Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Катедра „Човешки ресурси и социална защита“ близо 70 години следва установените традиции, като продължава да бъде значим фактор за развитието и реформите във висшето образование, за изследователската и развойната дейност. Опирайки се на дългогодишните традиции в сферата на икономиката на труда, катедрата продължава да се  ползва с огромно влияние в университета,  на  национално  и  международно равнище.

Мисията на Катедра  „Човешки ресурси и социална защита“  е  да подготвя висококвалифицирани кадри – бакалаври и магистри за специфични сектори като управление на човешките ресурси, застраховане и социална политика. Това се  осъществява, следвайки динамичното развитие на тези сектори и отчитайки потребността им от  висококвалифицирани специалисти. Катедрата поддържа  постоянна връзка с бизнеса, с цел  осигуряване и постигане на ефективно партньорство по  линията  образование-наука-бизнес.

Защо да  изберем да учим специалност „Икономика на човешките ресурси“ и специалност „Застраховане и социално дело“? Защото двете  специалности на катедрата са на първите места сред най-търсените специалности в УНСС.

УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – най-важният фактор за успех!

Специалността обхваща дейности  свързани с най-ценния ресурс на всяка организация - нейния персонал. Целта на специалността е да подготви висококвалифицирани кадри, които да познават  потребностите на бизнеса за развитието на персонала. Завършилите успешно се реализират  като ръководители, експерти или специалисти в: централната и местната администрация, предприятия от всички икономически дейности и форми на собственост.

ЗАСТРАХОВАНЕ, ОСИГУРЯВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО – поглед в бъдещето!

Специалността е създадена в отговор на динамично развиващата се пазарна среда и завишените изисквания за по-тясно обвързване на висшето обучение с потребностите на бизнеса. Тя има за цел да подготвя специалисти и лидери за застрахователния бизнес, публичното осигуряване и частните осигурителни институции в България и в страните-членки на Европейския съюз.