Катедра "Икономическа социология"

Наука
Обновено: четвъртък, 20 февруари 2020 21:20

Проект "Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност"

soc_53a80_LogoSample_ByTailorBrands.jpg


Научният проект „Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на иконо­мическата мобилност“ е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор ДН05/6 от 14.12.2016 г. Той има за цел разработване на комплексна аналитична рамка, изсле­дователска методология и събиране на емпирична информация за явлението „завръщащи се мигранти“ с фокус върху българската специфика на проблема.

Проектът се реализира в партньорство с Институт за икономически изследвания на БАН.

Ръководител на проекта е Доц. д-р Андрей Иванов Нончев , катедра "Икономическа социология", УНСС

Екип на проекта:

проф. д-р Веселин Минчев Минчев, ИИИ на БАН

доц. д-р Ирена Зарева, ИИИ на БАН

Доц. д-р Венелин Николаев Бошнаков, катедра "Статистика и иконометрия", УНСС

Доц. д-р Мария Енева Бакалова, катедра "Международни отношения", УНСС

Гл.ас. д-р Михаела Михайлова Мишева, катедра "Икономическа социология", УНСС

Гл. ас. д-р Мариета Борисова Христова, катедра "Икономическа социология", УНСС

               soc_53a80_EMBLEMA unwe red.jpg          soc_53a80_ZNACHKI UNSS.jpg          soc_53a80_loo iii.JPG