Катедра "Икономическа социология"

Наука
Обновено: четвъртък, 09 януари 2020 22:56

Стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС

 

 

 

СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕТО НА

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

„СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА“ В УНСС

 

 

Приложение

към Стратегическия план за развитие на УНСС

 

Стратегическото развитие на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС през периода 2016-2026 г. ще се осъществява в контекста на ключови национални и европейски стратегии, сред които се открояват Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“; Проект „Европа 2030“; Национална програма за реформи на Р. България (вкл. Препоръки на Съвета на ЕС); Национална програма за развитие: България 2020;  Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2025.

Настоящата стратегия разглежда развитието на професионално направление 3.1 „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС като обществено и индивидуално благо, допринасящо за цялостното развитие на личността и обществото, и като двигател за динамично развитие на икономиката и изграждане на общество, основано на знанието и напредъка на технологиите. Съдържанието на настоящата стратегия за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС е в съответствие с визията, мисията и стратегическия план на УНСС, които отразяват състоянието и динамиката на социално-икономическата и институционалната среда в България като част от Европейския съюз.

Стратегията за развитието на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС е насочена към непрекъснато повишаване на качеството и иновациите в образователната и научноизследователската дейност в условията на глобализация, дигитализация и динамични промени в обществената и икономическата среда. За постигане на тази цел се открояват ключови области за нарастване на приноса на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ за укрепване и повишаване на ролята и мястото на УНСС като ценен и търсен партньор в европейското образователно и изследователско пространство.

Стратегическите приоритети за развитие на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС обхващат ключови сфери на академичните процеси, сред които се открояват приоритетите както в образователната и научно изследователската дейност, така и приоритетите в електронизацията на процесите и активизиране на контактите и сътрудничеството с външни институции и организации в страната и чужбина. Като основни приоритети на образователната дейност в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ на УНСС се очертават:

  • укрепване и повишаване на високата обществена репутация на образователната дейност в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“;
  • непрекъснато подобряване на качеството на предлаганото обучение в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата “.

Стратегически приоритети в научноизследователската дейност на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС са:

  • повишаване на професионалните компетенции на академичния състав, осигуряващ обучението по професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, и неговите изследователски постижения;
  • непрекъснато разширяване на предлаганите възможности за усъвършенстване на изследователските знания и умения на академичния състав, осигуряващ обучението по професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, като предпоставка за значим принос към научните постижения на УНСС;
  • разкриване на нови възможности за сътрудничество между специализираните научноизследователски центрове в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ с организации от бизнеса и публичната администрация.

Основни приоритети в електронизацията на образователната и научноизследователската дейност в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС са: 

  • повишаване на приложението на авангардни информационни технологии в образователния и научноизследователския процес в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“;
  • развитие на нови възможности за персонализиране на обучението и улесняването на достъпа чрез обучение от разстояние и виртуална мобилност.

В областта на активизиране на международното сътрудничество в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ и контактите с представители на бизнеса и публичната администрация от страната и чужбина като основни приоритети се определят:

  • непрекъснато развитие и задълбочаване на партньорствата с чуждестранни организации и институции от академичната и други сфери;
  • включване в стратегически алианси и интегрални мрежи с участието на организации и институции от ЕС и други страни с цел трансфер на знания.

 

Планираните задачи и мерки в основните приоритетни области в Стратегията за развитие на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС са в съответствие с ключовите сфери от стратегическия план на развитие на УНСС. В рамките на настоящата стратегия за развитие на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в УНСС за всяка от посочените по-горе области се формулират мерки, които отразяват мисията и стратегическия план на университета.

 

Приоритетна област 1:

Образователна дейност в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата “

Мярка 1.

Непрекъснато усъвършенстване на учебната документация в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в съответствие с научните и образователните постижения. Стимулиране на разработването на нови  учебни курсове от академичния състав в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“.

Мярка 2.

Създаване на условия за високи творчески постижения, индивидуална и колективна взискателност за академичното равнище на преподаване в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“. Стимулиране на възможностите за аналитично и творческо мислене, както и на предприемаческите и иновативните умения на студентите в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“.

Мярка 3.

Разширяване на приложението на гъвкави, иновативни подходи за обучение и методи за преподаване за подобряване на качеството в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ чрез използването на трансформационните възможности на ИКТ и други нови технологии за обогатяване на преподаването, подобряване на обучението, подкрепа на персонализираното учене, улесняване на достъпа чрез обучение от разстояние и виртуална мобилност, усъвършенстване на управлението на учебния процес.

Мярка 4.

Създаване на условия за нарастване на партньорски организации и институции и подобряване на практическото обучение на студентите в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ чрез развитие на партньорството с бизнеса и публичната администрация.

Мярка 5.

Поддържане на висока прозрачност на критериите за оценка, разнообразяване на начините на оценяване на студентите в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“.

Мярка 6.

Провеждане на ежегодни общоуниверситетски проучвания за удовлетвореността на студентите в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“.

Мярка 7.

Усъвършенстване на комуникациите между преподаватели и редовни студенти в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ и утвърждаване на механизми за управление и контрол на извънаудиторната заетост. Засилване на студентския интерес чрез разнообразяване на използваните от преподавателите изразни средства и форми на преподаване.

 

Приоритетна област 2:

Научноизследователски дейности в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“

Мярка 1.

Непрекъснато увеличаване на мащабите, подобряване на организацията на научноизследователската дейност и повишаване на качеството на научния продукт в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“.

Мярка 2.

Насърчаване на публикациите в научни списания и издания, които са реферерани и индексирани в световни библиографски бази, както и участието в международни, национални и университетски проекти като част от общата изследователска и публикационна активност на академичния състав, осигуряващ обучението по професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“.

Мярка 3.

Насърчаване и подкрепа на международните научни контакти на академичния състав в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ и стимулиране на високите научни постижения и международното признание.

Мярка 4. 

Осигуряване на подкрепа на публикационната дейност на академичния състав, осигуряващ обучението по професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, от страна на университетските издания и издателски звена. Засилване на присъствието на преподаватели от професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в световни и европейски изследователски мрежи. Признаване на научни приноси на членове на академичния състав, осигуряващ обучението по професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, от академичната общност и практиката в България. Увеличаване на цитируемостта на научните публикации в световните библиографски бази.

Мярка 5.

Създаване на условия за насърчаване на членовете на академичния състав в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ да участват в дейността на научни и професионални организации в страната и чужбина, както и да заемат длъжности в техните ръководни органи.

Мярка 6.

Непрекъснато подобряване на участието на студенти от професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ в научни проекти и научни прояви, финансирани от Фонд „НИД“. Нарастване на ориентираните към студентското творчество научни прояви на катедри от професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“.

Мярка 7.

Увеличаване на участието на студенти от професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, включени в проекти на други възложители, които се изпълняват от членове на академичния състав. Създаване на по-добри предпоставки за публикуване на резултатите от научното творчество на студенти и докторанти в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, вкл. чрез издаването на специални студентски сборници.

 

Приоритетна област 3:

Електронизация на образователната и научноизследователската дейност.

Мярка 1.

Значително увеличение на базираните в Интернет курсове от програмите за обучение по професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, с оглед подобряване на предпоставките за усвояване на материала по дисциплините и потребностите от развитие на дистанционното обучение.

Мярка 2.

Нарастване на осигурените с учебни помагала и софтуерни продукти на учебни дисциплини от програмите за обучение по професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“.

Мярка 3.

Непрекъснато усъвършенстване на електронизацията на дейностите в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ – образователна дейност, научноизследователска дейност, управленска дейност. Повишаване на ефективността на учебния процес в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, преподаването и оценяването чрез информационни и компютърни технологии и дигитално съдържание.

Мярка 4.

Разширяване на приложението на информационните технологии за по-нататъшното усъвършенстване на диалога между членовете на академичната общност, работодателите, партньорските институции и други заинтересовани страни в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“.

Мярка 5.

Издигане на престижа и ролята на библиотеката като фактор за успешна образователна и научна дейност в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“.

Мярка 6.

Поддържане и подобряване на състоянието на спортната база и създаване на ефективна организация за нейното използване от студентите, обучаващи се по професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“.

Мярка 7.

Системно усъвършенстване на прилаганите информационно-комуникационни технологии в учебния процес в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ като предпоставка за повишаване на качеството и ефективността на образователната и изследователската дейност в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“.

Приоритетна област 4:

Активизиране на международното сътрудничество в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ и контактите с представители на бизнеса и публичната администрация.

Мярка 1.

Разширяване и задълбочаване на партньорствата на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ с организации и институции от бизнеса и публичната администрация в страната и чужбина.

Мярка 2.

Създаване на условия за нарастване на обхвата на сътрудничеството с представители на средни училища като предпоставка за повишаване на интереса на учениците към разнообразните програми за обучение на УНСС в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“.

Мярка 3.

Създаване на условия за представяне пред бизнеса и публичната администрация на резултати от научни изследвания в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“. Привличане на представители на бизнеса и публичната администрация в подготовката и реализацията на научни изследвания в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“.

Мярка 4.

Активизиране на академичния състав и на служителите в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ за мобилност (вкл. в рамките на програма „Еразъм+“) и участие в образователни и научни дейности в чуждестранни академични институции и университети.

Мярка 5.

Създаване на предпоставки за стимулиране на мобилността на студенти и докторанти от професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ за участие в обучение и в научни форуми като фактор за усъвършенстване на техните знания и умения.

Мярка 6.

Разширяване на активното партньорство с представители на общински и областни администрации, на регионални структурни звена, на министерства и агенции с цел да се осигуряват възможности за стаж на студенти от професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“.

Мярка 7.

Продължаване и разширяване на участието на представители на академичния състав, осигуряващ обучението по професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, при формиране на регионални политики чрез изграждането на съвместни изследователски екипи с общински и областни администрации.

 

* * *

В основата на успешното осъществяване на Стратегията за развитие на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ стоят редица фактори, сред които се открояват: високият професионализъм на академичния състав, осигуряващ обучението по професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, доказалите своята ефективност управленски подходи и методи за организиране и контролиране на учебната и изследователската дейност в университета, изградените и поддържани през годините активни контакти с представители на бизнеса и публичната администрация, традиционният респект към качеството на образователните и изследователските дейности като част от организационната култура в УНСС и др.

 

Успешното осъществяване на Стратегията за развитие на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“ се разглежда като ключов фактор както за укрепване на „триъгълника на знанието“ между образованието, изследванията и бизнеса в България, така и за повишаване на качеството и значимостта на развитието на човешкия капитал.