Катедра "Политология"

Катедра "Политология" към УНСС е основана през 1990 г. В началото на 90-те години преподавателите в катедрата разработват първите университетски курсове и първите учебни планове за специалност "Политология". През годините след 1995 г., катедрата за сравнително кратки срокове израства в научно отношение - хабилитират се петима преподаватели, включително двама професори. По настоящем в катедрата работят на основен трудов договор 11 преподаватели, от които:3-ма професори, 5-ма доценти, 2-ма главни асистенти д-р и 1- асистент. Всяка година катедрата привлича и хонорувани преподаватели, специалисти в различни области на познанието.

 През 1996 г. катедра "Политология" към УНСС става първата българска катедра по политология член на Европейския консорциум по политически изследвания (ECPR).

Първият випуск студенти по специалност "Политология" в УНСС са приети през учебната 1991/1992 г. в т. нар. спонсорирано обучение, по силата на Закона за академичната автономия (обучение, спонсорирано от фирми). От този випуск са и първите дипломирали се студенти по специалност политология. Едва през учебната 2003/2004 г. е приет първият випуск студенти по политология, държавна поръчка.

През 2009 г. е създадено сдружението на студентите политолози от УНСС - "ЕГО ПОЛИТИКО". То разгръща динамична дейност - провежда кръгли маси, студентски конкурси, участва в изследователски и приложни поректи.


The Department of Political Science at the University of National and World Economy was founded in 1990. At the beginning of the 1990s, the department's lecturers developed the first university courses and the first curricula for the specialty "Political Science". In the years since 1995, the department has been growing scientifically for relatively short periods of time - five teachers, including two professors, have been habilitated. There are currently 11 professors working in the department, including 3 professors, 5 associate professors, 2 senior assistant professors and 1 assistant. Every year, the department also attracts part-time lecturers, specialists in various fields of knowledge.

 In 1996, the Department of Political Science at the University of National and World Economy became the first Bulgarian Department of Political Science, member of the European Consortium for Political Studies (ECPR).

 The first class of students in the field of Political Science at the University of National and World Economy was adopted in the 1991/1992 academic year under the so-called sponsored training under the Academic Autonomy Act (training sponsored by companies). This is also the first graduate student in the field of Political Science. It was only during the academic year 2003/2004 that the first class of students of Political Science, a state order, was accepted.

 In 2009, the Association of Students of Political Sciences at UNWE - "EGO POLITICO" was established. It unfolds dynamic activities - conducts round tables, student competitions, participates in research and application areas.