Катедра "Икономическа социология"

Обновено: сряда, 07 ноември 2018 11:02

ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0"

soc_dc1a0_plakat 40 god Ikonomicheska sociologoq.jpg
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0“

 

Доц. д-р Андрей Нончев

Председател на Организационния комитет и ръководител на катедра „Икономическа социология“

Доц. д-р Мария Стоянова

Катедра „Икономическа социология“

и зам. декан на Общоикономически факултет

Гл. ас. д-р Михаела Мишева

Научен секретар на катедра „Икономическа социология“

Гл. ас. д-р Георги Петрунов

Катедра „Икономическа социология“

Ас. д-р Тодорка Кинева

Катедра „Икономическа социология“

 

 

soc_46320_Presentation_doc. Stoyanova_19.11.2015_final_2.jpg

СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯ СОЦИОЛОЗИ И ИКОНОМИСТИ В УНСС – ПРИЕМСТВЕНОСТ И ТРАДИЦИИ

 

                                               доц.д-р Мария Стоянова

Рожденният ден на катедрата направи възможна днес срещата (реална и символична) на четири поколения социолози и икономисти в УНСС, без чийто интелектуален, организационен и управленски капацитет това нямаше да се случи. В социалното време  (и историческото и  биографичното) тези 4 поколения, които работят в катедра „Икономическа социология” са следните: първото - основателите (р. 1925-1944 г.); второто – приемниците (р. 1944-1964 г.); третото – генераторите (р. 1964-1980 г.) и четвъртото надеждите (р. 1981-2000 г.).

                  

         ОСНОВАТЕЛИТЕ (създателите от ХХ в.)

Това е поколението, чиито представители в областта на висшето образование реализират държавната политика за ускорено развитие на социологическите изследвания и за институционализирането на социологическата наука в България. Те имат реален принос в създаването на Института по социология при БАН (1968 г.), профила по Социология във ВИИ «К.Маркс» (1969 г.) и СУ «Климент Охридски» (1969 г.) и съответно катедрите - «Икономическа социология» във ВИИ «К.Маркс» (1975г.) и «Социология» в СУ (1976 г.), създаването на секция «Социология на труда» в Института по труда, на списание «Социологически проблеми» и «Социологически бюлетин». 

Днес отправяме дълбоката си почит и признателност към представителите на това поколение от нашия университет и от Института по социология при БАН, които приемаме за основатели на катедрата и на специалността:

 Акад. Жак Натан - ръководителят на катедра Политическа икономия, в която се създава профил „Социология” и в продължение на 20 г. се обучават студенти от 3 и 4 курс на специалност „Политическа икономия”. Акад. Жак Натан е учен с широк поглед върху стопанската история на България, върху непосредствено протичащите процеси в нашето общество, както и върху науките, които го изучават. Признаваме, че без неговата помощ, без контактите които той осигурява с проф. Ж.Ошавков началото на обучението по социология в нашия университет не би могло да се случи.

С удоволствие отбелязвам, че не малко възпитаници на този профил присъстват днес на срещата на поколенията.

Проф. д-р К. Григоров - преподавател от катедра „Политическа икономия”, по-късно ръководител на катедра „История на икономическите теории”. Запознат твърде добре с творчеството на класиците на социологията – О. Конт, Х. Спенсър, Е. Дюркем, М.Вебер, К.Маркс, както и на съвременни автори той взема участие в Шестия световен конгрес по социология (гр. Евиан - Франция през м. септември 1966 г.) и изнася доклад на тема „Съвременната социология и марксистката политическа икономия”. В този доклад развива оригинални идеи за социологизирането на политическата икономия и за икономизирането на социологията”. Специално внимание отделя на икономическата социология и дава собствено определение на нейния предмет. Тази статия става основополагаща за обучението на студенти и млади преподаватели.

Проф.д-р Ж.Ошавков – първият директор на Института по социология при БАН, с голям принос за кадровото осигуряване и институционализацията на катедра „Икономическа социология”. След запознаване с публикациите по обществените фондове за лично потребление на проф. Ташо Пачев (тогава доцент в катедра „Политическа икономия”), проф. Ошавков подкрепя включването му в социологическата общност и изпращането му на 6 месечна специализация по социология в бившия СССР. Нещо повече. Проф.Ж.Ошавков участва в първото заседание на новосъздадената катедра „Икономическа социология” с конкретни идеи за нейното конституиране и предстоящо развитие.

Ако проф. Ошавков е първият съзидател от Института по социология, който по това време отдава интелектуална енергия за раждането на катедрата, то следващите, които безрезервно помагат за нейното „прохождане” и израстване са член кор. проф.дсн Ст.Михайлов, проф.д-р Захари Стайков, проф. д-р Минчо Драганов, проф.д-р Минчо Семов (от СУ).

Проф.д.ик.н.Т.Пачев – първият ръководител на катедра „Икономическа социология” (1975-1990г.). Тази отговорна мисия изпълнява 20 г., от които 5 г. като ръководител на секция по социология в катедра „Политическа икономия” и 16 г. като ръководител на катедра „Икономическа социология”. Под негово ръководство се формира първият преподавателски състав предимно от асистенти – Благой Колев, Анна Пенева, Петко Ценов, Христо Стоянова, Дмитрий Варзоновцев и редовния докторант Валентин Вълов, а след 1980 г. и доц.д-р Кольо Рамчев. Научни секретари на катедрата последователно са – Благой Колев, Петко Ценов, Дмитрий Варзоновцев и Кольо Рамчев.

Приносите на проф. Пачев се свързват:  

- не само със създаването на катедрата, но и с нейната 2 кратна промяна на наименованието и структурата, поради конюнктурни причини – от „Икономическа социология” (1975-1984 г.) на Социология и педагогика (1984-1986 г.) и на Департамент по Социология и политически науки (1986-1991 г.); 

- не само с преподаването на  учебната дисциплина Икономическа социология в ОИФ, но и с превръщането й в задължителна за всички специалности от учебната 1974-1975 г.;

- не само с обучението на студенти в профил „Социология”, но и със създаването на специалност „Икономическа социология” през учебната 1990-1991 г. – спонсорирана, съгласно Договор за сътрудничество между УНСС и ДФ „Георесурс”. Това е стратегическа цел в управленската визия на проф. Пачев и тя е достигната след 20 години упорита работа.

За съжаление, биологичните закони са по-силни от социалните. Въпреки, че днес проф. Пачев физически не е сред нас, ние усещаме неговата аура, спомняме си неговите послания и в знак на почит и признателност изпращаме благодарствено писмо до неговите наследници.

 

Проф.д-р Благой Колев – вторият ръководител на катедра „Икономическа социология” (1990-1991 г.) и (1995-2011 г.), в продължение на 17 г.  Важно е да се отбележи, че проф. Колев е първият асистент и първият научен секретар на катедрата, вторият професор на катедрата от основния й състав, председател на  Общото събрание на  УНСС в 2 последователни мандата (2003-2011 г.), носител на почетния знак на  университета „за значим принос в развитието на университета и по повод на неговата 60-годишнина“, омбудсман и в момента почетен професор на УНСС.

Основни приноси на проф. Колев се свързват със:

- запазване и разширяване на катедрата, 2 пъти смяна на името, структурата  и съдържанието поради конкретната конюнктура в УНСС - от Департамент по  Социология и политически науки (1986-1991 г.) тя се преименува в „Икономическа социология  (1995-2004 г.); а през 2005 г. „Икономическа  социология и психология (2004-2011 г.);

- увеличаване броя на специалностите – от 1 на 2 – променя се наименованието специалността от „Икономическа социология” на „Социология” в съответствие с единните държавни изисквания през 1997 г. и паралелно се създава нова специалност„Икономика” първоначално с 1, а от 2005 г. с две  специализациии – по Икономическа социология и по Икономическа психология. Нашата катедра е единствената, която обучава студенти в 2 професионални направления (ПН) – 3.1. Социология, антропология и науки за културата (специалност „Социология”) и 3.8. Икономика (специалност Икономическа социология”);

- конституира преподавателски състав, адекватен на обучението на  студентите от 2 ПН чрез: първо,  ускорено възпроизводство на основния състав на катедрата (в продължение на 8 години са произведени 2 доктори, 3 доценти, 2  големи доктори, 3 професори); второ, чрез назначаване на щат на нови преподаватели по научната специалност „Социология” (3 професори, 5 доценти и 2 асистенти) и трето, чрез осигуряване на преподавателска мобилност - вътрешна за ПН 3.8. (ежегодно на 5-10 преподаватели от други катедри на УНСС) и предимно външна за ПН 3.1. (привличане на над 30 преподаватели на хонорар от различни институции, 15 от които от ИС при БАН);

- разработване на нова учебна документация за двете специалности и специализациите за ОКС ”бакалавър”, ОКС ”магистър” и ОНС „доктор”;

- получаване на високи оценки от НАОА за двете ПН и получаване на права за обучаване на студенти в трите степени на висшето образование.

Благодарим  Ви, проф. Колев!

 

Доц. д-р Кольо Рамчев – третият ръководител на катедрата (1992-1995 г.), наричана тогава Департамент по Социология и политически науки с две секции – секция „Социология” с ръководител  доц. д-р Бл. Колев и секция „Политология” с ръководител  доц. д-р Г.Янков.

Приносите на доц. Рамчев се свързват с 13 годишното му участие в управлението на катедрата, от които 9 години като научен секретар и 3 години като неин ръководител; допринесъл е за оцеляването на катедрата и за запазване на преподавателския й състав през критичния период на действие на „закона  Панев”; той е създател и директор на Лабораторията за социологически изследвания към катедрата (от 1987-1992 г.).        

Благодарми  Ви, доц. Рамчев!

 

За институционализирането на нашата катедра и на специалностите допринасят още следните представители на първото поколение - проф.дсн Иванка Съйкова и проф.дфн Кръстьо Петков, които наградихме с юбилеен плакет по време на публичните им лекции в УНСС, посветени на настоящия юбилей.

 

Днес казваме благодаря и на доц.д-р Саша Тодорова за 26 годишния й труд, отдаден на катедрата, на колегите, на студентите и докторантите, за приноса й за акредитирането на социологическото и на още 5 професионални направления в УНСС - награждаваме я с юбилеен плакет.                       

Ръководството на катедрата номенира с поименна грамота за принос в развитието на катедрата уважаемите:чл.кор.проф.дфн Стоян Михайлов; чл.кор.проф.дсн Атанас Атанасов; проф.дпн Георги Янков; проф.д-р Атанас Казаков; доц.д-р Марчо Марков; проф.дсн Ивайло Кусев; доц.д-р Иван Чалъков; доц.д-р Стоян Влайков; проф.д-р Лучиян Милков; доц.д-р Люба Михалкова;  гл.ас.д-р Валентин Вълов, ас. Анелия Стоичкова и др.                                       

Ръководството на катедрата номенира с грамота уважаемите доц.д-р Мария Серафимова; доц.д-р Здравка Тонева;; доц.д-р Блага  Благоева; доц.д-р Христина Дончева; гл.ас.д-р Радка Ценова; гл.ас. д-р Ивета Якова;  19 студенти от Клуба на младия социолог от УНСС и ЮЗУ”Неофит Рилски”; докторантите и преподавателите на катедра „Икономическа социология”; Йорданка Кателиева - административния секретар на катедрата, Живка Будинова – инспектор по ОКС”бакалавър”, Мариана Димитрова – инспектор по ОКС”магистър” и др.

 

Ръководството на катедрата изпраща благодарствени писма до наследниците на незабравимите - проф. дсн Минко Минков; проф. д-р Чавдар Кюранов;  проф. дсн Веска  Кожухарова; проф. дсн Борис Ставров.

                 

Второто поколение

ПРИЕМНИЦИТЕ

Второто поколение или продължителите на поставеното начало. Тяхната основна мисия е свързана със съхраняване на катедрата и специалностите, запазване на традицията за задължително изучаване на социология в университета и създаване на високо образовани нейни възпитаници, които с придобитите академични знания и умения да допринасят за създаване на добавена стойност за обществото ни. Това е поколението, което с интелектуалния си капацитет участва най-активно в извършване на трансформациите в УНСС, във ОИФ и в катедрата. То влага неизмерима интелектуална енергия за:

- подготовка на съвременна учебна документация за обучителния процес;

- написване на необходимите монографии, учебници и учебни помагала, статии и студии за студентите и докторантите; за правене на перманентни преоценки на миналото и настоящето в образованието и в различни сфери на  обществения живот и очертаване контурите на близкото и по-далечно бъдеще на образователната и изследователската дейност на катедрата, факултета и университета.

Кои са представителите на второто поколение в катедрата?

Доц. д-р Андрей Нончев – четвъртият и настоящ ръководител на катедра „Икономическа социология” (от 2011 г.) - вече 5 г. ръководи катедрата,  4 г. е научен секретар; член на ОИФ, член на АС на УНСС.

Приносите на доц. Нончев се свързват с това, че:

- приема направеното и завещаното от основателите със съзнанието за  съхраняване и продължаване на традициите;

- въвежда нов стил на управление – чрез ценности и доверие;

- разширява контактите на катедрата чрез социалните мрежи в страната и света;

- акцентира върху академичното израстване на преподавателите;

- разширява докторантурата, мотивира и подкрепя докторантите и научните  им ръководители за успешна защита;

- разширява мащабите на извънаудиторната работа със студентите и докторантите чрез Лабораторията  за социологически изследвания, Клуба на социолога и Алумни клуб „Социология, икономика, психология в УНСС”.

Доц.д-р Мария Стоянова – Зам.декан по НИД на ОИФ, член на ФС на ОИФ, председател на Атестационната  комисия на ОИФ,  член на  Програмния  съвет на УНСС, член на Акредитационния съвет на УНСС; 13 г. научен секретар на катедрата (1999-2011 г.), един от създателите на Клуба на младия социолог (1999 г.); един от създателите на второто в историята на  университета  студентско дружество на доброволците в/от УНСС – 2013 г. (първото е създадено по време на  Свободния университет 1922-1923 г.); съучредител и председател на Алумни клуб „Социология, икономика, психология в УНСС” (2015 г.), член на редколегията на списание „Социология и икономика”.

Доц.д-р Вяра Стоилова – 4 г. научен секретар на  катедрата; член на ФС на ОИФ, член на редколегията на  Научни трудове в УНСС.

Гл.ас. д-р Александър Стоянов.

Проф. дсн Елка Тодорова - член на  ФС на ОИФ

Проф. дсн Теменуга Ракаджийска - директор на  ЛСИ, член на  ФС на ОИФ.

Проф. дсн Георги Найденов - член на  ФС на ОИФ.

Доц.д-р Донка Никова – научен секретар (2012-2013 г.),

Доц.д-р Андре Бунджулов.

 

Други преподаватели от второто поколение, които през определен период от време са работили на щат в катедрата: чл.кор.проф.дсн  Димитър Димитров, проф. д-р Симеон Желев, проф. дсн Михаил Мирчев, гл.ас. д-р Валентин Вълов, извънреден доц.д-р Дочо Лазаров.                  

 

Представители на второто поколение, които са работили и работят в момента в катедрата на хонорар са проф.дсн Светлана Съйкова, доц.д-р Максим Молхов, доц.дсн Емилия Ченгелова, гл.ас.д-р Галина Колева, проф.дсн Начко Радев, проф.д-р Ставри Фердов, проф.дсн Духомир Минев, доц. д-р Мария Желязкова; проф.дсн Добринка Пейчева; проф.дсн Валентина Миленкова; доц.д-р Максим Молхов; доц.д-р Лилия Димова и др.

Преподаватели в УНСС – възпитаници на катедрата, които през годините щедро са подкрепяли и подкрепят развитието на професионалните направления, израстването на академичния състав и успешното обучение и дипломиране на студентите са:

-         уважаемия Ректор на УНСС - проф. д.ик.н. Стати Статев,

-         уважаемата доц. д-р Лилия Йотова (настоящ Декан на ОИФ),

-         уважаемия доц.д-р Марчо Марков (Декан на ОИФ през периода 2007-2009 г.),

-         уважаемия проф. д ик.н Атанас Казаков,

-         както и редица други преподаватели от други факултети на УНСС (средно по 5-6 на година), които също допринасят за нормалния учебен процес в нашите специалности и в нашия факултет.

                             

Третото поколение

ГЕНЕРАТОРИТЕ

Третото поколение в катедрата – това са преносителите на междупоколенческата памет, на знанията, уменията и опита на първото и на второто поколение. Неговите представители непрекъснато търсят и акумулират иновативни знания; реактивно ги анализират и споделят с околните, препредават ги в аудиторията, в научните форуми, правят ги достъпни за използване в реалната изследователска и управленска практика. Това е поколение с висок интелектуален капацитет, отворено за дискусии и за приемане на чуждо мнение и опит, за критично оценяване на различното и за практично използване единствено на полезното и необходимото. Това поколение вярва в знанията, уменията и способностите си и лесно ги препредава. То е високо информирано поколение, притежава дигитални знания и умения, неговите представители се себераздават за бързо транслиране, адаптиране и реализиране на новостите в науката и практиката и за постигане на желаните цели.

Представителите на третото поколение в катедрата са:

 1. гл.ас. д-р Михаела Мишева
 2. гл.ас. д-р Георги Петрунов 
 3. гл.ас. д-р Катя Михайлова

 

Четвъртото поколение

НАДЕЖДИТЕ

Най-важно за четвъртото поколение е да се труди, да произвежда, да сътворява нещо. Представителите му приемат на доверие създаденото от предходните поколения, но са склонни да търсят собствена ниша за изява и резултатност, самостоятелен път за решаване на всяка задача,. Те разчитат, че трудовият им живот тепърва престои да се случва и непрекъснато търсят нови възможности за собствената си реализация. Склонни са да инвестират труда и знанията си навсякъде, където е възможно – и в науката, и в практиката - „каквото и да се случва”. Способни са да генерират идеи, да откриват новости, да създават образци на поведение и да предизвикват околните да ги следват. Това е иновативно и градивно поколение. Неговите представители търсят и създават нови изследователски полета в социологическата наука, в т.ч. в икономическата социология. Затова ги наричаме нашите НАДЕЖДИ и дълбоко  вярваме, че чрез тях и  поколението на ГЕНЕРАТОРИТЕ – утре ще ни има.

Представителите на третото поколение в катедрата са: ас. д-р Тодорка Кинева и докторантите: защитилите - д-р Габриела Йорданова; д-р Мариета  Христова; д-р Велина  Банканска; д-р Йоан Христов и предстои да защитават - Силвия Дацин, Гергана Костадинова, Александър Панайотов, Манол Кръстев, Георги Кроснаров, Андрей Лалов и Димитър Сивков.

Представители на третото поколение, които през учебната 2015-2016 г. работят на хонорар в катедрата са гл.ас.д-р Екатерина  Маркова; ас.д-р Драгомир Драганов; д-р Велина Балканска; д-р Мариета Христова; д-р Йоан Христов.

 

На рожденния ден на катедрата тези четири поколения – основателите, приемниците, генераторите и надеждите представят своите успехи. Синергетичните  ефекти от техния съвместен труд са високо оценени от НАОА – през 2014 и 2015 г. Акредитационният съвет на НАОА присъди програмна акредитация на двете професионални направления за трите квалификационни степени със срок на валидност 6 години (съответно до 2019 и 2020 г.).  

                                       

През 40 годишния  период в двете специалности на ОКС „бакалавър” са обучавани общо 3037 студенти, от които са дипломирани 2675 (до  2013 г.). В ОКС ”магистър” са приети 62 студенти (от 2005-2016 г.), а са дипломирани 47 от тях. Общият брой на докторантите на катедрата е 26, от които защитилите са 20.

Само  през  двата  акредитирани периода – 2002-2007 и 2007-2013 г. НИД и публикационна активност на преподавателите се изразява в следното: 52 монографии, 20 учебника, 253 статии и студии, 198 изнесени доклади на научни конференции; публикуване на 2 тома Научни трудове посветени на 40 г. юбилей, 1 брой списание Алтернативи 2003, бр. 1-2, посветен на 30 г. юбилей, 3 сборника от научни конференции на  катедрата, а четвъртият (от настоящата конференция) предстои да се публикува през 2016 г., 6 статии посветени на създаването и развитието на катедрата, специалностите и преподавателския състав и т.н.

В катедрата функционират три структури за извънаудиторна  работа на преподавателите, докторантите и студентите – Лаборатория за социологически изследвания (1987 г.), Клуб на младия социолог (1999 г.) и Алумни клуб «Социология, икономика и психология в УНСС» (2015 г.).  

Честит 40 рожден ден на катедра „Икономическа социология” – символeн знак на зрялост, на знаене и можене!

Форумът бе под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и в работата му участваха учени от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, Медицинския университет – Плевен, ПУ „Паисий Хилендарски“, Академията на МВР, Института за изследване на обществата и знанието - БАН, Технологичния образователен институт на Тесалия, Гърция, и др.

Ректорът на УНСС проф. д. ик. н. Стати  Статев награди катедрата с възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ за постиженията в учебната и научноизследователската дейност и по случай нейната 40-годишнина.

По случай юбилея катедрата получени поздравителни адреси от:

 • Ректорa на УНСС проф. д. ик. н. Стати  Статев
 • Декана на ОИФ доц. Д-р Лилия Йотова
 • ИИОЗ на БАН
 • Съюз на учените в България
 • Катедра „Политология“ в УНСС
 • Катедра „Социология“ на ЮЗУ
 • Катедра „Философия, история и социология“  при Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов
 • Клуб на социолога в УНСС

       ПАНЕЛНИ СЕСИИ

Заявилите интерес към конференцията колеги участваха в десет паралелни дискусионни панела, а два от тях под надслов „Икономическа социология 4.0: новото поколение “ бяха посветени на студентите и докторантите заявили интерес към темата. Панелите бяха паралелни, поради големия брой заявили интерес, което позволи динамика и атмосфера на колегиалност на научния форум. Колеги от над десет университета и научни звена се включиха в дискусиите по следната програма:

Панел 1а: Икономическа социология: история, методология, предизвикателства

Модератор: проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС

Голяма конферентна зала

Панел 1б: Икономическа социология 4.0: новото поколение

Модератор: доц. д-р Мария Стоянова, УНСС

Малка конферентна зала

 

 

НАУЧНОТО ПОЛЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СОЦИОЛОГИЯ: ИДЕНТИЧНОСТ, ТРАНСФОРМАЦИИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 • Доц. д-р Андрей Нончев, УНСС

 

РЕАЛНА ИЛИ "ВЪОБРАЗЕНА" Е ИНТЕРНЕТ ОБЩНОСТТА? (на примера на www.TeamLiquid.net)

 • Докторант Димитър Сивков, УНСС

 

ЕДИН ВЕК ИКОНОМИЧЕСКО ВРЕМЕ – ОТ КАПИТАЛИЗЪМ-1.0 ДО КАПИТАЛИЗЪМ-4.0 – МИСЛЕНО  СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ЧРЕЗ КИНЕМАТОГРАФИЯТА

 • Проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска, УНСС

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ИМИДЖ И ДОВЕРИЕ

 • Докторант Георги Кроснаров, УНСС

 

ПРЕДЕЛИТЕ НА КАПИТАЛИЗА: УСМИРЯВАНЕТО НА ИРАЦИОНАЛНИЯ ПОДТИК (ЗА ЕДИН МОТИВ У МАРКС И ВЕБЕР)

 • Доц. д-р Андрей Бунджулов, УНСС

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ"

 • Яна Андреева и Иван Стефанов, студенти II курс УНСС

 

 

НЕОБХОДИМОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ И ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ

 • Проф. д.ик.н. Иванка Съйкова

ЕВРОПЕЙСКАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2013 Г., ЗА И ПРОТИВ

 • Докторант Галина Димитрова, ЮЗУ

 

КСО – ПРИНОС ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА

 • Докторант Манол Кръстев, УНСС

 

ФУНДАМЕНТАЛНИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЕМПИРИЧНИТЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Проф. д.с.н. Светлана Съйкова, ИИОЗ-БАН

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ТРАНСФОРМАЦИОНЕН ПРОЦЕС В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО

 • Докторант Александър Панайотов, УНСС

 

 

 

Панел 2а: Пазари, идентичности, социален капитал

Модератор: гл. ас. д-р Михаела Мишева, УНСС

Голяма конферентна зала

Панел 2б: Икономическа социология 4.0: новото поколение

Модератор: доц. д-р Мария Серафимова, ЮЗУ

Малка конферентна зала

 

ЗА ГРАНИЦИТЕ НА ОПАЗАРЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ – ЕДИН СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПОГЛЕД

 • Доц. д-р Вяра Стоилова, УНСС

БЕЖАНЦИТЕ – ЗАПЛАХА ИЛИ НЕ ЗА ДЪРЖАВАТА (ПО ПРИМЕРА НА БЪЛГАРИЯ И ГЕРМАНИЯ)

 • Теодор Младенов, Антония Стойнова и Северина Цонкова, студенти II курс УНСС

 

ВЛАСТТА НА ПАЗАРИТЕ

 • Доц. д-р Елена Симеонова, УНСС

 

ТЕОРЕТИЧЕН И ПРИЛОЖЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРНОТО ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА НА ТРУДА ЗА ЦЕЛИТЕ НА КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ

 • Проф. д-р Мария Сотирова, ПУ „Паисий Хилендарски“

БЕЖАНЦИТЕ: ИМИГРАНТИ ИЛИ ЕМИГРАНТИ

Докторант Теодор Тодоров, ЮЗУ

 

 

"МОДАТА": ЛЕТНИ СТУДЕНТСКИ БРИГАДИ В БЪЛГАРИЯ

 • Александър Христов, студент IV курс ЮЗУ

ВАРИАНТИ НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ХРОНИЧНАТА БОЛЕСТ В БЪЛГАРИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

 • Проф. д.с.н Елка Тодорова, УНСС

 

ПРИСЪСТВИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ВЪВ ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО: ЕДНА ГОДИНА ПО-КЪСНО

 • Д-р Мариета Христова, УНСС

МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ ПРЕД ТРУДЕН ИЗБОР

 • Сузана Белемезова, студент IV курс ЮЗУ

В ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРИ…

 • Мирослав Ризов, студент III курс ЮЗУ

ДИГИТАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: СТРАТИФИКАЦИОННИ ПОТЕНЦИАЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

 • Ас. д-р Димитър Благоев, СУ „Св. Климент Охридски“

ГРЕШКАТА НА ЕДИН РОДИТЕЛ (CASE STUDY)

 • Екатерина Драмчева, студент II курс ЮЗУ

СПОДЕЛЕНОТО ПЪТУВАНЕ – ФЕНОМЕН НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

 • Даниел Цинцов, студент IV курс УНСС

 

 

 

Панел 2а - Част 2: Пазари, идентичности, социален капитал

Модератор: проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска, УНСС

Голяма конферентна зала

 

 

Панел 2б - Част 2: Икономическа социология 4.0: новото поколение

Модератор: доц. д-р Мария Серафимова, ЮЗУ

Малка конферентна зала

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ В КОНТЕКСТА НА „КАПИТАЛИЗЪМ 4.0“

 • Проф. д.с.н. Валентина Миленкова, ЮЗУ

 

НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА

 • Мария Маринова, студент IV курс ЮЗУ

 

ГРИЖАТ ЛИ СЕ ЗА СЕБЕ СИ ХРОНИЧНО БОЛНИТЕ ОТ ДИАБЕТ ТИП 2 В ГР. СЪЕДИНЕНИЕ?

 • Д-р Велина Балканска, УНСС

ТРУДЪТ И НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА

 • Юлиана Гальова, студент IV курс УНСС

КАЧЕСТВО НА ТРУДА И УСЛОВИЯ НА ТРУД

 • Бойко Гатев студент IV курс УНСС

РАБОТАТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

 • Д-р Габриела Йорданова, ИИОЗ-БАН

СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ И ТРУДОВИЯТ ПАЗАР

 • Ивона Фалина, студент IV курс ЮЗУ

 

СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ: ОПИТ ЗА ДЕФИНИЦИЯ И ЗА ИЗМЕРВАНЕ

 • Проф. д.с.н. Начко Радев, МУ-Плевен

ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 • Гергана Евстатиева, студент IV курс УНСС

 

"СОЦИОЛОГИЯ НА НАЦИОНАЛЗМА 4.0?: (ДЕ)НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО"

 • Доц. д-р Мария Бакалова, УНСС

 

КРАЖБАТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - КОНФЛИКТНА ЗОНА В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО

 • Павлина Бойчева, студент IV курс УНСС

 

ИДЕНТИЧНОСТТА КАТО ИЗБОР И БУНТ

 • Гл. ас. д-р Михаела Мишева, УНСС

 

 

Панел 3а: Кризи, миграция, девиантност –

Модератор: гл. ас. д-р Георги Петрунов,УНСС

Голяма конферентна зала

 

Панел 3б: Власт, медии, политики –

Модератор: проф. д.с.н. Георги Найденов, УНСС

Малка конферентна зала

 

ЗА ХАРАКТЕРА НА КРИЗАТА

 • Доц. д-р Иво Христов, ПУ „Паисий Хилендарски“

 

 

СОЦИАЛНО-КЛАСОВИ НЕРАВЕНСТВА И ЦИВИЛИЗАЦИОННО-МИГРАНТСКИ НЕРАВЕНСТВА: ЗАВОЙ ОТ МОДЕРНИЗАЦИЯ КЪМ ПРИМИТИВИЗАЦИЯ

 • Проф. д.с.н. Михаил Мирчев, УНСС

ДУХОВНАТА КРИЗА  НА СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО

 • Доц. д-р Ивайло Христов, УНСС

КРИЗАТА В БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС – ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

 • Ас. д-р Тодорка Кинева, УНСС

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ

 • Доц. д-р Стоян Влайков, УНСС

 

ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СЛЕДКРИЗИСНОТО СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 • Проф. д.ик.н. Пенка Найденова, ИИНЧ-БАН и доц. д-р Геновева Михова, ЦДИО

СТРЕМЕЖ КЪМ ВЛАСТ. БЯГСТВО ОТ ВЛАСТТА

 • Доц. д-р Кольо Рамчев, УНСС

 

СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СТАТУСНИ ПОЗИЦИИ НА СОЦИОПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГРУПИ В СТРАНИТЕ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

 • Гл. ас. д-р Александър Стоянов, УНСС

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО В ЕС

 • Докторант Таньо Василев, УНСС

ДИНАМИКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА В КИТАЙ И ИНДИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

 • Доц. д-р Калоян Харалампиев, СУ „Св. Климент Охридски“ и проф. д.с.н. Георги Найденов, УНСС

СКИ КУРОРТИТЕ НА БАЛКАНИТЕ. ГРЪЦКИЯТ СЛУЧАЙ.

 • доц. д-р Донка Никова - УНСС, доц. д-р Николаос Бланас, лектор Димитриос Целиос,  доц. д-р  Георгиос Аспридис, Технологичен образователен институт на Тесалия, Гърция

 

 

 

Панел 3а – Част 2: Кризи, миграция, девиантност

Модератор: гл. ас. д-р Александър Стоянов,УНСС

Голяма конферентна зала

 

 

Панел 3б – Част 2: Власт, медии, политики

Модератор: доц. д-р Андрей Бунджулов, УНСС

Малка конферентна зала

 

ЗАПЛАЩАНЕТО В ПЛИК В БЪЛГАРИЯ

 • Доц. д.с.н. Таня Чавдарова, СУ „Св. Климент Охридски“

 

ЧЕТВЪРТАТА И ПЕТАТА ВЛАСТ В ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ: АСПЕКТИ НА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИНФОРМИРАНИЯ ИЗБОР

 • Гл. ас. д-р Катя Михайлова, УНСС

 

ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД ЗА ЕМПИРИЧНО ИЗУЧАВАНЕ НА „ИКОНОМИКАТА В СЯНКА“

 • Проф. д.с.н. Емилия Ченгелова, ИИОЗ-БАН

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПИРАНЕТО НА МРЪСНИ ПАРИ В БЪЛГАРИЯ

 • гл. ас. д-р Георги Петрунов, УНСС 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПРОЕКТ “МАРТЕНИЦАТА – ЗАЕДНО ДА СЪХРАНИМ ТРАДИЦИЯТА

 • Ас. Мариета Гуновска, МУ-Плевен

 

МИГРАЦИЯ И СИГУРНОСТ. СОЦИОЛОГИЧЕСКИ РАКУРСИ

 • Проф. д-р Ставри Фердов, АМВР

ЕМПИРИЧНО ИНДИКИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА ЗАЕТОСТ В МЕДИИТЕ

 • Докторант Милена Кунова, УНСС

 

 

ИМИГРАНТИТЕ КАТО ГЛОБАЛЕН ПРЕКАРИАТ

 • Д-р Йоан Христов, УНСС

СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ И МРЕЖИ – ИНСТРУМЕНТИ ЗА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ

 • Докторант Гергана Костадинова, УНСС

ИКОНОМИКА НА ВНИМАНИЕТО: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОЛЕТА НА ПРОБЛЕМИ В СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИКА. НЕРАВЕНСТВА, КРИЗИ И ТРАНСФОРМАЦИИ, ОТРАЗЕНИ В ОГЛЕДАЛОТО НА ТЕЛЕВИЗИЯТА (ПО МОДЕЛА НА НОВИТЕ РЕАЛИТИ ФОРМАТИ)

 • Докторант Яница Маринова, УНСС

 

Панелите бяха структурирани според тематичното направление, но и така че да има представители на различни институции и гледни точки, с цел да се създаде реална научна дискусия. Докладите бяха ограничени до 10 минутни презентации. Всички участници с доклади получиха сертификати за участие.

По време на кафе паузите на гостите беше представен том 2-3 на „Научни трудове на УНСС“ от 2015 г. посветен на 40 години от създаването на катедра „Икономическа социология“ с 18 научни студии на преподаватели в катедрата. Изложени бяха и книги на колеги и издания на Клуба на социолога в УНСС.

Докладите от конференцията, които са приети за публикуване ще бъдат издадени в сборник с редакционна колегия и ISBN номер. Сборникът ще бъде публикуван до края на месец март 2016 година.

 

 

 

Прикачени файлове:

application/pdf programa 40 god Ikonomicheska sociologoq.pdf - 298 KB