Катедра "Политическа икономия"

Държавният изпит на студентите от специалност „Политическа икономия“ ОКС бакалавър ще се проведе на 12.10.2021 г. от 09:00 часа. 

Изпитът ще бъде присъствен, аудиторията ще бъде обявена допълнително, с продължителност три часа, върху изтеглена тема от конспекта. 

В периода 27.09 ÷ 08.10.2021 г. всички студенти, които ще се явяват на Държавен изпит на тази дата, е необходимо да подадат заявление за явяване на изпит при инспектора на специалността, за да бъдат включени в протокола и да занесат 2 бр. снимки паспортен формат.                     

Защитата на магистърска теза на студентите от специалност „Дигитална икономика“ ще се проведе на 12.10.2021 г. от 13:00 часа.

Изпитът ще бъде присъствен, аудиторията ще бъде обявена допълнително. В деня на изпита всеки да представи един екземпляр от магистърската теза на хартиен носител за комисията. 

Краен срок за предаване на магистърската теза е 24.09.2021 г. на електронната пощата на административния секретар на катедрата  mariadj@unwe.bg.

Рецензиите ще бъдат получени до 07.10.2021 г.

Всички магистри, които ще защитават магистърска теза на тази дата е необходимо до 24.09.2021 г. да подадат заявление за явяване на изпит при инспектора на специалността, за да бъдат включени в протокола и да занесат 2 бр. снимки паспортен формат. Магистрите да носят първа страница на магистърската теза.