Катедра "Икономическа социология"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за ОКС Бакалавър
Обновено: събота, 22 декември 2018 14:44

Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър"


Университет за национално и световно стопанство

Общоикономически факултет

  Катедра "Икономическа социология"

 

Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър",

специалност "Социология” и “Икономическа социология и психология"

 

Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с Общите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС “Бакалавър” на Университета за национално и световно стопанство.


1.    Общи характеристики на държавния изпит в ОКС “Бакалавър”

Обучението на студентите в образователна степен „Бакалавър” завършва с държавен изпит по специалността, за която в учебния план са определени 10 кредита и извънаудиторна заетост най-малко 250 ч. и най-много 300 ч.

Държавният изпит се провежда съобразно съществуващите нормативни регламенти и изисквания за дипломиране по вътрешни правила, които са оповестени на електронната страница на катедра „Икономическа социология” и по други начини.

Държавният изпит е писмен. Формата на държавния изпит, утвърдена от катедрения съвет на катедра „Икономическа социология”, е писмено разработване на два въпроса от Въпросника за държавен изпит. Те се подбират на случаен принцип непосредствено преди държавния изпит и на мястото на провеждането му.

Държавният изпит се полага на основата на предложен и приет от катедра „Икономическа социология” Въпросник за държавен изпит, в който се включват основни теми от изучаваните в съответната специалност дисциплини. Броят на темите или задачите от всяка специална дисциплина съответства на относителния дял на нейния общ хорариум. Общият брой на темите и задачите, включени във Въпросника за държавен изпит, е не по-малко от 30 и не повече от 60.

Въпросникът за държавен изпит се оповестява не по-късно от три месеца преди датата на изпита на електронната страница на катедра „Икономическа социология” и по други начини.

Продължителността на държавния изпит, утвърдена от катедрения съвет на катедра „Икономическа социология”, е три астрономически часа.

Оценките от писмения изпит се оповестяват в деня на неговото провеждане.

 

2.    Държавна изпитна комисия за провеждане на държавния изпит

Държавният изпит се провежда пред специално назначена от Заместник-Ректора по обучението в ОКС „Бакалавър” държавна изпитна комисия.

Държавната изпитна комисия представлява екип от най-малко трима преподаватели от катедрата (хабилитирани и по изключение – нехабилитирани преподаватели с образователната и научна степен „доктор"). Възможно е в държавната изпитна комисия да бъдат привлечени и преподаватели от други катедри или външни за Университета лица, които са участвали в процеса на обучение и при провеждане на преддипломните стажове.

Всяка държавна изпитна комисия има председател и членове. Председателят на комисията е хабилитиран преподавател на основен трудов договор в УНСС. Държавният изпит се осъществява въз основа на официален изпитен протокол. Държавната изпитна комисия работи като колективен орган.

Функциите и отговорностите на държавната изпитна комисия са:

1. Да провери писмено разработените въпроси от дипломанта.
2. Да даде оценка за качеството на писмено разработените изпитни въпроси от дипломанта.

Оценката на Държавната изпитна комисия е окончателна.


3.    Процедура по провеждане на държавния изпит

На студентите се предоставят еднакъв брой празни листи с печат. Най-отгоре на първата страница студентът трябва да информира за:

1. трите си имена и факултетен номер;

2. точната дата на провеждане на държавния изпит;

3. номерата на изтеглените от Въпросника за държавен изпит изпитни въпроси /теми/.

Страниците с писмения текст се номерират в средата на горната част на страницата. Писменият текст може да се разположи и на двете страници на един лист, като всяка страница се номерира отделно. Преди започване на писменото излагане на отговора по всяка една от изтеглените теми /изпитни въпроси/, нейното заглавие се изписва с пълен текст. Писмената работа трябва да е четливо написана и предадена в добър външен вид.

Държавният изпит е финалът на продължителната дейност по обучението на студента в ОКС „Бакалавър”. Това е изпит с особен характер, поради което се провежда нетрадиционно. Сценарият, по който протича държавния изпит, е следният:

1. Председателят на Държавна изпитна комисия представя нейния състав и правилата за провеждане на държавния изпит.  

2. Председателят на Държавната изпитна комисия (или друг неин член) и представител на студентите разбъркват билетите с въпросите от Въпросника за държавен изпит. На случаен принцип се избират двама студенти, които изтеглят два изпитни въпроса от Въпросника за държавен изпит.

3. На случаен принцип се избират двама студенти, които проверяват останалите билети с въпроси за принадлежността им към Въпросника за държавен изпит.

4. Председателят на Държавната изпитна комисия (или друг неин член) записва на дъската номерата на изтеглените изпитни въпроси от Въпросника за държавен изпит, обявява началото на изпита и съобщава продължителността му.

5. Дипломантите представят в писмен вид отговорите си на изтеглените въпроси от Въпросника за държавен изпит.

6. Председателят на Държавна изпитна комисия обявява края на държавния изпит и съобщава реда за предаване от студентите на изпитните материали.

7. Държавната изпитна комисия оценява писмените материали, в които студентите са представили отговорите си на изпитните въпроси.

8. Председателят на Държавната изпитна комисия обявява резултатите от проведения държавен изпит.


4.    Оценяване на писмените работи

Последният етап от провеждането на държавния изпит е оценяването на писмените материали, разработени от студентите в отговор на изпитните въпроси. Това се прави от Държавната изпитна комисия. За проведения държавен изпит легитимен характер има оценката на Държавната изпитна комисия.

 

Изисквания към писмените отговори на изпитните въпроси

Дипломантът в писмения си материал, разработен по изпитните въпроси на държавния изпит, защитава конкретно, ясно и компетентно своето мнение в отговор на изпитните въпроси.

Писмените отговори трябва да са стегнати и обосновани. Дипломантът трябва с факти и с логически доказателства да изложи мнението си и да се аргументира по всеки изпитен въпрос.

Писменият материал, разработен от студента по изпитните въпроси, трябва да демонстрира владеене както на научния, така и на българския език; да е написан грамотно както стилово, така и граматически. Стилът на изложението се оценява съобразно следните основни характеристики на изложението:  

-       Структурираност на текста;

-       Яснота на изказа;

-       Логическа подреденост.

Определяща предпоставка за получаване на висока оценка е писмените отговори на изпитните въпроси да демонстрират добър стил и правилен език, конкретни и аргументирани тези, увереност и убедителност при излагането на собствени мнения и идеи.


Критерии за оценка

Основни критерии при оценяването на писмените работи са:

1. Познания по изпитните въпроси: пълнота, задълбоченост, точност и аргументираност на отговорите;
2. Балансирано и логически построено представяне на различните компоненти на изпитните въпроси;
3. Защита на собствени тези и изясняване на спорни аспекти на темата;
4. Позоваване на научни авторитети и коректност при цитирането;
5. Правилен език, добър и ясен стил, обща езикова грамотност.

 Относителна тежест на критериите за оценка на писмените работи

Критерии

Относителна тежест (%)

 

 

Пълнота, задълбоченост, точност и аргументираност на отговорите

40

Балансирано и логически построено представяне на различните компоненти на изпитните въпроси

20

Защита на собствени тези и изясняване на спорни  аспекти на темата

20

Позоваване на научни авторитети и коректност при цитирането

10

Правилен език, добър и ясен стил, обща езикова грамотност

10

Общо:

100


В случай, че единият или двата писмени отговора не са авторски, писмената работа се оценява с оценка “слаб”.

 

Процедура по оценяване

По време на оценяването на писмения материал всеки член на Държавната изпитна комисия си води бележки по определените критерии за оценяване на писмените работи. В съответствие с тези критерии, членовете на Държавната изпитна комисия подготвят своите предварителни оценки за всеки студент.

Решенията за оценка на резултатите от държавния изпит се вземат на закрито заседание и при открито гласуване с обикновено мнозинство на членовете на Държавната изпитна комисия. Оценката е осреднена по шестобалната система и се определя по следния начин:

1. Всеки член на Държавната изпитна комисия предлага своята оценка за дадените от дипломанта писмени отговори на изпитните въпроси.

2. В случай на разминаване между оценките на членовете на Държавната изпитна комисия с повече от половин единица, писмената работа се преглежда повторно за определяне на крайната оценка.

3. Окончателната оценка е средноаритметична от оценките на членовете на Държавната изпитна комисия по шестобалната система и се закръгля до цяло число като се спазват общоприетите принципи на закръгляване (например, средни оценки в интервала 4.50 – 5.49 се закръгляват на Много добър 5).


5.    Организационно-технически изисквания и процедури

 • Датата на държавния изпит се обявява след определянето й от катедрения съвет на катедра „Икономическа социология” най-късно три месеца предварително. Датата на държавния изпит се оповестява на електронната страница на катедра „Икономическа социология” и по други начини.
 • Въпросникът за държавния изпит, след приемането му от катедрения съвет на катедра „Икономическа социология” и утвърждаването му от Зам. ректора по обучението в ОКС „Бакалавър”, се оповестява не по-късно от три месеца преди обявената дата за държавния изпит на електронната страница на катедра „Икономическа социология” и по други начини.
 • Редът за консултиране на студентите, както и преподавателите, отговорни за консултациите, съобразно тематичната насоченост на въпросника за държавния изпит, се определят и приемат от катедрения съвет на катедра „Икономическа социология” не по-късно от два месеца преди обявената дата за държавния изпит.
 • До държавен изпит се допускат студентите, които успешно са издържали всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност и успешно са преминали задължителната студентска учебна практика (преддипломен стаж).
 • Студентите се допускат до държавен изпит след подаване на заявление в Дирекция “Учебна дейност”, отдел “Студенти – бакалаври”, най-късно две седмици преди обявената дата за държавен изпит.
 • Студентите се допускат до участие в държавния изпит с представяне на студентска книжка и документ за самоличност.
 • По време на провеждането на държавния изпит не се допуска използване на технически средства.
 • По време на провеждането на държавния изпит се осигуряват всички необходими условия за самостоятелна и спокойна работа на студентите и по време на изпита не се допуска нарушаването на спокойната атмосфера и тишината под каквато и да е форма.
 • По време на изпита се разрешава излизане с придружител само до тоалетна. Студентите, които се отказват от изпита могат да напуснат залата най-рано 30 минути след започването му.
 • Изпитните резултати се анулират при опити по време на изпита за тенденциозно нарушаване на спокойната атмосфера и тишината под каквато и да е форма, при опити за подсказване, преписване, използване на забранени технически средства, при опити за представяне на неавторски идеи за свои.
 • В края на всеки държавен изпит и след обявяването на резултатите от проведения държавен изпит, Председателят на Държавната изпитна комисия или друг член на комисията попълва изпитния протокол и внася оценките в студентските книжки. Протоколът и студентските книжки се подписват от Председателя и от членовете на Държавната изпитна комисия.
 • Председателят на Държавната изпитна комисия внася изпитните оценки в главните книги в срок от три дни след проведения държавен изпит.
 •  Изпитните резултати от всеки държавен изпит се обсъждат на първия катедрен съвет след неговото провеждане.
 • Писмените материали от проведения държавен изпит се съхраняват за срок от една година в архива на канцеларията на катедра „Икономическа социология”.