Катедра "Политология"

Катедра "Политология" към УНСС е основана през 1990 г. В началото на 90-те години преподавателите в катедрата разработват първите университетски курсове и първите учебни планове за специалност "Политология". През годините след 1995 г., катедрата за сравнително кратки срокове израства в научно отношение - хабилитират се петима преподаватели, включително двама професори. По настоящем в катедрата работят на основен трудов договор 11 преподаватели, от които:3-ма професори, 5-ма доценти, 2-ма главни асистенти д-р и 1- асистент. Всяка година катедрата привлича и хонорувани преподаватели, специалисти в различни области на познанието.

 През 1996 г. катедра "Политология" към УНСС става първата българска катедра по политология член на Европейския консорциум по политически изследвания (ECPR).

Първият випуск студенти по специалност "Политология" в УНСС са приети през учебната 1991/1992 г. в т. нар. спонсорирано обучение, по силата на Закона за академичната автономия (обучение, спонсорирано от фирми). От този випуск са и първите дипломирали се студенти по специалност политология. Едва през учебната 2003/2004 г. е приет първият випуск студенти по политология, държавна поръчка.

През 2009 г. е създадено сдружението на студентите политолози от УНСС - "ЕГО ПОЛИТИКО". То разгръща динамична дейност - провежда кръгли маси, студентски конкурси, участва в изследователски и приложни поректи.