Катедра "Политическа икономия"

Обновено: сряда, 15 февруари 2023 13:32

За катедрата

  

Катедра „Политическа икономия“ и специалност „Политическа икономия“ бях възстановени през 2013 г. Това е единствена по рода си катедра и специалност във висшите училища у нас. Идеята, вдъхновението и реализацията на катедрата като нова структурна единица в състава на Общоикономическия факултет на УНСС и на новата специалност беше на проф. д-р Борислав Борисов. Създаването на катедрата Политическа икономия и специалността Политическа икономия в УНСС е напълно в съзвучие със световните тенденции и практиката на водещите  университети в развитите страни.

Съвременният процес на трансформация на науката по посока на интердисциплинарните подходи и взаимодействия между различни области и логиката на разбирането за обхвата и съдържанието на съвременната политическа икономия определят наличието на три секции в катедрата.: Социално-икономически теории, Стопанска история и ФилософияСъвременната политическа икономия в широк план се ситуира в междудисциплинарното пространство  и взаимодействие на теория, история и философия на икономическата наука в посока на: анализ на обществено-икономическите условия (стопанска история), еволюция на икономическите идеи (история на икономическите теории) и философските аспекти на икономическата теория и практика (философия на икономиката).