Катедра "Икономическа социология"

ОКС МАГИСТЪР
Обновено: петък, 07 април 2017 13:44

МП"СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ"

soc_31a61_preziMA-page-002.jpg Прием с тест или есе.

Указания за разработване на есе.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ: http://magistri.unwe.bg/

Катедра „Икономическа социология” предлага в професионално направление “Социология, антропология и науки за културата” магистърска програма по Социология със специализация „Социални изследвания, анализи и проекти”.

В нея могат да се обучават по държавна поръчка студенти, завършили бакалавърска степен в професионалните направления „Социология, антропология и науки за културата”, „Обществени комуникации и информационни науки” и „Икономика“, специалност „Икономическа социология”.

Срещу заплащане могат да се обучават а) студенти, завършили бакалавърска и магистърска степен в професионални направления, акредитирани от НАОА с оценка от 6.00 до 10.00 в съответствие с нормативните изисквания; б) студенти, завършили бакалавърска и магистърска степен в чуждестранни университети, с признати по съответния нормативен ред дипломи. 

Магистърската програма е структурирана съобразно държавните изисквания за ОКС „Магистър” и осигурява професионална квалификация “Магистър по социология”.

 Цел: Основната цел на обучението в магистърската програма по Социология със специализация “Социални изследвания, анализи и проекти” е да осигури на студентите-магистри: първо, фундаментална теоретична подготовка за съвременните национални  и глобални социално-икономически процеси и обществени трансформации; второ, приложни знания за същността, принципите и методите на емпиричните социални, политически, миграционни, демоскопски  изследвания; трето, адекватни практически умения  за извършване на социален анализ и използване изследователските резултати; четвърто, знания и умения за управление на научни и приложни социални проекти. Завършилите програмата ще получат възможност за осъществяване на успешна академична, научно-изследователска или управленска кариера в публичния, частния и неправителствения сектор.

 

Основни области на получените знания и умения:

В магистърската програма по Социология със специализация “Социални изследвания, анализи и проекти” се предлагат три тематични профила: първо, теоретически и методологически проблеми на изследването на съвременните общества, техните социално-икономически трансформации в условията на глобализация и структурни кризи; второ, подходи, методи и техники за осъществяване на емпирични изследвания и анализи в различни обществени сфери (социални, политически, маркетингови, рекламни изследвания, демоскопски проучвания, сондажи на общественото мнение), трето, усвояване на умения за управление на проектно базирани дейности – разработване, изпълнение и оценка  на национални и европейски научни и приложни проекти.

По-конкретно в тези тематични профили се предлагат знания и умения в следните области:

Първо, теория и методология на социологическия анализ

 

 • Задълбочени теоретични знания за съвременните социални, политически и икономически институции и техните трансформации в условията на глобализация, кризи и остри обществени конфликти;
 • Усвояване на методологията за провеждане на научните теоретични и приложни изследвания и извършване на социален анализ в различни обществени сфери;
 • Информираност за ключови социални политики в Европейския съюз и България и формиране на умения за техния сравнителен анализ;
 • Анализ на масовите социални движения (граждански, политически, екологически, професионални и др.) и генерираните от тях социални промени.

 

Второ, методика на социалните изследвания и анализи

 

 • Разбиране на сферите на приложение, възможностите и ограниченията на емпиричните изследвания в различни сфери на обществения живот;
 • Усвояване на технологията и методите (социологически, статистически, икономически и др.) за изследване и анализ на обществени, икономически, политически, социо-културни процеси;
 • Формиране на специфични знания и умения за използване на нетрадиционни количествени и качествени методи за изследване на връзки и зависимости,  непараметрични  методи за статистически анализ, форсайт методи и др.;
 • Изграждане на специфични умения за използване на социологически методи и техники при подготовката и провеждането на социални, политически, електорални, миграционни и демоскопски изследвания.

 

Трето, управление и социална оценка на проекти

 

 • Комплексни теоретични знания за същността и принципите на проектното начало в модерните организации.
 • Формиране на специфични знания и умения за характеристиките на проектните предложения и усвояването на финансови средства по програми на ЕС.
 • Усвояване на технологията за разработване, кандидатстване, изпълнение, отчитане и оценяване на проекти, реализирани по национални и европейски програми
 • Специфични умения за оценка на социалното въздействие на политики, програми и проекти.

 

Форма и продължителност на обучението: редовно, 1 година (два семестъра).

Форма на приемпо избор: тест или социологическо есе.

Форма на завършване: защита на дипломна работа.

 

Съдържание:  Учебният план за придобиване на магистърска  степен по Социология със специализация “Социални изследвания, анализи и проекти”, включва задължителни и избираеми дисциплини, изучавани в два семестъра. Посредством задължителните дисциплини се усвояват теоретични и методологически познания за съвременните общества, техните трансформации, съпътстващите ги конфликти и кризи в условията на глобализация, социалните политики и програми на европейско, национално и корпоративно равнище, възможностите и ограниченията на социалните изследвания и анализи. През първия семестър се предлагат задължителните курсове „Рисково общество и социални трансформации”, „Социология на глобализацията”, „Общество и криза”, „Социални изследвания и анализи”, а през втория те се допълват от дисциплините „Сравнителни социални политики” и „Демографска и социална статистика”.

Студентите магистри се подготвят чрез избираеми дисциплини в три тематични профила:

 1. Социални изследвания. В този профил през първия семестър студентите могат да изучават курс „Политически и електорални изследвания ”, а през втория – „Миграционни изследвания ” и „Социални иновации и форсайт методи“
 2. Социален и статистически анализ. През първи семестър в този профил се предлагат дисциплините „Гражданска публичност и социални движения”, „Непараметрични методи за статистически анализ“, а през втори семестър „Методи за анализ на връзки и зависимости“
 3. Управление на проекти. През първи семестър в този профил се предлагат дисциплината „Социална оценка на политики,  програми и проекти, а през втория семестър - „Управление на изследователски агенции и нестопански организации“ и „Управление на европейски проекти” като факултативна дисциплина.

 

Компетенции:  В обучението по магистърската програма по Социология със специализация “Социални изследвания, анализи и проекти ” се формират три основни типа компетенции: първо, задълбочено познаване на теоретичните основи и методологическите принципи на социологическия анализ на социалния, икономическия и политическия живот; второ, задълбочено усвояване (в това число и практическо) на методите и техниките за провеждане на емпирични изследвания в (в т.ч. политически, миграционни, електорални, демоскопски и др.); трето, знания и умения за управление на национални и европейски научни и приложни проекти.

 

По-конкретно, завършилите магистърската програма по Социология със специализация “Социални изследвания, анализи и проекти ” ще бъдат в състояние:

 • да се ориентират в съвременното състояние на обществените науки и да анализират съвременните обществени процеси, трансформации и конфликти в различни сфери в условията на глобализация и структурни кризи;
 • да използват надежден методологически инструментариум за изследване и анализ на модерните общества и техните  социални, икономически и политически системи.
 • да дефинират проблемите на съвременното българско общество и икономика като вземат компетентно участие в тяхното разрешаване чрез разработване и реализация на политики, програми и проекти в различни области на социалния, икономическия и политическия живот;
 • да събират, анализират и интерпретират емпирични данни за развитието на съвременните общества, на икономическите, социалните и политическите системи, като използват модерен изследователски инструментариум при реализацията на емпирични социални, политически, електорални, демоскопски, миграционни изследвания.

 

Целта на обучението е да се формират специалисти с много добри теоретични, методологически, аналитични знания и практически умения, с широк набор от възможности за професионална реализация.

 

Възможности за реализация: Съчетаването на теоретична, методологическа  и практическа подготовка с интердисциплинарен характер позволява да се формират  специалисти, които успешно могат да се реализират в практиката като:

 • аналитични специалисти,  подготвящи и вземащи управленски решения в институциите на държавната власт (централна и местна);
 • преподаватели и изследователи в университети, научни институти, изследователски организации; 
 • ръководители и експерти-изследователи в агенции за социални, политически,  маркетингови и рекламни изследвания,  отдели за анализи и прогнози на правителствени и неправителствени институции;
 • ръководители, експерти и оценители на национални и европейски научни и приложни проекти;
 • експерти и анализатори в политически партии, синдикати, работодателски съюзи, неправителствени организации и сдружения с идеална цел;
 • съветници и сътрудници на държавници, политици и бизнесмени при изследването, анализа и управлението на социални и икономически процеси;
 • специалисти-консултанти в държавни институции, частни фирми и организации (бюра по труда, служби за социални подпомагане, осигурителни  и застрахователни дружества и др.)
 • анализатори и коментатори в средствата за масова информация;
 • консултанти и медиатори при решаване на социални, индустриални,   професионални и други видове обществени конфликти.