

МП “БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ”

Катедра „Икономическа социология” предлага в професионално направление “Икономика” магистърска програма по Икономическа социология и психология със специализация “Бизнес психология и социология”.

  В нея могат да се обучават по държавна поръчка студенти, завършили бакалавърска степен в професионалните направления „Икономика“ и „Социология, антропология и науки за културата”.  Срещу заплащане могат да се обучават а) студенти, завършили бакалавърска и магистърска степен в професионални направления, акредитирани от НАОА с оценка от 6.00 до 10.00 в съответствие с нормативните изисквания; б) студенти, завършили бакалавърска и магистърска степен в чуждестранни университети, с признати по съответния нормативен ред дипломи. 

Магистърската програма е структурирана съобразно държавните изисквания за ОКС-Магистър и осигурява професионална квалификация “Магистър по икономика”.

Прием с тест или есе.

Указания за разработване на есе

Повече информация на http://magistri.unwe.bg/

 

Цел: Основната цел на обучението в магистърската програма по Икономическа социология и психология със специализация “Бизнес психология и социология” е да осигури на студентите-магистри специализирани знания от сферата на бизнес психологията и социологията посредством съвременно обучение на специалисти с широк интердисциплинарен профил, с капацитет за гъвкава адаптация към нуждите на трудовия пазар, притежаващи знания и умения за изследване, анализ и оценка на сложни взаимосвързани социални, икономически и психически явления.

 

Основни области на получените знания и умения:

 

В магистърската програмаБизнес психология и социология ” се предлагат два основни тематични профила: първо, съчетаване на науката за човешкото поведение с пазара на труда за ефективно управление на социалните отношения и човешките ресурси в сферата на бизнеса и в икономическите организации; второ, теоретически и методологически проблеми на изследването на съвременните общества и техните икономически системи, включително разработване, прилагане и оценка на социални политики, програми и проекти на европейско, национално и корпоративно равнище.

 

По-конкретно в тези тематични профили се предлагат знания и умения в следните области:

 

Първи тематичен профил - бизнес психология:

 

 • Теоретично знание за историческите и модерните социални, икономически и институционални модели на лидерство.
 • Управление на хора, групи, организации от гледна точка на социалната им ефективност и стратегическото използване на човешкия им ресурс с помощта на ефективни методи за индивидуален и групов растеж.
 • Познание на достиженията на когнитивната психология при избиране на алтернативи  и стратегии за вземане на решения и постигане на съгласие.
 •  Практически умения за работа с хора при посрещане на комуникативни проблеми в организациите.
 • Критично и дискурсивно мислене по въпроси на корпоративната култура и организационната етика.

 

Втори тематичен профил – бизнес социология:

 

 • Задълбочени теоретични знания за съвременните обществени и икономически институции и техните трансформации в условията на глобализация и остри социални, икономически и политически кризи.
 • Знания и умения за разработване, реализация и оценка на политики, програми и проекти в различни области на обществения и икономическия живот на европейско, национално и корпоративно равнище.
 • Формиране на специфични знания и умения в областта на социологическите и маркетинговите изследвания, включително съвременни методи за онлайн маркетинг и маркетингови проучвания.
 • Анализ е-бизнес мрежи и отношения, институционални форми и методи за водене на социален диалог.

 

Форма и продължителност на обучението : редовно, 1 година (два семестъра).

Форма на приемпо избор: тест или социологическо есе

Форма на завършване: защита на дипломна работа.

 

Съдържание: Учебният план на магистърската програма по Икономическа социология и психология със специализация “Бизнес психология и социология” (два семестъра)  включва задължителни и избираеми дисциплини. Чрез предлаганите задължителни дисциплини се обхваща теоретичната рамка на основните социални науки и въвежда в научните принципи на модерната приложна област на познание, каквато е бизнес психологията и социологията. През първия семестър се предлагат задължителните курсове „Психология на бизнеса”, „Психологическо бизнес консултиране”, „Социология на глобализацията” и „Общество и криза ”, а през  втория те се допълват от дисциплините  „Психологически измервания”, „Е-бизнес мрежи и виртуални общности ” и „Управление на европейски проекти” като факултативна дисциплина.

 

Студентите магистри се подготвят чрез избираеми дисциплини в двата тематични профила:

 1. Бизнес психология. През първи семестър в този профил се предлагат дисциплините „Професионален подбор и личностна селекция” и „Лидерство и организационно развитие”, а през втория семестър – „Поведенска промяна: оценка и вземане на решение” и „Евристика и иновативно мислене ”.
 2. Бизнес социология. В този профил през първия семестър студентите изучават курсовете „Социална оценка на политики,  програми и проекти” и „Бизнес и престъпност“, а през втория – „Онлайн маркетинг и маркетингови изследвания” и „Индустриални отношения и социален диалог ”.

 

Компетенции: Завършилите обучението по магистърската програма ще са в състояние  да:

 • да се ориентират в съвременното състояние на обществените науки (социология, психология, управление и др.) и да използват надежден методологически инструментариум за изследване на модерните общества и техните икономически системи.
 • използват аналитични модели за разбиране на съвременните глобални явления и кризисни състояния на обществото;
 • дефинират проблемите на съвременното българско общество и да имат готовност да вземат компетентно участие в тяхното разрешаване;
 • анализират чрез придобитите социалнопсихологически знания възможностите за ефективно лидерско управление в сложни организации;
 • разсъждават симбиотично за социалните,  икономическите, политическите и психическите фактори,  оказващи влияние върху организационното поведение на хората;
 • работят в екип, да могат да сътрудничат с представители на други специалности и да вземат рационални, аналитични, гъвкави и социално приемливи управленски решения;
 • разработват, прилагат и оценяват политики, програми и проекти 


Целта на обучението е да се формират специалисти с много добри теоретични, аналитични и методически знания и практически умения в интердисциплинарното поле на социологията, психологията и икономиката.

Възможности за реализация: Съчетаването на теоретична и практическа подготовка с интердисциплинарен характер позволява да се формират специалисти, които успешно могат да се реализират в практиката като:

 • аналитични специалисти,  подготвящи и вземащи управленски решения в институциите на държавната власт (централна и местна);
 • експерти по широк кръг от въпроси по отношение на кариерното развитие и организационната промяна;
 • преподаватели и изследователи в университети, научни институти, изследователски организации; 
 • експерти и изследователи в корпорации, агенции  за маркетингови, рекламни, социални и политически изследвания, анализи и прогнози;
 • консултанти и медиатори при решаване на социални, индустриални,   професионални и други видове обществени конфликти. 
 • експерти и анализатори в политически партии, синдикати, работодателски съюзи, неправителствени организации и сдружения с идеална цел;
 • координатори, експерти и анализатори на социални програми и проекти в различни международни и национални организации и институции;
 • съветници и сътрудници на държавници, политици и бизнесмени в областта на управлението на социални и икономически процеси;
 • специалисти-консултанти в държавни институции, частни фирми и организации (бюра по труда, служби за социални подпомагане, осигурителни  и застрахователни дружества и др.)