Катедра "Политическа икономия"

Обновено: сряда, 26 март 2014 16:40

За катедрата

  

 

Създаването на катедрата и специалността

Преди повече от година в УНСС беше създадена катедрата Политическа икономия и специалността Политическа икономия. Гордост за нас е, че това е единствена по рода си катедра и специалност във висшите училища у нас. Идеята, вдъхновението и реализацията на катедрата като нова структурна единица в състава на Общоикономическия факултет на УНСС и на новата специалност беше на доскорошния ректор проф. д-р Борислав Борисов – политикономист и голям радетел за пълноценна комплексна и интердисциплинарна фундаментална подготовка на нашите студенти и модерно образование, съзвучно с най-високите световни стандарти.

За създаването на катедрата Политическа икономия има поне няколко сериозни обективни основания, както от теоретично, така и от практическо естество, които се коренят в съвременните процеси на развитие на икономиката и науката у нас и в глобален мащаб. В началото на прехода в България политическата конюнктура  утвърди представата за политическата икономия като наука, свързана еднозначно с марксизма и държавното управление на стопанството. Тя беше заменена с  икономикса. Наложиха се постулатите на неокласическия икономикс в посока на  неолибралните  разбирания за изключителната роля на пазара и пазарните отношения, на икономическия индивидуализъм и субективизма и силно ограничаване на държавната намеса в икономическия живот. Изолирани бяха в голяма степен политическите и социалните фактори.

Икономическата практика много бързо опроверга състоятелността на този подход. Процесите на глобализацията и глобалната икономическа криза от последните години категорично показаха, че съвременната икономическа теория на неолиберализма не е в състояние да отговори на множеството трудни въпроси на развитието, да подпомага решаването на проблемите на икономическата практика и сериозно изостава от нея. Все по-недостатъчно става обяснението на икономическите процеси единствено от гледна точка на икономическата теория. Икономическите процеси не могат да се изучават изолирано от политическите, социалните, институционалните фактори. Нещо повече, тези фактори стават все по-определящи за посоката и ефективността на икономическото развитие в глобалния  и неспокоен свят.

При тези реалности науката политическа икономия става все по-необходима за разбирането и обяснението на практическите икономически проблеми и преодоляването на икономическите кризи.

                                                                                                              

В съзвучие със световните тенденции и практики

Създаването на катедрата Политическа икономия и специалността Политическа икономия в УНСС е напълно в съзвучие със световните тенденции и практиката на водещите  университети в развитите страни.

 Проучването на международния опит показа възроден интерес към политическата икономия в последните години. Във водещите университети на Запад и на Изток се изучава политическа икономия и различни политико-икономически дисциплини, особено активно се развива международната политическа икономия. Политическата икономия присъства и в академичните изследвания, и в образованието в развитите страни. В Харвардския университет от години съществува дискусионна група по политическа икономия, в London School of Economics and Political Science се предлагат различни магистърски програми  по политическа икономия и международна политикономия, четат се дисциплини „Политическа икономия на правителствената регулация”, „Политическа икономия на монетарната политика”, „Международна и глобална политическа икономия” и др. В Московския държавен университет има Катедра по политическа икономия и се преподава разгърнат курс по съвременна политическа икономия.

Погледът и върху изследванията и публикациите в областта на икономическата наука показва сериозен „ренесанс” на темите и анализите по политическа икономия в световните научни и образователни центрове.

 

За  отношенията с катедра „Икономикс

И двете катедри имаме намерение да работим при добро сътрудничество и координация, взаимно да се допълваме и да си помагаме. Това е заложено в логиката на създаването на  катедрата Политическа икономия и е неизбежно в контекста на разбирането за мястото, съдържанието, обхвата и границите на предмета на двете дисциплини. Може би най-точно това е отбелязано в тритомната „Енциклопедия по политическа икономия” под редакцията на Филип Антъни О`Хара, публикувана през 2001 г.: „Политическата икономия не отхвърля икономикса, а признава че съществуват граници на всяка форма на научно изследване на обществото, която показва тенденции към икономизъм, неисторичност или аполитичност. Така, макар че политическата икономия се изгражда до голяма степен върху идеи на политическите науки и икономикса, тя привлича също така и историята, социологията и антропологията, за да предаде и разбере социокултурния и историческия контекст, в който действат политическите науки и икономиксът... Политическата икономия не е нито свободна от ценности наука, нито обособена кула от слонова кост, чисто академичен дебат за отношението между държавите и пазарите. Напротив, по своята същност тя е нормативна и практическа дисциплина...” /с.1225-1226/  

Двете катедри вече започнахме своето сътрудничество, като колеги от катедрата Икономикс взеха участие в обсъжданията при изграждането на учебната програма по политикономия и учебния план на специалността и ги подкрепиха пред Факултетния съвет. Също така за титуляри на част от дисциплините от учебния план сме поканили колеги от катедрата Икономикс.

 

Секциите в катедрата

Съвременният процес на трансформация на науката по посока на интердисциплинарните подходи и взаимодействия между различни области и логиката на разбирането за обхвата и съдържанието на съвременната политическа икономия определиха и обединяването на трите  катедри: Социално-икономически теории, Стопанска история и Философия в катедра „Политическа икономия”.  Това не е механично обединение.

  Съвременната политическа икономия в широк план се ситуира в междудисциплинарното пространство  и взаимодействие на теория, история и философия на икономическата наука в посока на: анализ на обществено-икономическите условия (стопанска история), еволюция на икономическите идеи (история на икономическите теории) и философските аспекти на икономическата теория и практика (философия на икономиката).

В състава на катедрата Политическа икономия трите бивши катедри функционират едновременно като самостоятелни секции, но и като солиден интердисциплинарен екип, който активно се интегрира вътрешно и изключително професионално, в един много кратък срок успя да разработи учебната програма на дисциплината Политическа икономия и учебния план на специалността.

Разбира се, в кадрово отношение има още много какво да се желае. Поради краткото време (от тази есен започва преподаването пред студентите от специалността Политическа икономия) на този етап ние ще разчитаме на преподавателите от нашата катедра, както и на колеги от катедрата Икономикс и други катедри, чиито дисциплини са в общофакултетния блок. Ще каним при възможност и гост-преподаватели от водещи университети в чужбина, хора от практиката, политиката и държавното управление. Постепенно ще изграждаме и насочваме младите преподаватели  и изследователи в катедрата към широката научна област на съвременната политическа икономия.

 

Учебната програма и учебният план

Катедреният колектив и ръководството на университета положихме много усилия за създаването на учебната програма на дисциплината Политическа икономия и на учебния план на специалността. Проведохме много дискусии, потърсихме мнението на много утвърдени специалисти-политикономисти, на хора от практиката и от всички получихме изключителна подкрепа за катедрата и новата специалност, както и професионална помощ по изграждането й. На всички дължим сърдечна колегиална благодарност.

 Учебната програма на дисциплината  „Въведение в политическата икономия” има въвеждащ характер към цялата съвкупност от дисциплини, свързани с политическата икономия. Тя отчита факта, че съвременната политическа икономия се отличава с две основни характеристики: първата е нейната полипарадигмалност и втората, че тя се състои от множество конкретни дисциплини, които се занимават с различни измерения на взаимодействието между икономика, политика и общество. Програмата е изработена като се има предвид, че границите на предмета на политическата икономия и структурата на съдържанието й са различни при отделните политикоикономически школи. Тя се придържа към доминиращата представа за политикономията днес като свързана с единството „икономика-политика”, но нейната презумпция е за принадлежността на политическата икономия към съвкупността от икономическите, а не политическите науки.

Учебните програми и учебният план на специалността отчитат чуждестранния опит и са съобразени изключително - и съдържателно, и терминологично, и като названия на дисциплините - с вече утвърдените международни програми.

Учебният план на специалността е насочен към изграждането на висококвалифицирани широкопрофилни специалисти по политическа икономия с богата икономическа култура и солидна фундаментална, специална и практическа подготовка, ориентирани в глобалните проблеми, в политиките, правото и практиката на ЕС и адекватни на нуждите на националното ни стопанство, икономическата, политическата и социалната практика у нас и в чужбина.          

Учебният план е структуриран и вътрешно обвързан съобразно логиката на разбирането за съдържанието на науката политическа икономия като теория, методология на анализа и инструмент на стопанската политика. Учебният план отчита световния опит в изследването и преподаването на политическата икономия, достиженията и проблемните ориентации на основните школи в политическата икономия, междудисциплинарните характеристики на политическата икономия и особено взаимодействието между икономика и политика.

В учебния план са включени в логическа последователност и координация дисциплини като икономическа политика, икономика на обществения сектор, институционална политическа икономия, социална политика и икономическа култура, сравнителна политикономия, философия на икономиката, класическа политичска икономия и съвременни икономически теории и политика, политикономически системи, политикономия на устойчивото развитие, глобална политикономия и политикономия на ЕС, политическа икономия на гражданското общество, политическа и бизнес етика, логика, методология на изследоветелския процес  и др.

Оттук нататък предстои сериозна работа по подготовката на учебните програми по всички дисциплини от учебния план, която вече е в ход. До края на тази учебна година всички ще бъдат готови. Изградили сме преподавателски екипи и започнахме работа и по подготовката на лекционните курсове и написването и издаването на учебници и учебни помагала и създаване на солиден информационен библиографски масив.

Основна форма на преподаване са лекциите, но те ще включват модерните методи на активно участие на студентите в дискусии, анализи, реферати, индивидуална работа с литературните източници и консултации, разработване на курсови работи, презентации и други методи, стимулиращи творческо мислене, самостоятелни решения и формиране на лидерски качества и поведение у нашите студенти. Тези подходи са възможни, тъй като потокът е малък – 50 студенти.

 

Реализацията на нашите студенти

Всички наши усилия са насочени към изграждането и реализирането на специалисти – политикономисти, изключително необходими на науката и теоретичните изследвания, на икономическата, политическата и обществена практика.

Предвиждаме завършилите специалността Политическа икономия да се реализират като експерти, политикономически съветници, мениджъри в държавни институции и в политически структури, на високите управленски равнища в централната и местната власт, като ръководители в стопански организации, в структурите на гражданското общество, преподаватели и изследователи в научно-образователните институти, изследователи, организатори и ръководители на международни проекти, експерти, съветници и ръководители в икономическите и политическите структури на ЕС и други международни организации. Затова в рамките на обучението предвиждаме  и възможности за пряко запознаване с работата на стопански и политически структури, държавни институции, неправителствени организации и други структури на гражданското общество.

Всеобща е оценката за липсата на истински лидери в съвременното общество и съответно на съществуващ вакуум в образованието и подготовката на лидери. Нашият стремеж е чрез новата специалност да развием и лидерски качества и умения у нашите студенти, съчетани с широкопрофилна професионална политико-икономическа подготовка, с повече знания за държавата, обществото, политиката, институциите, с разбирането за икономическите структури като основа за развитието и просперитета на съвременното общество и отделния човек, а не само като елементи на пазара.