Катедра "Политическа икономия"

Държавният изпит на студентите от специалност „Политическа икономия“ ОКС бакалавър ще се проведе на 10.03.2022 г. от 09:00 часа. 

Изпитът (ако е присъствен) ще се проведе в аудитория 3031, с продължителност три часа, върху изтеглена тема от конспекта. 

В периода 21.02 ÷ 02.03.2022 г. всички студенти, които ще се явяват на Държавен изпит на тази дата, е необходимо да подадат заявление за явяване на изпит при инспектора на специалността, за да бъдат включени в протокола и да занесат 2 бр. снимки паспортен формат.                     

Защитата на магистърска теза на студентите от специалност „Дигитална икономика“ ще се проведе на 10.03.2022 г. от 13:00 часа.

Изпитът (ако е присъствен) ще се проведе в аудитория 3031. В деня на изпита всеки да представи един екземпляр от магистърската теза на хартиен носител за комисията. 

Краен срок за предаване на магистърската теза е 28.02.2022 г. на електронната пощата на административния секретар на катедрата  mariadj@unwe.bg.

Рецензиите ще бъдат получени до 07.03.2022 г.

Всички магистри, които ще защитават магистърска теза на тази дата е необходимо до 02.03.2022 г. да подадат документи за допускане до изпит при инспектора на специалността, за да бъдат включени в протокола и да занесат 2 бр. снимки паспортен формат. Магистрите да носят първа страница на магистърската теза.